Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2021/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, bao gồm: Môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn Đạo đức, môn Tự nhiên và Xã hội, môn Lịch sử và Địa lí, môn Khoa học, môn Tin học, môn Công nghệ, môn Giáo dục thể chất, môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm và Thiết bị dùng chung.

Điều 2. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường Tiểu học.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2022.

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 và Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học theo lộ trình như sau:

a) Thay thế Danh mục thiết bị lớp 3 từ năm học 2022-2023;

b) Thay thế Danh mục thiết bị lớp 4 từ năm học 2023-2024;

c) Thay thế Danh mục thiết bị lớp 5 từ năm học 2024-2025.

3. Các quy định trước đây, trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban VHGD của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Công báo;
- Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục CSVC, Vụ GDTH, Vụ PC (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng


DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN TIẾNG VIỆT
(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Slượng

Ghi chú

GV

HS

A

Tranh ảnh

I

Chủ đề 1: Tập viết

1

Bộ mẫu chữ viết

Giúp học sinh thực hành quan sát, ghi nhớ mẫu chữ viết để viết cho đúng, đẹp.

a) Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Gồm 8 tờ, kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ, trong đó:

- 4 tờ in bảng chữ cái viết thường, dấu thanh và chữ số;

- 4 tờ in bằng chữ cái viết hoa.

b) Mẫu chữ cái viết thường và chữ cái viết hoa đều được thể hiện ở 4 dạng: Chữ viết đứng, nét đều; chữ viết đứng, nét thanh, nét đậm; chữ viết nghiêng (15°), nét đều; chữ viết nghiêng, nét thanh, nét đậm.

x

x

Bộ

01/lớp

Dùng cho lớp 1, 2

2

Bộ chữ dạy tập viết

Giúp học sinh thực hành quan sát mẫu chữ để hình thành biểu tượng về chữ cái, nhận biết các nét cơ bản và quy trình viết một chữ cái trước khi thực hành luyện tập bằng nhiều hình thức khác nhau.

Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Gồm 39 tờ, kích thước (210x290)mm, dung sai 10mm, in từng chữ cái, chữ số trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Trong đó:

- 29 tờ in các chữ cái tiếng Việt (một mặt in chữ cái viết thường, một mặt in chữ cái viết hoa kiểu 1);

- 5 tờ in chữ số kiểu 1 (gồm 10 chữ số từ 0 đến 9, in ở hai mặt);

- 5 tờ một mặt in chữ cái viết hoa kiểu 2, một mặt in chữ số kiểu 2.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 1, 2

II

Chủ đề 2: Học vần

1

Bộ thẻ chữ học vần thực hành

Giúp học sinh thực hành ghép vần, ghép tiếng, từ khóa, từ ngữ ứng dụng và thực hành vận dụng sáng tạo (ghép tiếng, từ mở rộng).

Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Bao gồm:

- 80 thẻ chữ, kích thước (20x60)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 72, kiểu chữ đậm), in màu trên nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng; trong đó: d, đ, k, p, q, r, s, v, x, y (mỗi chữ cái có 2 thẻ); a, ă, â, b, c, e, ê, g, i, l, n, o, ô, ơ, u, ư (mỗi chữ cái có 3 thẻ); h, m, t (mỗi chữ cái có 4 thẻ);

- 12 thẻ dấu ghi thanh, in màu trên mảnh nhựa trong, dùng để cài lên thẻ chữ; trong đó: hỏi, ngã, nặng (mỗi dấu có 2 mảnh), huyền, sắc (mỗi dấu có 3 mảnh).

(Ghi chú: Các thẻ chữ có thể sử dụng với thanh cài hoặc bảng cá nhân có từ tính. Bảng cá nhân học sinh có 2 mặt, một mặt có thể viết phấn, một mặt có từ tính và viết được bút dạ.)

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 1

2

Bộ chữ học vần biểu diễn

Hướng dẫn quá trình học tập âm vần mới bằng trực quan sinh động, hấp dẫn.

Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học. Bao gồm:

- 97 thẻ chữ, kích thước (60x90)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt (Pont chữ Vnavant, cỡ 150), in đậm trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ: b, d, đ, e, l, ơ, r, s, v, x (mỗi chữ cái có 2 thẻ); ă, â, q (mỗi chữ cái có 3 thẻ); a, c, ê, g, i, k, m, o, ô, p, u, ư, y (mỗi chữ cái có 4 thẻ); n, t (mỗi chữ cái có 5 thẻ); h (6 thẻ);

- Dấu ghi thanh (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng); dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi); in trên mảnh nhựa trong để cài lên thẻ chữ; mỗi dấu có 2 mảnh;

- Các thẻ được in 2 mặt (chữ màu đỏ), một mặt in chữ cái thường, mặt sau in chữ cái hoa tương ứng;

- Bảng phụ có 6 thanh nẹp để gắn chữ (6 dòng), kích thước (1.000x900)mm (hoặc bảng có từ tính để gắn thẻ chữ có nam châm).

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 1

III

Chủ đề 3: Chính tả

1

Tên chữ cái tiếng Việt

Bảng tên chữ cái tiếng Việt

Giúp học sinh thuộc tên chữ cái tiếng Việt.

Bảng ghi tên chữ cái tiếng Việt in 2 màu, 1 tờ kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Thiết kế 3 cột như sau:

TT

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

d

7

đ

đê

8

e

e

9

ê

ê

10

g

giê

11

h

hát

12

i

i

13

k

ca

14

l

e-lờ

15

m

em-mờ

16

n

en-nờ

17

o

o

18

ô

ô

19

ơ

ơ

20

p

21

q

quy

22

r

e-rờ

23

s

ét-sì

24

t

25

u

u

26

ư

ư

27

v

28

x

ích-xì

29

y

i dài

x

x

Bộ

02/lớp

Dùng cho lớp 2, 3

B

VIDEO/ CLIP

I

Chủ đề 1. Tập viết

1

Video dạy viết các chữ viết thường cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng)

Giúp học sinh thực hành quan sát, ghi nhớ mẫu các nét chữ viết để viết cho đúng, đẹp, kích thích hứng thú luyện viết chữ đẹp của học sinh.

Video có nội dung dạy viết các chữ viết thường cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt kèm âm thanh hướng dẫn cách xác định độ cao, độ rộng cách chấm các điểm tọa độ từng chữ (điểm đặt bút, các điểm chuyển bút, điểm dừng bút).

Lưu ý: Kích cỡ dòng kẻ và chữ viết theo quy định chung của bộ mẫu chữ cái viết thường.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 1, 2, 3

2

Video dạy viết các chữ viết hoa cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng)

Giúp học sinh thực hành quan sát, ghi nhớ mẫu các nét chữ viết để viết cho đúng, đẹp, kích thích hứng thú luyện viết chữ đẹp của học sinh.

Video có nội dung dạy viết các chữ viết hoa cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt kèm âm thanh hướng dẫn cách xác định độ cao, độ rộng cách chấm các điểm tọa độ từng chữ (điểm đặt bút, các điểm chuyển bút, điểm dừng bút).

Lưu ý: Kích cỡ dòng kẻ và chữ theo quy định chung của bộ mẫu chữ cái viết hoa.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 1, 2, 3

II

Chủ đề 2: Viết đoạn văn, bài văn

1

Video giới thiệu, tả đồ vật

Minh họa, giúp HS quan sát, tìm hiểu các đặc điểm của đồ vật phục vụ cho hoạt động nói, viết đoạn văn giới thiệu, miêu tả đồ vật.

Video/clip có nội dung về hình dáng, màu sắc, chất liệu, hoạt động của một số đồ vật quen thuộc trong đời sống, phù hợp với HS tiểu học.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 2, 3

2

Video tả con vật, cây cối

Minh họa, giúp HS quan sát, tìm hiểu các đặc điểm của con vật, cây cối để nói, viết đoạn văn/ bài văn miêu tả.

- Video/clip có nội dung về hình dáng, hoạt động của một số con vật nuôi, con vật hoang dã (sống trong rừng, sống ở sông/ biển);

- Video/clip có nội dung về đặc điểm của một số loài cây có trong tự nhiên (cây có hoa, cây bóng mát, cây ăn quả).

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 4

3

Video tả người, tả cảnh

Minh họa, giúp HS quan sát, tìm hiểu các đặc điểm của người, của phong cảnh để viết bài văn miêu tả.

- Video/clip có nội dung về hình dáng, hoạt động của con người ở các độ tuổi, nghề nghiệp và công việc khác nhau;

- Video/clip có nội dung về một số cảnh đẹp tiêu biểu ở các vùng, miền (biển, rừng núi, đồng bằng, miền Bắc, miền Trung, miền Nam),

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 5

Ghi chú:

- Giáo viên có thể khai thác các thiết bị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học;

- Các tranh/ảnh dùng cho giáo viên có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc phần mềm mô phỏng ở những nơi có điều kiện;

- Đối với tranh có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng A4 (210x290)mm, có thể in trên chất liệu nhựa PP (Polypropylen);

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường;

- Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

HS: Học sinh;

GV: Giáo viên.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN TOÁN
(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

A

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

I

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

1

Hình học

Thiết bị vẽ bảng trong dạy học toán

GV sử dụng khi vẽ bảng trong dạy học Toán.

01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm, được làm bằng nhựa/gỗ hoặc vật liệu khác có độ cứng tương đương, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu thước để dễ đọc số.

x

x

Cái

01/GV

B

THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ

I

DỤNG CỤ

1

SỐ VÀ PHÉP TÍNH

1.1

Số tự nhiên

Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số

Giúp HS thực hành nhận biết số, đọc, viết, so sánh các số tự nhiên trong phạm vi từ 0 đến 100 (đối với lớp 1); từ 0 đến 1.000 (đối với lớp 2); từ 0 đến 100.000 (đối với lớp 3).

Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số gồm:

a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 1, 2, 3

b) 20 que tính dài 100mm, tiết diện ngang 3mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 1

c) 10 thẻ in hình bó chục que tính gồm 10 que tính gắn liền nhau, mỗi que tính có kích thước (100x3)mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 1

d) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 1, 2, 3

đ) 10 thanh chục khối lập phương (thanh chục khối lập phương là một tấm nhựa hình chữ nhật kích thước (15x150)mm, vẽ mô hình 3D của 10 khối lập phương được xếp thành một cột);

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 2

e) 10 bảng trăm (bảng trăm là một tấm nhựa hình vuông kích thước (150x150)mm, vẽ mô hình 3D của 100 khối lập phương được xếp thành 10 hàng, mỗi hàng gồm 10 hình lập phương);

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 2

g) 10 thẻ khối 1.000 (thẻ khối 1.000 là một tấm nhựa hình vuông vẽ mô hình 3D của 1000 khối lập phương, mỗi khối lập phương có kích thước (15x15x15)mm), tạo thành một mô hình 3D của khối lập phương có kích thước (150x150x150)mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 2

h) 10 thanh 10.000 (thanh 10.000 là một tấm nhựa hình chữ nhật kích thước (15x150)mm vẽ mô hình 3D của 10 thẻ 1.000 chồng khít lên nhau);

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 3, 4

i) 01 thẻ ghi số 100.000 hình chữ nhật có kích thước (60x90)mm.

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 3, 4

Vật liệu: Tất cả các thiết bị trên được làm bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

1.2

Phép tính

Bộ thiết bị dạy phép tính

HS thực hành cộng, trừ trong phạm vi 10, cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 đối với lớp 1;

Giúp HS thực hành cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 20, cộng, trừ (không nhớ, có nhớ) trong phạm vi 1.000;

Phép nhân, phép chia (bảng nhân 2,5; bảng chia 2,5)

Giúp HS thực hành cộng, trừ (không và có nhớ) trong phạm vi 10.000/100.000, phép nhân, phép chia trong phạm vi 10.000/100.000.

Bộ thiết bị dạy phép tính gồm:

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 1, 2, 3

a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, chia); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm;

b) 20 que tính dài 100mm, tiết diện ngang 3mm (như đã mô tả trong 1.1.b);

x

Bộ

Dùng cho lớp 1, 2, 3

c) 10 thẻ in hình bó chục que tính - gồm 10 que tính gắn liền nhau, mỗi que tính có kích thước (100x3)mm (như đã mô tả trong 1.1.c);

x

Bộ

Dùng cho lớp 1

d) 10 bảng trăm (bảng trăm là một tấm nhựa hình vuông kích thước (150x150)mm, vẽ mô bình 3D của 100 khối lập phương được xếp thành 10 hàng, mỗi hàng gồm 10 hình lập phương (như đã mô tả trong 1.1.e);

x

Bộ

Dùng cho lớp 1

e) 10 thẻ mỗi thẻ 2 chấm tròn, 10 thẻ mỗi thẻ 5 chấm tròn, đường kính mỗi chấm tròn trong thẻ 15mm.

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 2, 3

Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

2

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

2.1

Hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình học

GV sử dụng khi vẽ bảng trong dạy học hình học.

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm;

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa.

Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa/gỗ hoặc vật liệu có độ cứng tương đương, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng.

x

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 3, 4, 5

2.2

Khối lượng

Bộ thiết bị dạy khối lượng

Giúp HS thực hành cân.

Bộ thiết bị dạy khối lượng gồm:

- 01 cân đĩa loại 5kg;

- 01 hộp quả cân loại: 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg; 2kg (mỗi loại 2 quả).

x

x

Bộ

04/lớp

Dùng cho lớp 2, 3

2.3

Dung tích

Bộ thiết bị dạy dung tích

Giúp HS thực hành đo dung tích.

Bộ thiết bị dạy dung tích gồm:

- 01 chai 1 lít, có 10 vạch chia ghi các số 100; 200; 300;...; 1.000;

- 01 ca 1 lít, có 10 vạch chia ghi các số 100; 200; 300; ...; 1.000.

x

x

Bộ

04/lớp

Dùng cho lớp 2, 3

2.4

Diện tích

Thiết bị dạy diện tích

Giúp HS thực hành đo diện tích.

Thiết bị dạy diện tích là tấm phẳng trong suốt, kẻ ô vuông một chiều 10 ô, một chiều 20 ô. Ô vuông có kích thước (10x10)mm.

x

x

Tấm

06/lớp

Dùng cho lớp 3

3

THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

3.1

Xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất

Giúp HS khám phá, hình thành, thực hành, luyện tập về khả năng xảy ra của một sự kiện (hay hiện tượng).

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm:

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm;...; mặt 6 chấm);

- 01 hộp nhựa trong để tung quân xúc xắc (Kích thước phù hợp với quân xúc xắc);

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng hợp kim (nhôm, đồng). Trên mỗi đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khác nổi chữ S;

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 35mm (giống quả bóng bàn).

x

x

Bộ

06/lớp

Dùng cho lớp 3, 4, 5

II

MÔ HÌNH

1

SỐ VÀ PHÉP TÍNH

1.1

Phân số

Bộ thiết bị hình học dạy phân số

GV sử dụng khi dạy học về phân số.

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,5mm màu sáng (trong đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn đỏ 1/2 hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,5mm, chuyển động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có chiều rộng 1mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, 1/4 hình có màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô ban), độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,5 mm.

(Ghi chú: Các hình có thể sử dụng từ tính để giáo viên đính lên bảng từ)

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 4, 5

1.2

Phân số

Bộ thiết bị hình học thực hành phân số

Giúp HS khám phá, hình thành, thực hành, luyện tập về phân số.

Bộ thiết bị hình học dạy học phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính Φ40mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm màu sáng (trong đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn đỏ 1/2 hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn đỏ 5/6 hình tròn;

- 04 hình vuông có kích thước (40x40)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, 1/4 hình có màu xanh cô ban và 1 bình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô ban), độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm.

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 4, 5

2

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

2.1

Hình phẳng và hình khối

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối

- Giúp GV dạy hình phẳng và hình khối.

- Giúp HS thực hành nhận dạng hình phẳng và hình khối, lắp ghép xếp hình.

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:

a) Các hình phẳng gồm: 6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích thước (40x40)mm; 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40x80)mm. Các hình có độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 1, 2, 3

b) 4 hình tứ giác khác nhau (cạnh ngắn nhất 30mm, cạnh dài nhất 70mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm);

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 2, 3

c1) - 02 hình thang bằng nhau, kích thước đầy lớn 280mm, đầy nhỏ 200mm, chiều cao 150mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, cao 150mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để ghép với hình trên được hình chữ nhật);

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 5

c2) - 02 hình thang bằng nhau, kích thước 2 đáy 80mm và 50mm, chiều cao 40mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2 mm, màu đỏ, kẻ đường cao (trong đó có 1 hình thang nguyên; 1 hình thang cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước đáy 80mm, cao 40mm, 1 góc 60°, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác nguyên, có kẻ đường cao; 1 hình tam giác cắt theo đường cao thành 2 tam giác để ghép với hình trên được hình chữ nhật (80x40)mm);

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 5

d1) 01 hình bình hành màu xanh cô ban có kích thước cạnh dài 240mm, đường cao 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,5mm, góc nhọn 60°;

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 4

d2) 01 hình bình hành có cạnh dài 80mm, cao 50mm, góc nhọn 60°, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 4

e1) 02 hình thoi màu đỏ có kích thước 2 đường chéo là 300mm và 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,5mm (1 hình giữ nguyên, 1 hình cắt làm 3 hình tam giác theo đường chéo dài và nửa đường chéo ngắn);

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 4

e2) 02 hình thoi có hai đường chéo 80mm và 60mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm (trong đó 1 hình giữ nguyên và 1 hình cắt làm 3 hình tam giác theo đường chéo dài và nửa đường chéo ngắn);

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 4

g1) 04 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x60)mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 1, 2, 3

g2) 04 khối lập phương kích thước (40x40x40)mm; 04 khối trụ đường kính 40mm (trong đó, 2 cái cao 40mm, 2 cái cao 60mm); 4 khối cầu đường kính 40mm; 4 khối cầu đường kính 60mm;

x

Bộ

01/HS

Dùng cho lớp 1, 2, 3

g3) - 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ);

- 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được trên bảng từ);

- 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;

- 01 hình trụ làm bằng vật liệu trong suốt, độ dày tối thiểu là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 150mm;

- 01 hình cầu làm bằng vật liệu màu đỏ trong suốt, độ dày tối thiểu là 3mm, đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 90mm, chiều cao 20mm, độ dày tối thiểu là 2mm.

Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 5

2.2

Mét vuông

Bộ thiết bị dạy học dạy đơn vị đo diện tích mét vuông

GV sử dụng khi dạy về diện tích.

01 bảng kích thước (1.250x1.030)mm, được kẻ thành các ô có kích thước (100x100)mm.

x

Bảng

01/GV

Dùng cho lớp 4

2.3

Thời gian

Thiết bị trong dạy học về thời gian

Giúp HS thực hành xem đồng hồ.

Mô hình đồng hồ đường kính 300mm có kim giờ, kim phút và có thể quay đồng bộ với nhau, trên mặt đồng hồ có 60 vạch để chỉ 60 phút.

x

Chiếc

01/lớp

Dùng cho lớp 1, 2, 3

III

PHẦN MỀM

1

Hình học và đo lường

Phần mềm toán học

Phần mềm toán học hỗ trợ GV giúp HS thực hành, luyện tập các yếu tố hình học.

Phần mềm toán học đảm bảo hỗ trợ GV vẽ hình trong dạy học các yếu tố hình học;

Phải sử dụng phần mềm không vi phạm bản quyền.

x

Bộ

01/GV

2

Thống kê và xác suất

Phần mềm toán học

Phần mềm toán học hỗ trợ GV giúp HS thực hành, luyện tập các yếu tố Thống kê và xác suất.

Phần mềm toán học đảm bảo hỗ trợ GV vẽ bảng, biểu đồ; mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên trong dạy học các yếu tố Thống kê và xác suất; Phải sử dụng phần mềm không vi phạm bản quyền.

x

Bộ

01/GV

Ghi chú:

- Giáo viên có thể khai thác các thiết bị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học;

- Số lượng được tính cho 1 lớp với số HS là 35. Số lượng bộ thiết bị/GV trực tiếp giảng dạy có thể thay đổi để phù hợp với số HS/nhóm/lớp theo định mức tối thiểu 6HS/1 bộ;

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường;

- Những phần mềm trong danh mục chỉ trang bị cho các trường có điều kiện;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

HS: Học sinh;

GV: Giáo viên.

DANH MC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN NGOẠI NGỮ
(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Thiết bị dạy học ngoại ng thông dụng (lựa chọn 1)

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, có thể lựa chọn một hoặc một số thiết bị sau đây để trang bị cho giáo viên dạy môn ngoại ngữ hoặc lắp đặt trong phòng học bộ môn ngoại ngữ:

TT

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

1

Đài đĩa CD

Phát các học liệu âm thanh.

- Phát các loại đĩa CD có các định dạng phổ thông;

- Có cổng USB và/hoặc thẻ nhớ;

- Có chức năng nhớ, tua tiến, tua lùi, tạm dừng;

- Đài AM, FM;

- Nguồn điện: AC 110-220V/50 Hz, sử dụng được pin.

x

Chiếc

01

Có thể sử dụng thiết bị dùng chung

2

Đầu đĩa

Phát học liệu hình ảnh và âm thanh cho các hoạt động nghe và nói.

- Loại thông dụng;

- Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD - RW và các chuẩn thông dụng khác;

- Có cổng kết nối USB, thẻ nhớ;

- Tín hiệu ra dưới dạng AV, HDMI;

- Chức năng tua tiến, tua lùi, tạm dừng;

- Điều khiển từ xa;

- Nguồn điện: 90V - 240V/50 Hz.

x

Chiếc

01

Có thể sử dụng thiết bị dùng chung

3

Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)

Kết nối với máy tính và các thiết bị khác để phát âm thanh, hình ảnh.

Máy chiếu:

Loại thông dụng.

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens;

- Độ phân giải tối thiểu XGA;

- Kích cỡ khi chiếu lên màn hình tối thiểu 100 inch;

- Điều khiển từ xa;

- Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển (nếu có).

Màn hình hiển thị:

Loại thông dụng, màn hình tối thiểu 50 inch, Full HD

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Có ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt;

- Điều khiển từ xa;

- Nguồn điện: AC 90-220V/50Hz.

x

Chiếc

01

4

Bộ máy vi tính để bàn/hoặc máy tính xách tay

Kết nối với các thiết bị ngoại vi để trình chiếu bài giảng.

- Loại thông dụng có cấu hình tối thiểu cài đặt được các hệ điếu hành và các phần mềm dạy học ngoại ngữ;

- Màn hình tối thiểu: 17 inch (máy tính để bàn), 14 inch (máy tính xách tay);

- Có các cổng kết nối tối thiểu: VGA, HDMI, USB, LAN, Wifi và Bluetooth.

x

Chiếc

01

5

Thiết bị âm thanh đa năng di động

Phát các học liệu âm thanh và trợ âm cho giáo viên.

- Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đọc các định dạng DVD, CD, SD, USB trên thiết bị;

- Kết nối Line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát âm thanh;

- Công suất phù hợp với lớp học;

- Kèm theo micro;

- Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin sạc.

x

Bộ

01

6

Bộ học liệu bằng tranh

Bộ tranh có nội dung theo các chủ điểm/chủ đề trong chương trình môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kích thước (148x210)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).

x

Bộ

04 đến 06/GV

7

Bộ học liệu điện tử

Hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy (điện tử), bài giảng (điện tử), học liệu (điện tử), bài tập, bài kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương trình môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không vi phạm các quy định về bản quyền, pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong môi trường không có kết nối internet. Đảm bảo các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy điện tử;

- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;

- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;

- Chức năng tạo câu hỏi, bài tập;

- Chức năng kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tử gồm các bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy cho học sinh. Các nội dung phải phù hợp với chương trình.

x

Bộ

01/GV

II. Hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng (lựa chọn 2 - được trang bị và lắp đặt cho 01 phòng học Bộ môn Ngoại ngữ)

TT

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

1

Máy chiếu đa năng hoặc Màn hình hiển thị

Kết nối với máy tính và các thiết bị khác để phát âm thanh hình ảnh.

Máy chiếu:

Loại thông dụng.

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens;

- Độ phân giải tối thiểu XGA;

- Kích cỡ khi chiếu lên màn hình tối thiểu 100 inch;

- Điều khiển từ xa;

- Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển (nếu có).

Màn hình hiển thị:

Loại thông dụng, màn hình tối thiểu 50 inch, Full HD

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Có ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt;

- Điều khiển từ xa;

- Nguồn điện: AC 90-220V/50Hz.

x

Chiếc

01

2

Thiết bị âm thanh đa năng di động

Phát các học liệu âm thanh và trợ âm cho giáo viên.

- Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đọc các định dạng DVD, CD, SD, USB trên thiết bị;

- Kết nối Line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát âm thanh;

- Công suất phù hợp với lớp học;

- Kèm theo micro;

- Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin sạc.

x

Bộ

01

3

Bộ học liệu bằng tranh

Bộ học liệu (học liệu in) bao gồm: Bộ tranh có nội dung theo các chủ điểm/chủ đề trong chương trình môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kích thước (148x210) mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).

x

Bộ

04 đến 06/GV

4

Bộ học liệu điện tử

Hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy (điện tử), bài giảng (điện tử), học liệu (điện tử), bài tập, bài kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương trình môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không vi phạm các quy định về bản quyền, pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong môi trường không có kết nối internet. Đảm bảo các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy điện tử;

- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;

- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;

- Chức năng tạo câu hỏi, bài tập;

- Chức năng kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tử gồm các bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy cho học sinh. Các nội dung phải phù hợp với chương trình.

x

Bộ

1

5

Thiết bị cho học sinh

Hỗ trợ học sinh học ngoại ngữ.

Bao gồm:

- Khối thiết bị điều khiển: tối thiểu có các phím bấm để trả lời câu hỏi trắc nghiệm, điều chỉnh âm lượng, lựa chọn kênh âm thanh nghe, gọi giáo viên;

- Tai nghe có micro;

- Kết nối, tiếp nhận được các điều khiển từ thiết bị của giáo viên.

x

Bộ

01/HS

6

Thiết bị dạy cho giáo viên

Hỗ trợ giáo viên thực hiện dạy học ngoại ngữ.

6.1

Bộ máy vi tính để bàn/hoặc máy tính xách tay

Kết nối với các thiết bị ngoại vi để trình chiếu bài giảng.

- Loại thông dụng có cấu hình tối thiểu cài đặt được các hệ điều hành và các phần mềm dạy học ngoại ngữ, tại thời điểm trang bị máy tính không được sản xuất quá 2 năm;

- Màn hình tối thiểu: 17 inch (máy tính để bàn), 14 inch (máy tính xách tay);

- Có các cổng kết nối tối thiểu: VGA, HDMI, USB, LAN, Wifi và Bluetooth.

x

Bộ

01

6.2

Khối thiết bị điều khiển của giáo viên

Kết nối thiết bị của giáo viên và học sinh. Điều khiển, tổ chức dạy học.

Bao gồm các khối chức năng:

- Khuếch đại và xử lý tín hiệu;

- Tai nghe có micro;

- Bộ đọc và ghi bài giảng của giáo viên: tối thiểu có cổng cắm USB, khe cắm thẻ nhớ;

- Phần mềm điều khiển;

- Tối thiểu phải đảm bảo các chức năng:

Có giao diện thể hiện các vị trí của học sinh trong lớp;

Có thể kết nối tới khối thiết bị điều khiển của học sinh để truyền âm thanh từ giáo viên tới một học sinh, một nhóm học sinh bất kỳ hoặc cả lớp;

Có thể kết nối tới khối thiết bị điều khiển của học sinh để truyền âm thanh từ một học sinh bất kỳ trong lớp học tới một hoặc một nhóm học sinh khác;

Có thể chia lớp học thành nhiều nhóm để thực hành giao tiếp đồng thời;

Có thể tạo tối thiểu hai kênh âm thanh độc lập để học sinh lựa chọn và luyện nghe;

Giúp giáo viên thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm.

x

Bộ

01

6.3

Phụ kiện

Dùng để cung cấp điện cho các thiết bị và kết nối tín hiệu giữa các thiết bị

Hệ thống cáp điện và cáp tín hiệu đồng bộ (hoặc hệ thống thiết bị kết nối không dây), đủ cho cả hệ thống.

x

x

Bộ

01

7

Bàn, ghế dùng cho giáo viên

Giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học

Thiết kế phù hợp để lắp đặt thiết bị dạy học ngoại ngữ dành cho giáo viên.

x

Bộ

01

8

Bàn, ghế dùng cho học sinh

Học sinh sử dụng trong quá trình học tập.

Thiết kế phù hợp để lắp đặt thiết bị dạy học ngoại ngữ dành cho học sinh.

x

Bộ

01/HS

Nơi chưa có điều kiện có thể sử dụng 01/2HS

Ghi chú:

- Danh mục thiết bị môn ngoại ngữ có 02 (hai) phương án lựa chọn để trang bị cho các nhà trường. Căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương/trường học để lựa chọn một phương án trang bị cho phù hợp;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

HS: Học sinh;

GV: Giáo viên.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN ĐẠO ĐỨC
(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

I

TRANH ẢNH

1

Chủ đề: Yêu nước

1.1

Yêu thương gia đình

Bộ tranh về Yêu thương gia đình

HS nhận biết được hành động, lời nói thể hiện tình yêu thương với mọi người trong gia đình

Bộ tranh thực hành gồm 06 tờ, kích thước (148x210)mm, mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với ông;

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với bà;

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với cha;

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với mẹ;

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với anh/chị;

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với em.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

1.2

Quê hương em

Bộ tranh về quê hương em

HS nhận biết được một số việc làm thể hiện tình yêu quê hương

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện:

- Chăm sóc, bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương (trồng cây, dọn vệ sinh khu phố, ngõ xóm);

- Kính trọng, biết ơn những người có công với quê hương (thăm nghĩa trang liệt sĩ, thăm mẹ Việt Nam anh hùng).

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2, 3

1.3

Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Bộ tranh/ảnh về Tổ quốc Việt Nam

HS nhận biết được Quốc kì, Quốc hiệu; hành vi, việc làm thể hiện tình yêu Tổ quốc

1. Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm. Mỗi tranh/ảnh thể hiện một nội dung :

- Buổi chào cờ của HS trường tiểu học;

- Chào cờ ở lăng Bác (có hình ảnh Quốc kỳ, Quốc hiệu Việt Nam).

2. Bộ tranh/ảnh gồm 03 tờ, kích thước (790x540)mm. Mỗi tranh/ảnh thể hiện một nội dung :

- Hình ảnh các em học sinh tham gia vẽ tranh “Vì biển đảo thân yêu”;

- Hình ảnh các vận động viên tay nâng niu lá quốc kỳ;

- Hình ảnh học sinh tiểu học xếp hình bản đồ Việt Nam có đầy đủ các quần đảo.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 3

1.4

Biết ơn người lao động

Bộ tranh về Biết ơn người lao động

- HS nhận biết được đóng góp của người lao động trong một số lĩnh vực.

- Phân biệt được hành vi, việc làm thể hiện biết ơn/không biết ơn người lao động.

1. Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm. Mỗi tranh thể hiện hình ảnh người lao động ở một lĩnh vực đang lao động sản xuất:

- Người nông dân đang lao động trên đồng ruộng;

- Công nhân đang sản xuất trong nhà máy;

- Bác sĩ đang chữa bệnh cho người dân;

- Giáo viên đang giảng dạy;

- Người lao công vệ sinh môi trường.

2. Bộ hành thực hành gồm 03 tờ, kích thước (148x210)mm. Mỗi hành thể hiện một hành vi:

- Bạn nhỏ cảm ơn bác lao công đang quét rác ở ngõ phố;

- Bạn nhỏ cảm ơn và mời bác bưu tá uống nước;

- Một số bạn nhỏ đang nhại giọng của người thu gom phế liệu;

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 4 (Bộ 1 dùng chung với môn Tự nhiên Xã hội)

1.5

Biết ơn những người có công với quê hương đất nước.

Bộ tranh. Biết ơn những người có công với quê hương đất nước

HS thể hiện sự biết ơn với người có công với quê hương đất nước

Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm, mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Hình ảnh HS thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng;

- Hình ảnh HS đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 5

2

Chủ đề: Nhân ái

2.1

Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình

Bộ tranh về Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình

HS phân biệt được hành vi, việc làm phù hợp/chưa phù hợp thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện một số hành vi, việc làm phù hợp/chưa phù hợp thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình:

- Gia đình sum họp gồm: ông, bà, cha, mẹ, anh, em;

- Nhường đồ chơi cho em;

- Tranh giành đồ chơi với em nhỏ;

- Chăm sóc ông, bà, cha, mẹ;

- Lễ phép với anh, chị.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

2.2

Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Bộ tranh về Kính trọng thầy giáo, cô giáo

Giáo dục ý thức, hành vi kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè.

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện:

- Kính trọng thầy giáo, cô giáo (vâng lời thầy, cô; thăm hỏi khi thầy, cô bị ốm hoặc nhân ngày 20/11);

- Yêu quý bạn bè (giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn).

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

2.3

Quan tâm hàng xóm láng giềng

Bộ tranh về Quan tâm hàng xóm láng giềng

HS phân biệt được hành vi, việc làm phù hợp/chưa phù hợp về quan tâm hàng xóm, láng giềng.

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện hành vi, việc làm phù hợp/chưa phù hợp về quan tâm hàng xóm, láng giềng:

- Chào hỏi lễ phép khi gặp hàng xóm;

- Thăm hỏi khi hàng xóm có chuyện vui, buồn;

- Giúp đỡ hàng xóm láng giềng những việc phù hợp (trông em bé, cất giúp đồ khi hàng xóm đi vắng);

- Mở nhạc to làm ảnh hưởng đến hàng xóm;

- Trêu chọc thú nuôi (chó, mèo) của nhà hàng xóm.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 3

2.4

Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

Bộ tranh về Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

HS nhận biết được một số hành vi, việc làm thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện hành vi cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn:

- Giúp đỡ bạn khuyết tật;

- Thăm hỏi, động viên bạn có hoàn cảnh khó khăn;

- Quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai;

- Giúp đỡ người già cô đơn (thăm hỏi và giúp đỡ người già cô đơn ở khu dưỡng lão);

- Giúp đỡ trẻ em bị ung thư (trẻ em điều trị trong bệnh viện).

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 4

3

Chủ đề: Chăm chỉ

3.1

Tự giác làm việc của mình

Bộ tranh về Tự giác làm việc của mình

HS phân biệt được hành vi đúng và hành vi chưa đúng về tự giác làm việc của mình.

Bộ tranh thực hành gồm 07 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện hành vi đúng và hành vi chưa đúng:

- Tự gấp quần áo;

- Tự giác học bài ở nhà;

- Không tự giác học bài;

- Tự chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập đi học;

- Hăng hái phát biểu;

- Nói chuyện riêng trong giờ học;

- Vệ sinh lớp học.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

3.2

Quý trọng thời gian

Bộ tranh về Quý trọng thời gian

Giáo dục ý thức, hành vi quý trọng thời gian.

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện thái độ, hành vi đúng và chưa đúng:

- Đi học đúng giờ/không đúng giờ;

- Ăn, ngủ đúng giờ/không đúng giờ.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

3.3

Yêu lao động

Bộ tranh về Yêu lao động

HS phân biệt được biểu hiện của yêu lao động với lười lao động.

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện hành vi tích cực, tự giác tham gia hoạt động lao động/hành vi lười lao động:

- Chăm làm việc nhà (nấu cơm/rửa bát/lau dọn nhà);

- Không chăm làm việc nhà (ngại việc, đùn đẩy việc nhà cho người khác);

- Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (vệ sinh trường, lớp);

- Trốn tránh việc lớp, việc trường.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 4

4

Chủ đề: Trung thực

4.1

Thật thà

Bộ tranh về Thật thà

Giáo dục đức tính thật thà.

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện hành vi đúng và hành vi chưa đúng:

- Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất;

- Nhặt được của rơi giữ làm của riêng;

- Không tự ý lấy đồ dùng của bạn;

- Tự ý lấy đồ dùng của bạn;

- Biết nhận lỗi khi mắc lỗi.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

4.2

Nhận lỗi và sửa lỗi

Bộ tranh về Nhận lỗi và sửa lỗi

Giáo dục ý thức, hành vi nhận lỗi và sửa lỗi.

Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện thái độ, hành vi biết/ không biết nhận lỗi và sửa lỗi:

- Khi ở trường (tự ý lấy đồ dùng học tập của bạn);

- Khi ở nhà (làm vỡ bình hoa).

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

4.3

Giữ lời hứa

Bộ tranh về Giữ lời hứa

HS nhận biết được một số biểu hiện của việc giữ lời hứa.

Bộ tranh thực hành gồm 03 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện một số biểu hiện của việc giữ lời hứa:

- Đúng hẹn với bạn;

- Thực hiện lời hứa với người lớn (bố mẹ, thầy cô giáo);

- Thực hiện lời hứa với em nhỏ.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 3

4.4

Tôn trọng tài sản của người khác

Bộ tranh về tôn trọng tài sản của người khác

HS phân biệt được hành vi đúng/chưa đúng trong việc tôn trọng tài sản của người khác.

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện hành vi đúng/chưa đúng trong việc tôn trọng tài sản của người khác:

- Hỏi mượn khi muốn sử dụng đồ dùng của người khác;

- Giữ gìn đồ dùng, tài sản của người khác cẩn thận khi được mượn;

- Đền khi làm mất, làm hỏng đồ dùng của người khác;

- Làm hỏng đồ dùng, tài sản của người khác.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 4

5

Chủ đề: Trách nhiệm

5.1

Sinh hoạt nền nếp

Bộ tranh về Sinh hoạt nền nếp

HS phân biệt được hành vi đúng và chưa đúng trong việc học tập, sinh hoạt đúng giờ, gọn gàng, ngăn nắp.

Bộ tranh thực hành gồm 06 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện hành vi sinh hoạt nền nếp và chưa nền nếp:

- Đặt báo thức, đi học đúng giờ;

- Sắp xếp quần áo gọn gàng, sạch sẽ;

- Sắp xếp sách vở, bàn học ngăn nắp;

- Sách vở, bàn học không ngăn nắp;

- Giữ gìn, bảo quản sách vở và đồ dùng học tập;

- Trang phục gọn gàng phù hợp.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

5.2

Thực hiện nội quy trường, lớp

Bộ tranh về Thực hiện nội quy trường, lớp

HS phân biệt được hành vi thực hiện tốt/chưa tốt nội quy trường, lớp.

Bộ tranh thực hành gồm 06 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung thể hiện hành vi thực hiện tốt và chưa thực hiện tốt nội quy trường, lớp:

- Vệ sinh trường, bỏ rác vào thùng;

- Lễ phép với thầy cô;

- Không vẽ bẩn lên tường;

- Không nói chuyện riêng trong giờ học;

- Trật tự khi xếp hàng;

- Xô đẩy khi xếp hàng.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

5.3

Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

Bộ tranh về bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

HS phân biệt được hành vi đúng và chưa đúng trong việc bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình.

Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện hành vi đúng và chưa đúng trong việc bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình:

- Bảo quản đồ dùng cá nhân (sách, vở, đồ dùng học tập);

- Bảo quản đồ dùng gia (tình (bát đĩa, nồi cơm điện, bàn ghế, tủ).

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

5.4

Bảo vệ của công

Bộ tranh về bảo vệ của công

HS phân biệt được hành vi biết/chưa biết bảo vệ của công.

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện hành vi biết/chưa biết bảo vệ của công:

- Tắt quạt, tắt đèn khi ra khỏi lớp;

- Vẽ bẩn lên bàn, ghế;

- Dẫm dép bẩn lên ghế đá ở vườn hoa, công viên;

- Bảo cho người có trách nhiệm khi thấy biển báo giao thông bị gẫy đổ.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 4

5.5

Bảo vệ môi trường sống

Bộ tranh về bảo vệ môi trường

HS phân biệt được hành vi bảo vệ môi trường và hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện hành vi biết/chưa biết bảo vệ môi trường sống:

- Chăm sóc cây xanh ở trường;

- Dọn vệ sinh đường làng, ngõ phố;

- Vứt rác xuống sông, hồ;

- Bỏ rác đúng nơi quy định;

- Tái chế rác thải.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 5

6

Chủ đề: Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân

6.1

Tự chăm sóc bản thân

Bộ tranh về tự chăm sóc bản thân

HS phân biệt được những việc nên làm/không nên làm để tự chăm sóc bản thân.

Bộ tranh thực hành gồm 07 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện những việc nên/không nên để tự chăm sóc bản thân:

- Tự vệ sinh răng miệng;

- Tự mặc quần áo;

- Ngồi học đúng tư thế;

- Ngồi học không đúng tư thế;

- Rửa tay trước và sau khi ăn;

- Tập thể dục rèn luyện sức khỏe;

- Tự tắm gội.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

6.2

Thể hiện cảm xúc bản thân

Bộ tranh về thể hiện cảm xúc bản thân

Giáo dục kĩ năng thể hiện cảm xúc bản thân.

Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện:

- Thể hiện cảm xúc tích cực (vui sướng khi được nhận quà);

- Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (giận dữ khi bị bạn xô ngã hoặc làm hỏng đồ dùng học tập của mình).

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

7

Chủ đề: Kĩ năng tự bảo vệ

7.1

Phòng tránh tai nạn, thương tích

Bộ tranh về phòng tránh tai nạn, thương tích

Giáo dục kĩ năng tự vệ.

Bộ tranh thực hành gồm 06 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện nguy cơ một số tai nạn, thương tích:

- Đuối nước - Phòng tránh đuối nước;

- Bỏng - Phòng tránh bỏng;

- Ngã - Phòng tránh ngã;

- Ngộ độc thực phẩm - Phòng tránh ngộ độc thực phẩm;

- Điện giật - Phòng tránh điện giật;

- Phòng tránh tai nạn giao thông (đi bộ, sang đường đúng quy định).

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

7.2

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Bộ tranh về tìm kiếm sự hỗ trợ

Giáo dục kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ.

Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện biết và không biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi:

- Lạc đường;

- Người lạ cho quà và rủ đi chơi.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

7.3

Phòng tránh xâm hại

Bộ tranh về phòng tránh xâm hại

HS nhận biết được một số biểu hiện của việc xâm hại trẻ em.

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Xâm hại về tinh thần (trẻ em bị mắng, chửi, miệt thị);

- Xâm hại về thể chất (trẻ em bị đánh đập);

- Bóc lột sức lao động (trẻ em bị bắt lao động quá sức);

- Bỏ rơi, sao nhãng;

- Xâm hại tình dục.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 5

8

Chủ đề: Hoạt động tiêu dùng

8.1

Quý trọng đồng tiền

Bộ thẻ về mệnh giá các đồng tiền Việt Nam

HS nêu được vai trò của tiền.

Bộ thẻ minh họa những nét cơ bản của đồng tiền Việt Nam, không in ảnh Bác Hồ, in màu trên nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. Gồm các mệnh giá: 1.000 đồng: 5 thẻ; 2.000 đồng: 5 thẻ; 5.000 đồng: 5 thẻ; 10.000 đồng: 5 thẻ; 20.000 đồng: 3 thẻ; 50.000 đồng: 3 thẻ; 100.000 đồng: 2 thẻ; 200.000 đồng: 1 thẻ; 500.000 đồng: 1 thẻ. Kích thước các thẻ là (40x90)mm.

x

x

Bộ

Dùng cho lớp 4, 5 (dùng chung với Hoạt động trải nghiệm)

9

Chủ đề: Chuẩn mực hành vi pháp luật

9.1

Tuân thủ quy định nơi công cộng

Bộ tranh về tuân thủ quy định nơi công cộng

HS phân biệt được hành vi tuân thủ và hành vi chưa tuân thủ quy định nơi công cộng.

Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, nội dung tranh thể hiện thái độ, hành vi biết và không biết tuân thủ quy định nơi công cộng:

- Tuân thủ quy định an toàn giao thông (đi bộ, ngồi sau xe máy, đèn hiệu);

- Tuân thủ quy định giữ vệ sinh nơi công cộng.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

9.2

Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông

Bộ sa bàn giao thông đường bộ

HS nêu được một số quy tắc an toàn giao thông.

Bộ sa bàn giao thông đường bộ gồm:

a) 01 sa bàn ngã tư đường phố (mô tả nút giao thông) có vạch chỉ dẫn đường dành cho người đi bộ, kích thước (420x420)mm, có thể gấp gọn khi không sử dụng;

b) 04 cột đèn tín hiệu giao thông; kích thước phù hợp với kích thước sa bàn; có thể cắm/đặt đúng tại các góc ngã tư trên sa bàn;

c) Một số cột biển báo (đường dành cho người đi bộ; nhường đường cho người đi bộ; cấm người đi bộ; cấm đi ngược chiều; giao nhau với đường sắt; đá lở); kích thước phù hợp với kích thước sa bàn; có thể cắm/đặt đúng tại các vị trí phù hợp trên sa bàn;

d) Mô hình một số phương tiện giao thông (ô tô 4 chỗ, xe buýt, xe tải, xe máy, xe đạp); kích thước phù hợp với kích thước sa bàn.

Vật liệu bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

x

x

Bộ

Dùng cho lớp 3 (dùng chung với môn Tự nhiên Xã hội)

9.3

Quyền và bổn phận trẻ em

Bộ tranh về quyền trẻ em

HS nhận biết được một số quyền của trẻ em.

Bộ tranh thực hành gồm 10 tờ, kích thước (148x210)mm, mỗi tờ tranh thể hiện nội dung một quyền/bổn phận của trẻ em:

- Quyền được chăm sóc sức khỏe;

- Quyền được học tập;

- Quyền được vui chơi, giải trí;

- Quyền được bày tỏ ý kiến;

- Quyền được tiếp cận thông tin;

- Quyền được bảo vệ;

- Bổn phận của trẻ em đối với gia đình;

- Bổn phận cửa trẻ em đối với nhà trường;

- Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng;

- Bổn phận của trẻ em đối với quê hương, đất nước.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 4

II

VIDEO/CLIP

1

Chủ đề: Yêu nước

1.1

Quê hương em

Video, clip Quê hương em

Giáo dục tình yêu quê hương.

Video, clip minh họa:

- Cảnh đẹp tiêu biểu của quê hương Việt Nam ở miền núi, đồng bằng, miền Bắc, miền Trung, và miền Nam;

- Hoạt động của HS tiểu học bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp của quê hương (trồng cây, dọn vệ sinh khu phố, ngõ xóm).

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 2

1.2

Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Video, clip Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Giáo dục tình yêu Tổ quốc.

Video, clip minh họa:

- Cảnh lễ chào cờ, hát quốc ca Việt Nam;

- Cảnh HS tìm hiểu về một số truyền thống lịch sử, văn hóa của Việt Nam;

- Cảnh HS tập một số làn điệu dân ca của Việt Nam.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 3

1.3

Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước

Video, clip Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước

HS thể hiện lòng biết ơn những người có công với quê hương đất nước

Video, clip minh họa:

- Cảnh HS tìm hiểu về những người có công với quê hương đất nước;

- Cảnh HS thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công;

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 5

2

Chủ đề: Nhân ái

2.1

Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Video, clip về kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Giáo dục ý thức, hành vi kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo (vâng lời thầy, cô; thăm hỏi khi thầy cô bị ốm hoặc nhân ngày 20/11);

- Giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 2

2.2

Quan tâm hàng xóm láng giềng

Video, clip về Quan tâm hàng xóm láng giềng

HS biết ứng xử phù hợp trong tình huống để thể hiện quan tâm đến hàng xóm, láng giềng

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống hàng xóm láng giềng có chuyện vui/ buồn;

- Tình huống hàng xóm gặp khó khăn cần giúp đỡ.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 3

2.3

Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

Video, clip về cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

HS biết ứng xử phù hợp trong tình huống để thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống cảm thông, giúp đỡ bạn khuyết tật;

- Tình huống cảm thông, giúp đỡ người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 4

3

Chủ đề: Chăm chỉ

3.1

Tự giác làm việc của mình

Video, clip Tự giác làm việc của mình

HS biết ứng xử phù hợp trong tình huống để thể hiện tự giác làm việc của mình.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống chưa tự giác làm việc của mình khi ở trường;

-Tình huống chưa tự giác làm việc của mình khi ở nhà.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 1

3.2

Quý trọng thời gian

Video, clip Quý trọng thời gian

Giáo dục ý thức, hành vi quý trọng thời gian.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Làm việc nhà chăm chỉ và có kế hoạch;

- Đi học, học bài và làm bài đúng giờ.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 2

3.3

Yêu lao động

Video, clip Yêu lao động

HS biết đưa ra cách ứng xử phù hợp trong tình huống thể hiện yêu lao động.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống trốn tránh lao động khi ở trường;

- Tình huống trốn tránh lao động khi ở nhà.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 4

3.4

Vượt qua khó khăn

Video, clip Vượt qua khó khăn

HS biết đưa ra cách ứng xử phù hợp trong tình huống để vượt qua khó khăn.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống gặp khó khăn trong học tập;

- Tình huống gặp khó khăn trong cuộc sống.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 5

4

Chủ đề: Trung thực

4.1

Thật thà

Video, clip Thật thà

HS biết đưa ra cách ứng xử phù hợp trong tình huống để thể hiện đức tính thật thà.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống nhặt được của rơi khi ở trường;

- Tình huống nhặt được của rơi khi ở ngoài đường.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 1

4.2

Nhận lỗi và sửa lỗi

Video, clip Nhận lỗi và sửa lỗi

Giáo dục ý thức, hành vi nhận lỗi và sửa lỗi.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi ở trường;

- Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi ở nhà.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 2

4.3

Giữ lời hứa

Video, clip Giữ lời hứa

HS biết đưa ra cách ứng xử phù hợp trong tình huống để thực hiện lời hứa.

Video, clip minh họa 04 tình huống:

- Tình huống giữ lời hứa với người lớn;

- Tình huống giữ lời hứa với bạn bè;

- Tình huống giữ lời hứa với em nhỏ;

- Tình huống tự hứa với bản thân.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 3

4.4

Tôn trọng tài sản của người khác

Video, clip Tôn trọng tài sản của người khác

HS biết đưa ra cách ứng xử phù hợp trong tình huống để thể hiện tôn trọng tài sản của người khác.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống muốn mượn đồ dùng của bạn nhưng bạn không có mặt ở đó;

- Tình huống mượn đồ dùng của bạn nhưng chẳng may làm hỏng.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 4

4.5

Bảo vệ cái đúng, cái tốt

Video, clip Bảo vệ cái đúng, cái tốt

HS biết đưa ra cách ứng xử phù hợp trong tình huống để bảo vệ cái đúng, cái tốt.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống bạn làm việc tốt nhưng lại bị các bạn khác phê phán;

- Tình huống bạn nói đúng nhưng không được người khác thừa nhận.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 5

5

Chủ đề: Trách nhiệm

5.1

Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

Video, clip Bảo quản đồ dùng cá nhân

Giáo dục phẩm chất trách nhiệm

Video, clip minh họa tình huống biết và không biết bảo quản đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân và gia đình.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 2

5.2

Bảo vệ môi trường sống

Video, clip Bảo vệ môi trường sống

HS biết đưa ra cách ứng xử phù hợp trong tình huống để bảo vệ môi trường sống.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống xả rác xuống sông, hồ;

- Tình huống đốt rác thải nhựa gây ô nhiễm không khí.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 5

6

Chủ đề: Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân

6.1

Lập kế hoạch cá nhân

Video, clip Lập kế hoạch cá nhân

HS biết cách lập kế hoạch cá nhân trong một số tình huống cụ thể.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống lập kế hoạch cho kì nghỉ hè của bản thân;

- Tình huống lập kế hoạch để cải thiện một môn học còn yếu.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 5

7

Chủ đề: Kĩ năng tự bảo vệ

7.1

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Video, clip Tìm kiếm sự hỗ trợ

HS biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ trong một số tình huống cụ thể.

Video, clip minh họa 03 tình huống:

- Tình huống bị lạc ở nơi xa lạ;

- Tình huống người lạ rủ đi chơi;

- Tình huống bị bắt nạt.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 2

7.2

Xử lí bất hòa với bạn bè

Video, clip Xử lý bất hòa với bạn bè

HS biết đưa ra cách ứng xử phù hợp trong tình huống để xử lí bất hòa với bạn bè.

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống bất đồng ý kiến với bạn;

- Tình huống bị bạn hiểu lầm.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 3

7.3

Phòng tránh xâm hại

Video, clip Phòng tránh xâm hại

HS biết cách phòng tránh nguy cơ bị xâm hại.

Video, clip minh họa một số cách phòng tránh nguy cơ bị xâm hại:

- Phòng tránh xâm hại về thể chất;

- Phòng tránh bị bóc lột sức lao động;

- Phòng tránh xâm hại tình dục.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 5

8

Chủ đề: Chuẩn mực hành vi pháp luật

8.1

Tuân thủ quy định nơi công cộng

Video, clip Tuân thủ quy định nơi công cộng

Giáo dục ý thức tuân thủ quy định nơi công cộng.

Video, clip minh họa tình huống tuân thủ và không tuân thủ quy định nơi công cộng về:

- Giữ gìn vệ sinh công cộng;

- Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng;

- An toàn giao thông;

- Bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 2

Ghi chú:

- Giáo viên có thể khai thác các thiết bị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học;

- Các tranh/ảnh dùng cho giáo viên có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc phần mềm mô phỏng;

- Đối với tranh có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng A4 (210x290)mm, có thể in trên chất liệu nhựa PP (Polypropylen);

- Đối với các tranh/ảnh trong danh mục: in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ;

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “GV”, “HS”, căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường;

- Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục;

HS: Học sinh;

GV: Giáo viên.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

I

TRANH ẢNH

1

Chủ đề 1. Gia đình

1.1

Các thế hệ trong gia đình

Bộ tranh các thế hệ trong gia đình

HS thực hành xây dựng sơ đồ các thế hệ trong gia đình.

Bộ tranh bao gồm 8 tờ về các thành viên trong gia đình: ông, bà, bố, mẹ, con trai (2 tờ), con gái (2 tờ). Kích thước mỗi tranh (148x210)mm.

x

Bộ

01/6HS

Dùng cho lớp 2, 3

1.2

Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình

Bộ tranh về nghề nghiệp phổ biến trong xã hội

Giúp học sinh hình thành được biểu tượng ban đầu về một số nghề nghiệp phổ phổ biến trong xã hội

Một bộ gồm 20 tờ tranh rời minh họa các nghề: 2 tranh về nông dân (chăn nuôi, trồng trọt); 3 tranh về công nhân (xây dựng, thợ hàn, trong nhà máy dệt); 3 tranh về nghề thủ công (nghề gốm, đan lát mây tre, dệt thổ cẩm); 1 tranh về nhân viên làm vệ sinh môi trường; 3 tranh về buôn bán (bán hàng ở chợ, siêu thị, thu ngân ở siêu thị); 2 tranh về lái xe (taxi, xe ôm); 1 tranh về thợ may; 1 tranh về đầu bếp; 1 tranh về giáo viên; 1 tranh về bác sĩ; 1 tranh về công an; 1 tranh về bộ đội. Kích thước mỗi tranh (148x210)mm.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1, 2, 3

1.3

Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

Tranh hướng dẫn cách ứng xử khi có cháy xảy ra.

Giúp HS nhận biết các cách ứng xử khi có cháy xảy ra.

- Một bộ gồm 5 tranh rời mô tả một số cách ứng xử khi có cháy xảy ra.

Tranh 1: Mô tả cảnh một một số người đang chạy hớt hải, phía sau là đám cháy (thể hiện bóng nói của 1 người đang chạy: “Cháy! Cháy!”; và một người đang gọi điện thoại: “Alo! 114...”;

Tranh 2: Mô tả cách thoát hiểm khi trong nhà có cháy (nhà chung cư và nhà thấp tầng);

Tranh 3: Mô tả cách bò để thoát ra khỏi đám cháy. Vẽ hình 1 người đang bò trên sàn nhà, một tay cầm khăn ướt che mũi và miệng, trên đầu phủ thêm 1 tấm khăn ướt, phía trên là khói đen;

Tranh 4: Mô tả cách chặn khe cửa bằng khăn ướt/vải ướt để ngăn khói lan vào phòng. Vẽ một người đang dùng khăn/vải ướt chặn khe cửa, có khói thoát ra từ khe cửa;

Tranh 5: Mô tả cách dập ngọn lửa khi áo quần đang mặc trên người bị dính lửa. Vẽ 3 tranh liên hoàn:

1. Vẽ một người bị dính lửa sau vai áo;

2. Vẽ người đó đang tư thế nằm xuống đất/sàn, trên vai và lưng áo còn dính lửa;

3. Vẽ người đó đang lăn tròn trên đất/ sàn, 2 bàn tay che mặt; chỉ còn một ít lửa trên áo.

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 3

2

Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương

2.1

Hoạt động mua bán hàng hóa

Bộ thẻ Mệnh giá tiền Việt Nam

Giúp học sinh thực hành, sử dụng trong hoạt động tập mua bán hàng hóa.

Bộ thẻ minh họa những nét cơ bản của đồng tiền Việt Nam, không in ảnh Bác Hồ, in màu trên nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. Gồm các mệnh giá: 1.000 đồng: 5 thẻ, 2.000 đồng; 5 thẻ, 5.000 đồng: 5 thẻ, 10.000 đồng: 5 thẻ, 20.000 đồng: 3 thẻ, 50.000 đồng: 3 thẻ, 100.000 đồng: 2 thẻ, 200.000 đồng: 1 thẻ và 500.000 đồng: 1 thẻ. Kích thước các thẻ là (40x90)mm.

x

Bộ

Dùng cho lớp 2 (Dùng chung với Hoạt động trải nghiệm)

2.2

Một số hoạt động sản xuất

Bộ tranh về nghề nghiệp phổ biến trong xã hội

Giúp học sinh hình thành được biểu tượng ban đầu về một số nghề; Phân biệt được các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủ công, công nghiệp.

Một bộ gồm 20 tờ tranh rời minh họa các nghề: 2 tranh về nông dân (chăn nuôi, trồng trọt); 3 tranh về công nhân (xây dựng, thợ hàn, trong nhà máy dệt); 3 tranh về nghề thủ công (nghề gốm, đan lát mây tre, dệt thổ cẩm); 1 tranh về công nhân làm vệ sinh môi trường; 3 tranh về buôn bán (bán hàng ở chợ, siêu thị, thu ngân ở siêu thị); 2 tranh về lái xe (taxi, xe ôm); 1 tranh về thợ may; 1 tranh về đầu bếp; 1 tranh về giáo viên; 1 tranh về bác sĩ; 1 tranh về công an; 1 tranh về bộ đội.

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm.

x

Bộ

Dùng cho lớp 2, 3 (Dùng chung với mục 1.2)

3

Chủ đề 5: Con người và sức khỏe

3.1

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể

Bộ tranh: Cơ thể người và các giác quan

Giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

Gồm 7 tờ tranh câm (không ghi chú thích), kích thước (148x210)mm, trong đó:

a) 01 tranh hình vẽ cơ thể bé trai;

b) 01 tranh bình vẽ cơ thể bé gái;

(Lưu ý: Hình vẽ thể hiện khái quát bộ phận sinh dục ngoài của bé trai và bé gái).

c) 01 tranh hình vẽ mắt (thị giác);

d) 01 tranh hình vẽ tai (thính giác);

đ) 01 tranh hình vẽ mũi (khứu giác);

e) 01 tranh hình vẽ lưỡi (vị giác);

g) 01 tranh hình vẽ bàn tay (thể hiện xúc giác).

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

3.2

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể

Bộ tranh: Những việc nên và không nên làm để phòng tránh tật cận thị học đường

Giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát; vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

Gồm 6 tờ tranh minh họa việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tật cận thị học đường, kích thước (148x210)mm. Trong đo:

a) 01 tranh minh họa: Ngồi viết (hoặc đọc sách) đúng: tư thế, khoảng cách, vị trí chiếu sáng và đủ ánh sáng;

b) 01 tranh minh họa: Khám mắt định kỳ;

c) 01 tranh minh họa: Về các hoạt động ngoài trời;

d) 01 tranh minh họa 2 tư thế: Ngồi viết quá gần và ngồi viết thiếu ánh sáng;

đ) 01 tranh minh họa: Nằm đọc sách;

e) 01 tranh minh họa 2 tư thế: Nhìn gần khi xem tivi và chơi game trên máy tính hoặc điện thoại.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

3.3

Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể

Bộ tranh: Các việc cần làm để giữ vệ sinh cá nhân

Giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát; vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

Gồm 18 tờ tranh minh họa việc cần làm để giữ vệ sinh cá nhân, kích thước (148x105)mm. Trong đó:

a) 06 tranh minh họa 6 bước rửa tay đúng cách (các bước rửa tay đúng cách theo chỉ dẫn của Bộ Y tế);

b) 04 tranh minh họa rửa mặt (khăn sạch/nước sạch/rửa mặt/phơi khăn mặt dưới ánh sáng mặt trời);

c) 08 tranh minh họa 8 bước chải răng đúng cách (cách chải răng đúng theo chỉ dẫn của Bộ Y tế).

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

3.4

Giữ cho cơ thể khỏe mạnh và an toàn

Bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại

Giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát; vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

Gồm 2 tờ tranh minh họa về phòng tránh bị xâm hại; kích thước (148x210)m. Trong đó:

a) 01 tranh minh họa quy tắc bảo vệ cơ thể bé trai và bé gái (phòng tránh bị xâm hại); với dòng chữ:

“Hãy nhớ! Không để ai sờ, động chạm vào bộ phận cơ thể được đồ lót che kín. Trừ khi cần được bác sĩ khám bệnh”.

b) 01 tranh minh họa ba bước phòng tránh bị xâm hại:

- Hình ảnh học sinh nói không một cách kiên quyết;

- Hình ảnh học sinh lùi lại/bỏ đi hoặc chạy để thoát khỏi tình huống nguy hiểm;

- Hình ảnh học sinh kể lại với người tin cậy những gì đã xảy ra với mình.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1

3.5

Cơ quan vận động

Bộ xương

Giúp học sinh tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

- 01 tranh câm về bộ xương cơ thể người, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm;

- 12 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một nhóm xương chính hoặc một khớp xương (Xương đầu, Xương vai, Xương tay, Xương cột sống, Xương sườn, Xương chậu, Xương chân, Khớp sống cổ, Khớp vai, Khớp khuỷu tay. Khớp háng, Khớp đầu gối). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

3.6

Cơ quan vận động

Hệ cơ

Giúp học sinh tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

- 01 tranh câm về hệ cơ người, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm;

- 8 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một nhóm cơ chính (Cơ mặt, Cơ cổ, Cơ vai, Cơ ngực, Cơ lưng, Cơ tay, Cơ bụng, Cơ đùi). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

3.7

Cơ quan hô hấp

Các bộ phận chính của cơ quan hô hấp

Giúp học sinh tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

- 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan hô hấp người, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm;

- 4 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan hô hấp (Mũi, Khí quản, Phế quản, Phổi). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

3.8

Cơ quan bài tiết nước tiểu

Các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu

Giúp học sinh tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

- 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu người. Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm;

- 4 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu (Thận, Ống dẫn nước tiểu, Bóng đái, Ống đái). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

3.9

Cơ quan tiêu hóa

Các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa

Giúp học sinh tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

- 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm;

- 10 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa (Miệng, Thực quản, Dạ dày, Ruột non, Ruột già, Hậu môn, Tuyến nước bọt, Gan, Túi mật, Tuyến tụy). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 3

3.10

Cơ quan tuần hoàn

Các bộ phận chính của cơ quan tuần hoàn

Giúp học sinh tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

- 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan tuần hoàn, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm. (Có bình cắt mạch máu phóng to thể hiện máu chảy trong mạch máu);

- 3 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan tuần hoàn (Tim, Các mạch máu, Máu). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 3

3.11

Cơ quan thần kinh

Các bộ phận chính của cơ quan thần kinh

HS tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

- 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan thần kinh, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm;

- 3 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan thần kinh (Não, Tủy sống, Các dây thần kinh). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 3

4

Chủ đề 6: Trái Đất và bầu trời

4.1

Các mùa trong năm

Bốn mùa

HS tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

Một bộ gồm 4 tờ tranh. Mỗi tranh minh họa về một mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông.

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

4.2

Các mùa trong năm

Mùa mưa và mùa khô

HS tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

Một bộ gồm 2 tờ tranh, mỗi tranh minh họa một mùa: mùa mưa, mùa khô.

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

4.3

Các hiện tượng thiên tai thường gặp

Một số hiện tượng thiên tai thường gặp

HS tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

Một bộ gồm 5 tờ tranh mô tả một số hiện tượng thiên tai. Mỗi tranh mô tả một hiện tượng thiên tai: bão; lũ; lụt; giông sét; hạn hán.

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 2

II

MÔ HÌNH, MẪU VẬT

1

Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương

1.1

Hoạt động giao thông

Bộ sa bàn giáo dục giao thông

Giúp học sinh tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát; vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

Gồm:

a) 01 sa bàn ngã tư đường phố (mô tả nút giao thông), có vạch chỉ dẫn đường dành cho người đi bộ; kích thước (420x420)mm; Có thể gấp gọn khi không sử dụng;

b) 04 cột đèn tín hiệu giao thông; kích thước phù hợp với kích thước sa bàn; có thể cắm/đặt đúng tại các góc ngã tư trên sa bàn;

c) Một số cột biển báo (Đường dành cho người đi bộ; nhường đường cho người đi bộ; cấm người đi bộ; cấm đi ngược chiều; giao nhau với đường sắt; đá lở); kích thước phù hợp với kích thước sa bàn; có thể cắm/đặt đúng tại các vị trí phù hợp trên sa bàn;

d) Mô hình một số phương tiện giao thông (Ô tô 4 chỗ; xe buýt; xe tải; xe máy; xe đạp); kích thước phù hợp với kích thước sa bàn.

Vật liệu: Bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 1, 2

2

Chủ đề 5: Con người và sức khỏe

2.1

Cơ quan vận động

Mô hình Bộ xương

Giúp học sinh tìm tòi khám phá mô hình Bộ xương người.

Chất dẻo PVC hoặc tương đương; có giá đỡ; Tháo lắp được hộp sọ, xương tay (chỗ khớp vai), xương chân (cho khớp háng).

Kích thước tối thiểu: 85 cm.

x

Bộ

01/PHBM

Dùng cho lớp 2

2.2

Cơ quan vận động

Mô hình Hệ cơ

Giúp học sinh tìm tòi khám phá mô hình hệ cơ người.

Chất dẻo PVC hoặc tương đương; có 27 bộ phận và giá đỡ.

Kích thước tối thiểu: 80 cm.

x

Bộ

01/PHBM

Dùng cho lớp 2

2.3

Cơ quan hô hấp

Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân)

Giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng người.

Chất dẻo PVC hoặc tương đương.

Tháo lắp được để nhận biết: não; tim, động mạch, tĩnh mạch; 2 lá phổi; dạ dày, gan, ruột; 2 quả thận.

Kích thước tối thiểu: 42 cm.

x

Bộ

01/PHBM

Dùng cho lớp 2, 3

Cơ quan bài tiết nước tiểu

Cơ quan Tiêu hóa

Cơ quan Tuần hoàn

Cơ quan Thần kinh

3

Chủ đề 6: Trái Đất và bầu trời

3.1

Một số đặc điểm của Trái Đất

Quả địa cầu

HS thực hành quan sát mô hình thu nhỏ của Trái Đất

- Nội dung: Thể hiện rõ các châu lục và các đại dương; Đường xích đạo;

- Hình dạng: Quả địa cầu có giá đỡ;

- Chất liệu: Nhựa cao cấp, không độc hại, an toàn cho sức khỏe;

- Kích thước: Đường kính 30cm;

- Tỷ lệ 1/42.474.000;

- Ngôn ngữ: tiếng Việt.

x

Quả

01/6HS/PHBM

Dùng cho cả môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5

III

DỤNG CỤ

1

Chủ đề 6: Trái Đất và bầu trời

1.1

Phương hướng

La bàn

HS thực hành xác định phương hướng bằng la bàn

- Đường kính la bàn tối thiểu 6cm, nắp nhựa, mặt nhựa.

x

Chiếc

01/6HS/PHBM

Dùng cho lớp 3

IV

VIDEO/CLIP

1

Các hiện tượng thiên tai thường gặp

Bộ các Video/Clip

Cung cấp cho học sinh về kiến thức và kĩ năng phòng tránh

Bộ Video/clip bao gồm:

- Một Video/Clip mô tả nổi bật hiện tượng bão và cách phòng tránh;

- Một Video/Clip mô tả nổi bật hiện tượng lũ, lụt, sạt lở đất và cách phòng tránh;

- Một Video/Clip mô tả nổi bật hiện tượng xâm nhập mặn và cách phòng tránh;

- Một Video/Clip mô tả nổi bật hiện tượng giông sét và cách phòng tránh;

- Một Video/Clip mô tả nổi bật hiện tượng hạn hán và cách phòng tránh.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 2

2

Con người và sức khỏe

Bộ các Video/Clip

Giúp học sinh tìm tòi khám phá các cơ quan trong cơ thể người

Bộ Video/clip bao gồm:

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức năng của cơ quan vận động (Bộ xương, hệ cơ);

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức năng của cơ quan hô hấp;

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu;

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức năng của cơ quan tiêu hóa;

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức năng của cơ quan tuần hoàn;

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức năng của cơ quan thần kinh.

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 2, 3

Ghi chú:

- Giáo viên có thể khai thác các thiết bị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học;

- Các tranh/ảnh dùng cho giáo viên có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc phần mềm mô phỏng;

- Đối với tranh có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng A4 (210 x 290) mm, có thể in trên chất liệu nhựa PP (Polypropylen);

- Các tranh/ bộ tranh trong danh mục in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ;

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “PHBM”, “GV”,“HS” căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp, số lượng PHBM để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường;

- Những phần mềm trong danh mục chỉ trang bị cho các trường có điều kiện;

- Các Video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

PHBM: Phòng học bộ môn.

GV: Giáo viên;

HS: Học sinh.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

A

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

I

Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam

(Dành cho Tiểu học)

HS xác định vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam; Chỉ một số dãy núi chính, một số con sông chính, một số cao nguyên và một số mỏ khoáng sản của Việt Nam.

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 4, 5

II

Bản đồ hành chính Việt Nam

HS xác định vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Việt Nam và vị trí các tỉnh/thành phố Việt Nam.

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 4, 5

III

Bản đồ các nước và lãnh thổ trên thế giới

HS xác định vị trí địa lí của một số nước trên thế giới.

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ thủ đô của các nước.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 4, 5

B

THIẾT BỊ DÙNG CHO LỚP 4

I

TRANH ẢNH

1

Chủ đề: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

1.1

Thiên nhiên

Bộ tranh/ ảnh: Một số dạng địa hình ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

HS mô tả một số dạng địa hình tiêu biểu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Bộ tranh gồm 04 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây:

- 01 tờ thể hiện dãy núi Hoàng Liên Sơn;

- 01 tờ thể hiện đỉnh núi Pansipan (Phan-xi-păng);

- 01 tờ thể hiện cao nguyên Mộc Châu;

- 01 tờ thể hiện vùng đồi bát úp trung du Bắc Bộ, trồng chè, cây ăn quả.

