Hệ thống pháp luật

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2023/TT-BQP

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật và 01 văn bản quy phạm nội bộ về quân sự, quốc phòng, cơ yếu thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Thông tư số 37/2014/TT-BQP ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu trong Quân đội.

2. Thông tư số 124/2015/TT-BQP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Thông tư số 20/2010/TT-BQP ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty 28 hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

4. Thông tư số 183/2011/TT-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận, công nhận lại doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

5. Thông tư số 302/2017/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong Bộ Quốc phòng.

6. Thông tư số 205/2010/TT-BQP ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành tiêu chuẩn bậc kỹ thuật lái xe xích và thợ sửa chữa xe xích kéo vũ khí, khí tài quân sự.

7. Thông tư số 97/2015/TT-BQP ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Quốc phòng quy định điều kiện dự thi nâng hạng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng.

8. Quyết định số 295/1999/QĐ-BQP ngày 12 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật nghề lái xe quân sự.

9. Quyết định số 1046/QĐ-BQP ngày 13 tháng 8 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân nghề sửa chữa ô tô.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2023.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Lãnh đạo BQP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- C20: TTVP các phòng, ban, Kiểm toán, Trung tâm LT;
- Cục Kiểm tra văn bản BTP;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng TTĐT BQP (để đăng tải);
- Lưu: VT, PC.VTiến100.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Võ Minh Lương

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 38/2023/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  • Số hiệu: 38/2023/TT-BQP
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 14/06/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng
  • Người ký: Võ Minh Lương
  • Ngày công báo: 24/06/2023
  • Số công báo: Từ số 777 đến số 778
  • Ngày hiệu lực: 29/07/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản