Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 386-TC-HCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

 

VỀ VIỆC LẬP SỔ QUẢN LÝ CÁN BỘ NẰM CHỜ CÔNG TÁC Ở CÁC CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Kính gửi:

Uỷ ban hành chính các liên khu, khu, tỉnh và thành phố (các Khu, Sở, Ty Tài chính).

Đồng kính gửi:

Các cơ quan, đoàn thể trung ương

 

Trong thời gian qua, theo dự toán hàng tháng của các cơ quan từ trung ương đến địa phương hầu hết đều có khoản dự trù chi tiêu cho số cán bộ nằm chờ.

Số cán bộ này thường thay đổi, mỗi tháng mỗi khác hoặc rút đi hoặc tăng thêm nhưng thiếu phần chính xác và chứng minh rõ ràng lý do tăng giảm, từ đâu đến, v.v… Có nơi khi lập dự toán lại dự trù trừ hao ảnh hưởng đến việc quản lý chi tiêu.

Để cho việc điều động và quản lý cán bộ được tốt giúp cho việc quản lý chi tiêu được chặt chẽ, Bộ tôi đề nghị các Khu, Ty, Sở Tài chính, hàng tháng cần xét kỹ phần chi tiêu cho số cán bộ nằm chờ, phải có những tài liệu cụ thể (danh sách cán bộ, giấy thôi trả lương …) đảm bảo sự có mặt của số cán bộ nằm chờ trong tháng được chính xác (theo mẫu kèm theo) để lập dự trù, cấp kinh phí và nhất thiết không duyệt những khoản chi tiêu cho số cán bộ nằm chờ còn mập mờ, không có danh sách và giấy tờ cần thiết.

Bộ Tài chính cũng sẽ căn cứ vào những tài liệu xác thực để xét duyệt dự toán và quyết toán của các đơn vị dự toán (khi đơn vị đến Bộ tài chính để duyệt kinh phí cho cán bộ nằm chờ thì mang theo sổ theo dõi cán bộ nằm chờ).

 

 

T.L BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

PHÓ GIÁM ĐỐC VỤ QUẢN LÝ KINH PHÍ HÀNH CHÍNH
Nguyễn Kim Sơn