Các tranh có kích thước (420x290)mm.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

2

Chủ đề: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

2.1

Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa

Tranh/ ảnh: Đê sông Hồng

HS mô tả đê ven sông để ngăn lũ.

Tranh thể hiện đoạn sông Hồng có đê ngăn lũ. Tranh có kích thước (540x790)mm.

x

Tờ

01/GV

3

Chủ đề: DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

3.1

Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa

Bộ tranh/ ảnh: Di sản thế giới ở vùng duyên hải miền Trung

HS nhận biết các di sản thế giới ở vùng duyên hải miền Trung.

Bộ tranh gồm 04 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây:

- 01 tờ thể hiện cố đô Huế;

- 01 tờ thể hiện phố cổ Hội An;

- 01 tờ thể hiện khu di tích Mĩ Sơn;

- 01 tờ thể hiện động Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các tranh có kích thước (420x290)mm.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

4

Chủ đề: TÂY NGUYÊN

4.1

Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa

Bộ tranh/ ảnh: Hoạt động kinh tế ở vùng Tây Nguyên

HS biết một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên.

Bộ tranh gồm 03 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây:

- 01 tờ về hoạt động trồng cà phê, hồ tiêu;

- 01 tờ về hoạt động chăn nuôi gia súc;

- 01 tờ về nhà máy thủy điện Ialy.

Các tranh có kích thước (420x290)mm.

x

Bộ

01/4 đến 6HS

4.2

Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa

Bộ tranh/ ảnh: Lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên

HS biết một số hoạt động chính của lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.

Bộ tranh gồm 02 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây:

- 01 tranh thể hiện được đội đánh cồng chiêng và điệu múa xoang của người tham dự;

- 01 tranh thể hiện được trò chơi cộng đồng của người Tây Nguyên.

Tranh có kích thước (540x790)mm.

x

Bộ

01/GV

Cho những nơi chưa có điều kiện sử dụng CNTT

5

Chủ đề: NAM BỘ

5.1

Tranh/ảnh: Sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân Nam Bộ

HS mô tả sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân ở Nam Bộ.

Tranh thể hiện một số hoạt động sinh hoạt và sản xuất gắn với thiên nhiên của người dân Nam Bộ: nhà ở, chợ nổi, vận tải đường sông.

Tranh có kích thước (540x790)mm.

x

Tờ

01/GV

Cho những nơi chưa có điều kiện sử dụng CNTT

II

BẢN ĐỒ/LƯỢC Đ/ SƠ Đ

1

Chủ đề: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

1.1

Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

- HS xác định vị trí địa lí:

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Một số địa danh tiêu biểu của vùng

- HS trình bày đặc điểm về địa hình, sông ngòi của vùng.

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo; một số địa danh tiêu biểu (dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cao nguyên Mộc Châu) của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo. Bản đồ phụ: vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

1.2

Sơ đồ quần thể khu di tích Đền Hùng

- HS biết xác định:

Vị trí, phạm vi quần thể khu di tích

Vị trí của một số công trình kiến trúc tiêu biểu

- Một số công trình kiến trúc tiêu biểu trong quần thể khu di tích Đền Hùng.

Sơ đồ thể hiện vị trí, phạm vi quần thể khu di tích; vị trí và hình ảnh một số công trình kiến trúc tiêu biểu trong quần thể di tích Đền Hùng như: Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Giếng, Lăng Hùng Vương, đền thờ tổ Mẫu Âu Cơ, đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

2

Chủ đề: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

2.1

Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

- HS xác định vị trí địa lí:

Vùng đồng bằng Bắc Bộ

Sông Hồng

- HS trình bày đặc điểm về địa hình sông ngòi của vùng

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo.

Bản đồ phụ: vị trí của vùng đồng bằng Bắc Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

2.2

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sơ đồ khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

- HS biết xác định:

Vị trí, phạm vi khu di tích

Vị trí của một số công trình kiến trúc tiêu biểu

- Một số công trình kiến trúc tiêu biểu trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Sơ đồ thể hiện vị trí, phạm vi của khu di tích; vị trí và hình ảnh một số công trình tiêu biểu của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám như Văn Miếu môn, Khuê Văn Các, khu nhà bia tiến sĩ, nhà Đại bái, khu Quốc Tử Giám.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

3

Chủ đề: DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

3.1

Bản đồ tự nhiên vùng Duyên hải miền Trung

- HS xác định vị trí địa lí:

Vùng Duyên hải miền Trung

Một số địa danh tiêu biểu của vùng.

- HS trình bày đặc điểm về địa hình, sông ngòi của vùng.

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo; một số địa danh tiêu biểu (dãy Trường Sơn, dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; vùng biển đảo; chú ý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vùng này.

Bản đồ phụ: vị trí của vùng duyên hải miền Trung trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

4

Chủ đề: TÂY NGUYÊN

4.1

Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên

- HS xác định vị trí: Vùng Tây Nguyên; Các cao nguyên, con sông chính ở Tây Nguyên

- HS trình bày đặc điểm về địa hình, sông ngòi, đất đai của vùng.

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, khu vực đất ba dan của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh.

Bản đồ phụ: vị trí của vùng Tây Nguyên trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

5

Chủ đề: NAM BỘ

5.1

Bản đồ tự nhiên vùng Nam Bộ

- HS xác định vị trí địa lí:

Vùng Nam Bộ

Một số sông: sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn

- HS trình bày được đặc điểm về địa hình, sông ngòi, đất đai của vùng.

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi (một số sông: sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn), biển đảo, các loại đất của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo. Bản đồ phụ: vị trí của vùng Nam Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

III

VIDEO/CLIP

1

Chủ đề: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

1.1

Video/clip: Một số cách thức khai thác tự nhiên ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

HS biết một số cách khai thác tự nhiên ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

01 video/clip thể hiện nội dung cách khai thác tự nhiên như:

- Làm ruộng bậc thang;

- Xây dựng công trình thủy điện;

- Khai thác khoáng sản;

- Trồng cây công nghiệp và cây ăn quả.

x

Bộ

01/GV

2

Chủ đề: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

2.1

Sông Hồng và văn minh sông Hồng

Phim tư liệu/mô phỏng: Một số thành tựu tiêu biểu văn minh sông Hồng

- HS biết một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng

- HS mô tả được một số nét cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ.

01 phim giới thiệu về một số thành tựu tiêu biểu văn hóa vật chất và tinh thần của văn minh sông Hồng như thạp đồng, trống đồng, công cụ lao động, vũ khí, đồ trang sức, nhạc khí, nồi bát gốm. Phim thể hiện rõ những hoa văn, đường nét và hình ảnh của cuộc sống người Việt cổ trên các hiện vật.

x

Bộ

01/GV

3

Chủ đề: DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

3.1

Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa

Video/clip: Một số hoạt động kinh tế biển ở vùng duyên hải miền Trung

HS biết một số hoạt động kinh tế biển ở vùng duyên hải miền Trung.

01 video/clip thể hiện nội dung về một số hoạt động kinh tế biển ở vùng duyên hải miền Trung như:

- Làm muối;

- Đánh bắt và nuôi trồng hải sản;

- Du lịch biển;

- Giao thông đường biển.

x

Bộ

01/GV

3.2

Cố đô Huế

Video/clip: Danh lam thắng cảnh ở cố đô Huế

HS biết vẻ đẹp của thiên nhiên và một số di tích lịch sử ở cố đô Huế.

01 video/clip nội dung giới thiệu được nét đẹp của Sông Hương, núi Ngự, nét cổ kính của Kinh thành Huế, Chùa Thiên mụ và các lăng vua Nguyễn.

X

Bộ

01/GV

4

Chủ đề: TÂY NGUYÊN

4.1

Video/clip: Lễ hội cồng chiêng

HS biết một số hoạt động chính của lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên.

01 video/clip thể hiện nội dung về các hoạt động chính của lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên như nghi lễ cầu thần lửa, đội đánh cồng chiêng, điệu múa xoang của người tham dự và các trò chơi cộng đồng ở lễ hội.

x

Bộ

01/GV

5

Chủ đề : NAM BỘ

5.1

Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa

Video/clip: Sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân Nam Bộ

HS mô tả sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân ở Nam Bộ.

01 video/clip thể hiện nội dung về một số hoạt động sinh hoạt và sản xuất gắn với thiên nhiên của người dân Nam Bộ: nhà ở, chợ nổi, vận tải đường sông.

x

Bộ

01/GV

C

THIẾT BỊ DÙNG CHO LỚP 5

I

TRANH ẢNH

1

Chủ đề: NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

1.1

Văn Lang - Âu Lạc

Tranh/ ảnh: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

HS mô tả một số thành tựu luyện kim và xây thành của cư dân Văn Lang - Âu Lạc.

Tranh thể hiện được hình ảnh mặt trống đồng Đông Sơn rõ nét các hoa văn, họa tiết, ảnh tổng thể trong đồng và thành Cổ Loa.

Kích thước (540x790)mm.

x

Tờ

01/GV

1.2

Phù Nam

Tranh/ ảnh: Hiện vật khảo cổ học của Phù Nam

HS mô tả một số hiện vật khảo cổ của Phù Nam.

Tranh thể hiện được một số hình ảnh hiện vật tiêu biểu như phù điều, tượng thờ, đồng tiền, bình gốm và đồ trang sức.

Kích thước (540x790)mm.

Dưới hình ảnh các hiện vật phải ghi rõ tên hiện vật.

x

Tờ

01/GV

1.3

Champa

Tranh/ ảnh: Đền tháp Champa

HS mô tả một số đền tháp Champa còn lại đến ngày nay.

Tranh thể hiện được hình ảnh một số tháp Champa ở miền Trung Việt Nam.

Kích thước (540x790)mm.

Dưới hình ảnh các tháp phải ghi rõ các thông tin: tên, địa chỉ của tháp.

x

Tờ

01/GV

2

Chủ đề: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

2.1

Cách mạng tháng Tám năm 1945

Tranh/ảnh: Cách mạng tháng Tám năm 1945

HS biết thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở một số địa phương

Tranh thể hiện Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn.

Kích thước (540x790)mm.

x

Tờ

01/GV

Cho những nơi chưa có điều kiện sử dụng CNTT

2.2

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Tranh/ ảnh: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

HS nhận biết một số sự kiện của chiến dịch Điện Biên Phủ

Tranh thể hiện được kéo pháo, vận chuyển lương thực, súng đạn của quân, dân Việt Nam tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và cảnh bắt sống tướng De Castries.

Kích thước (540x790)mm.

x

Tờ

01/GV

2.3

Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

Tranh/ ảnh: Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

HS biết một số sự kiện trong chiến dịch Hồ Chí Minh

Tranh thể hiện sự kiện xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập lúc 11h30 ngày 30/4/1975 và đoàn quân cách mạng cùng đoàn người mừng chiến thắng trên đường phố Sài Gòn.

Kích thước (540x790)mm.

x

Tờ

01/GV

II

BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ

1

Chủ đề: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

1.1

Khởi nghĩa Lam Sơn và triều hậu Lê

Lược đồ chiến thắng Chi Lăng

HS biết đọc các thông tin trên lược đồ và trình bày về chiến thắng ở ải Chi Lăng của quân dân Đại Việt

Lược đổ treo tường thể hiện được thế trận của chiến thắng Chi Lăng.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

1.2

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

HS biết đọc các thông tin trên lược đồ và trình bày về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

1.3

Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

Lược đồ chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

HS biết đọc các thông tin trên lược đồ và trình bày diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

2

Chủ đề: CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG

2.1

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Bản đồ tự nhiên Trung Quốc

HS biết vị trí địa lí, một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên của Trung Quốc.

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, vùng biển đảo; một số đặc điểm tự nhiên của Trung Quốc.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

2.2

Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

Bản đồ tự nhiên nước Lào

HS biết vị trí địa lí, một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên của Lào.

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia; một số đặc điểm tự nhiên của Lào.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

2.3

Vương quốc Campuchia

Bản đồ tự nhiên nước Campuchia

HS biết trí địa lí, một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên của Campuchia.

