Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 390-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1978 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG CHỈ THỊ SỐ 343-TTG NGÀY 24-6-1978 VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1979 (1)

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 343-TTg ngày 24-6-1978 về việc xây dựng kế hoạch Nhà nước năm 1979; nay bổ sung và sửa đổi một số điểm dưới đây:

1. Bổ sung vào điểm 2 trong phần II của bản chỉ thị số 343-TTg (sau phần nói về giao thông vận tải).

- Về xây dựng cơ bản, Bộ Xây dựng chủ trì bàn với các ngành và địa phương có liên quan để đề ra và thực hiện tốt các biện pháp nhằm sản xuất, cung ứng kịp thời vật liệu cho xây dựng cơ bản, đẩy mạnh tốc độ thi công xây dựng, đưa nhanh công trình vào sản xuất, sử dụng, nhất là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhà ở, nước uống; chăm lo đời sống cho công nhân xây dựng và công nhân sản xuất vật liệu xây dựng, nhất là ở các công trường xây dựng và các xí nghiệp vật liệu xây dựng trọng điểm.

2. Bổ sung vào đoạn cuối của điểm 3 trong phần II của bản chỉ thị nói trên:

- Bộ Xây dựng hướng dẫn các ngành và các địa phương soát xét, sửa đổi các đơn giá xây dựng không hợp lý hiện nay, nhất là ở các tỉnh miền Nam; nghiên cứu trình Chính phủ ban hành chính sách sử dụng vật liệu xây dựng; chế độ giao nhận thầu xây lắp, thiết kế, khảo sát, quản lý chất lượng sản phẩm trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; điều lệ liên hiệp xí nghiệp xây lắp,… nhằm cải tiến công tác xây dựng cơ bản, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng tiết kiệm vật liệu xây dựng, đồng thời bảo đảm được chất lượng công trình xây dựng.

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chủ trì cùng với  Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu sửa đổi chế độ đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng mở rộng hình thức đầu tư qua tín dụng; tăng thêm quyền hạn cho các ngành, các địa phương, đặc biệt là các tổ chức sản xuất kinh doanh, và các đơn vị cơ sở đối với công tác đầu tư, đồng thời quy định rõ trách nhiệm đối với hiệu quả vốn đầu tư, trình Hội đồng Chính phủ xét.

3. Sửa lại và quy định cụ thể sự phân công trong việc nghiên cứu cải tiến chính sách, huy động nông sản nêu trong điểm 3, phần II, trang 6 của bản chỉ thị như sau:

a) Bộ Lương thực và thực phẩm chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành nghị quyết số 55-CP ngày 03-03-1978 của Hội đồng Chính phủ về công tác lương thực trong tình hình mới đồng thời có báo cáo và kiến nghị trình Thường vụ Hội đồng Chính phủ vào quý III năm 1978.

b) Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu sửa đổi bổ sung chính sách thuế nông nghiệp lũy tiến trình Hội đồng Chính phủ nhằm huy động hợp lý tỷ lệ lương thực cho Nhà nước.

c) Bộ Nội thương chủ trì nghiên cứu sửa đổi bổ sung chính sách thu mua, huy động nông sản khác (ngoài lương thực) để bảo đảm vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch nắm nguồn hàng nông sản trong tay Nhà nước trình Thường vụ Hội đồng Chính phủ xét duyệt và ban hành.

Căn cứ vào những điểm bổ sung và sửa đổi trên đây, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ Xây dựng, Lương thực và thực phẩm, Nội thương, Tài chính và các Bộ, Tổng cục có liên quan có trách nhiệm thực hiện cùng với các nhiệm vụ khác đã nói trong bản chỉ thị số 343-TTg ngày 24-6-1978 về việc xây dựng kế hoạch Nhà nước năm 1979.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị