Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 004-LĐ/TT

Hà Nội , ngày 13 tháng 03 năm 1976 

 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢM MỘT PHẦN SỐ NGÀY CÔNG ĐÓNG GÓP Ở XÃ, HỢP TÁC XÃ ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ VÀ HỢP TÁC XÃ

 

Quyết định số 130-CP ngày 20-06-1975 của Hội đồng Chính phủ (tại điểm 1 phần VI) đã quy định một số cán bộ chủ chốt ở xã và hợp tác xã được miễn nghĩa vụ dân công và giảm một nửa nghĩa vụ dân công, còn một số cán bộ khác tùy theo khối lượng công tác thực tế có thể xem xét giảm một phần số ngày công đóng góp ở xã, hợp tác xã.

Để việc thực hiện được thống nhất, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ xã và hợp tác xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Ngày công đóng góp ở xã, hợp tác xã nói trên là ngày công đóng góp của mọi công dân để làm những việc công ích xã hội trong xã, hợp tác xã, như xây dựng bệnh xá, trường học, trụ sở, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, chợ, nghĩa trang, bến đò, sân vận động, làm đường giao thông, cầu, cống,v.v...do Hội đồng nhân dân xã và đại hội xã viên quyết định.

2. Những cán bộ được giảm một nửa số ngày công đóng góp ở xã và hợp tác xã, bao gồm:

- Phó ban công an xã phụ trách hộ tịch, hộ khẩu;

- Phó ban tài chính xã kiêm quản lý thị trường;

- Cán bộ phụ trách thống kê, kế hoạch, thi đua ở xã;

- Cán bộ phụ trách công tác thương binh, xã hội ở xã;

- Cán bộ phụ trách công tác giao thông, thủy lợi, quản lý lao động, quản lý ruộng đất ở xã;

- Cán bộ phụ trách công tác thanh niên xã;

- Cán bộ phụ trách công tác phụ nữ xã;

- Cán bộ phụ trách công tác Mặt trận xã, (nếu có);

- Các phó chủ nhiệm, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát các hợp tác xã nông nghiệp, thủ công nghiệp, nghề cá, nghề muối và nghề rừng;

- Cán bộ phụ trách y tế xã;

- Cán bộ phụ trách bưu điện xã.

3. Chế độ giảm ngày công nghĩa vụ dân công và ngày công đóng góp ở xã và hợp tác xã nói trên được thi hành từ tháng 01 năm 1976.

Ủy ban hành chính xã căn cứ vào quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động lập danh sách cụ thể số cán bộ được miễn, giảm nghĩa vụ dân công, được giảm ngày công đóng góp ở xã, hợp tác xã, thông báo cho các hợp tác xã và nhân dân biết.

Các địa phương cần phổ biến để thi hành đúng Thông tư hướng dẫn này trong cán bộ và nhân dân ở xã.

Ủy ban hành chính xã cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc để mọi người chấp hành đúng chế độ nghĩa vụ dân công Nhà nước quy định; thực hiện đúng đắn việc miễn, giảm nghĩa vụ dân công, đảm bảo đề cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, hăng hái phấn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong cán bộ và nhân dân.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Chân Phương