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, vùng biển đảo; một số đặc điểm tự nhiên của Campuchia.

Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

2.4

Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Bản đồ Hành chính - Chính trị Đông Nam Á

HS xác định vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí của khu vực, các nước trong khu vực Đông Nam Á. Kích thước (720x1.020)mm.

x

x

Tờ

01/GV

III

VIDEO/CLIP

1

Chủ đề : NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

1.1

Văn Lang - Âu Lạc

Phim mô phỏng: Nước Văn Lang - Âu Lạc

HS biết các hoạt động kinh tế và đấu tranh bảo vệ quốc gia của người dân Văn Lang - Âu Lạc.

- 01 phim ngắn giới thiệu về các hoạt động trong đời sống kinh tế của Văn Lang - Âu Lạc như đắp đê, trồng lúa, trồng khoai, chăn nuôi, đánh bắt cá, săn bắn, dệt vải, luyện kim (công cụ lao động, vũ khí) và các hoạt động đấu tranh bảo vệ nhà nước Âu Lạc.

x

Bộ

01/GV

2

Chủ đề: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

2.1

Cách mạng tháng Tám năm 1945

Phim tư liệu Cách mạng tháng Tám

HS mô tả thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

01 phim ngắn giới thiệu về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình.

x

Bộ

01/GV

2.2

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Phim tư liệu Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

HS biết quá trình chuẩn bị, diễn biến và kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

01 phim ngắn giới thiệu về sự chuẩn bị vũ khí, lương thực, diễn biến chính và thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

x

Bộ

01/GV

2.3

Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

Phim tư liệu Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

HS biết diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

01 phim ngắn giới thiệu về diễn biến chính và thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

x

Bộ

01/GV

IV

MẪU VẬT/MÔ HÌNH

1

Các châu lục và đại dương trên thế giới

Quả địa cầu tự nhiên

HS xác định được vị trí địa lí các châu lục và đại dương; Một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn trên thế giới.

Quả địa cầu kích thước D=30cm.

x

x

Quả

05 /trường

Dùng chung với môn Tự nhiên xã hội

D

HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

1

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên

GV xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) điện tử, chuẩn bị các học liệu điện tử, chuẩn bị các bài tập, bài kiểm tra, đánh giá điện tử phù hợp với Chương trình.

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (tranh ảnh, bản đồ/lược đồ, sơ đồ, video/clip, các câu hỏi, để kiểm tra đánh giá) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu không vi phạm các quy định về bản quyền; không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi và địa vị xã hội; Những nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lí. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) điện tử;

- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (tranh ảnh, bản đồ/lược đồ, sơ đồ, video/clip);

- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị các bài tập;

- Chức năng hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá.

x

Bộ

01/GV

(Chỉ sử dụng cho những nơi có điều kiện)

Ghi chú:

- Giáo viên có thể khai thác các thiết bị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học;

- Các tranh/ảnh dùng cho giáo viên có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc phần mềm mô phỏng;

- Đối với tranh có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng A4 (210x290)mm, có thể in trên chất liệu nhựa PP (Polypropylen);

- Các tranh ảnh, bản đồ, lược đồ trong danh mục được in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ, kích thước có dung sai 10mm;

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường;

- Những phần mềm trong danh mục chỉ trang bị cho các trường có điều kiện;

- Các video/clip/phim tư liệu trong danh mục có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;

- Số lượng được tính cho 1 lớp với số HS tối đa là 35. Số lượng bộ thiết bị/GV hoặc tờ/GV có thể thay đổi phù hợp với số HS/nhóm/lớp theo định mức 6HS/1 bộ hoặc 6HS/1 tờ;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

CTGDPT 2018: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;

CNTT: Công nghệ thông tin.

GV: Giáo viên;

HS: Học sinh.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN TIN HỌC
(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Danh mục được tính cho 1 phòng học bộ môn)

TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Slượng

Ghi chú

GV

HS

I

PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC

1

Máy chủ

Quản lý, kết nối mạng cho các máy của HS và lưu trữ các phần mềm, học liệu phục vụ dạy và học.

- Sử dụng một máy tính PC có cấu hình RAM, ổ cứng có dung lượng lớn hơn máy dùng cho HS để cài đặt làm máy chủ, cấu hình đảm bảo:

Lưu trữ bài thực hành của HS và các phần mềm, học liệu phục vụ dạy và học;

Quản lý, kết nối tất cả máy tính và các thiết bị ngoại vi trong phòng máy;

- Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý và tổ chức dạy học không vi phạm bản quyền;

- Kết nối dược Internet.

x

Bộ

01

2

Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay

Dạy, học và thực hành

- Cấu hình đảm bảo:

Cài đặt được các phần mềm dạy học của các môn học trong nhà trường;

Kết nối được mạng LAN và Internet

- Bao gồm: bàn phím, chuột, màn hình, tai nghe, Micro, Webcam (độ phân giải tối thiểu: 480p/30fps);

- Cài đặt được hệ điều hành và phần mềm dạy học không vi phạm bản quyền.

x

Bộ

01/3HS

1 bộ máy tính /3HS là tối thiểu, những nới có điều kiện có thể trang bị 1 bộ máy tính/2 (hoặc 1)HS

3

Thiết bị kết nối mạng và đường truyền Internet

Để kết nối mạng LAN, Internet và dạy học

Đảm bảo kết nối mạng LAN đồng bộ các máy tính và thiết bị ngoại vi khác trong phòng học bộ môn Tin học và kết nối được Internet (có dây hoặc không dây). Đảm bảo đồng bộ thiết bị và tốc độ đương truyền để tất cả các máy tính trong phòng học bộ môn Tin học có thể truy cập Internet

x

x

Bộ

01

4

Bàn để máy tính, ghế ngồi

Bàn có thiết kế phù hợp để máy tính. Ghế không liền bàn.

x

x

Bộ

Số lượng phù hợp với HS và máy tính được trang bị

5

Hệ thống điện

Cung cấp điện cho các máy tính và các thiết bị khác

Hệ thống điện đảm bảo cung cấp ổn định điện áp, đủ công suất cho tất cả các máy tính và các thiết bị khác trong phòng, đồng bộ và an toàn trong sử dụng.

x

x

Hệ

thống

01

6

Tủ lưu trữ

Lưu trữ

Loại thông dụng, dùng để lưu trữ các thiết bị, đồ dùng trong phòng học tin học.

x

Cái

01

7

Máy in Laser

Hỗ trợ dạy và học

Độ phân giải tối thiểu: 600x600 dpi. Tốc độ in tối thiểu: 10 trang/phút.

x

x

Chiếc

01

8

Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)

Hỗ trợ dạy và học

Máy chiếu:

Loại thông dụng.

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens;

- Độ phân giải tối thiểu XGA;

- Kích cỡ khi chiếu lên màn hình tối thiểu 100 inch;

- Điều khiển từ xa;

- Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển (nếu có).

Màn hình hiển thị:

Loại thông dụng, màn hình tối thiểu 50 inch, Full HD

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Có ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt;

- Điều khiển từ xa;

- Nguồn điện: AC 90-220V/50HZ.

x

x

Chiếc

01

9

Điều hòa nhiệt độ/ Quạt điện

Ổn định nhiệt độ cho phòng máy và đảm bảo sức khỏe cho GV, HS

Loại thông dụng, đảm bảo đủ công suất cho 01 phòng thực hành.

x

x

Bộ

10

Thiết bị lưu trữ ngoài

Dùng để sao lưu các dữ liệu quan trọng, phần mềm cơ bản, thiết yếu

Loại thông dụng, đảm bảo đủ dung lượng để lưu trữ.

x

Cái

01

11

Bộ dụng cụ sửa chữa, bảo dưỡng máy tính cơ bản

Dùng để bảo trì và sửa chữa máy tính

Gồm bộ tuốc nơ vít các loại, kìm bấm dây mạng RJ45, RJ11, bút thử điện, đồng hồ đo điện đa năng.

x

x

Bộ

01

12

Máy hút bụi

Loại thông dụng.

x

x

Cái

01

13

Bộ lưu điện

Lưu điện dự phòng cho máy chủ

Công suất phù hợp với máy chủ.

x

Bộ

01

II

PHẦN MỀM

1

Tất cả các chủ đề

1.1

Hệ điều hành

Dạy và học, quản lý hoạt động máy tính

Phiên bản cập nhật và không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01

Dùng cho tất cả các lớp

1.2

Phần mềm tin học văn phòng

Dạy và học và phục vụ các công việc chung

Phiên bản cập nhật và không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01

Dùng cho tất cả các lớp

1.3

Phần mềm duyệt web

Dạy và học

Thông dụng, không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01

Dùng cho tất cả các lớp

1.4

Phần mềm diệt virus

Bảo vệ hoạt động máy tính

Thông dụng, không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01

Dùng cho tất cả các lớp

1.5

Các loại phần mềm ứng dụng khác

Khai thác, sử dụng phần mềm ứng dụng trong quá trình dạy, học

Phần mềm ứng dụng, phần mềm dạy học, học liệu điện tử, không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01

Dùng cho tất cả các lớp

2

Chủ đề: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

2.1

Phần mềm tìm kiếm thông tin

Dạy và học

Thông dụng, không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01

Dùng cho tất cả các lớp

3

Chủ đề: Ứng dụng tin học

3.1

Phần mềm luyện tập sử dụng chuột máy tính

Dạy và học

Thông dụng, không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01

Dùng cho lớp 3

3.2

Phần mềm luyện tập gõ bàn phím

Dạy và học

Thông dụng, không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01

Dùng cho lớp 3, 4

3.3

Phần mềm đồ họa

Dạy và học

Thông dụng, không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01

Dùng cho lớp 5

4

Chủ đề: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

4.1

Phần mềm lập trình trực quan

Dạy và học

Thông dụng, không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01

Dùng cho lớp 4, 5

Ghi chú:

- Giáo viên có thể khai thác các thiết bị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học;

- Các tranh/ảnh dùng cho giáo viên có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc phần mềm mô phỏng;

- Số lượng thiết bị trong PHBM ở trên được tính cho một (01) PHBM với quy mô 35 HS, căn cứ thực tiễn về PHBM và số lượng HS có thể để điều chỉnh tăng/giảm số lượng cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho dạy và học;

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “PHBM”, “GV”, “HS” căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp, số lượng PHBM để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường;

- Những phần mềm trong danh mục chỉ trang bị cho các trường có điều kiện;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

HS: Học sinh;

GV: Giáo viên;

PHBM: Phòng học bộ môn.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Danh mục được tính cho một phòng học bộ môn)

TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

A

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

1

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

Giúp HS thực hành lắp ghép các mô hình kĩ thuật

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm:

Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x6 0x2,2)mm, có 55 lỗ cách đều nhau;

Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ cách đều nhau;

Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, có 25 lỗ cách đều nhau;

Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x40x2,2)mm, có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước (64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước (60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm cầu R8mm;

Tấm chữ L: Bằng nhựa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm;

Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 lỗ;

Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (90x10x2,2)mm, có 9 lỗ;

Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước (70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;

Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước (60x10x2,2)mm; có 6 lỗ;

Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước (50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;

Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (30x10x2,2)mm; có 3 lỗ;

Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 lỗ;

Thanh móc: Bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (24x15x2,2)mm; có lỗ Φ2mm;

Thanh chữ U dài: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước (64,4x15x2,2)mm; chữ U: 15 mm, có 7 lỗ;

Thanh chữ U ngắn: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu vàng, kích thước (44,4x15x2,2)mm, chữ U:15 mm; có 5 lỗ;

Thanh chữ L dài: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước thân (25x10x2,2)mm, kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ;

Thanh chữ L ngắn: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước thân (15x10x2,2)mm, kích thước để (10x10x2,2)mm, có 2 lỗ;

Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu trắng, đường kính ngoài 25mm, dày 10mm, có 3 thanh giằng;

Bánh đai (ròng rọc): Gồm 5 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài 27mm, dày 6mm;

Trục thẳng ngắn 1: Bằng thép CT3, Φ4mm, dài 80mm mạ Nicrôm 2 đầu được về tròn;

Trục thẳng ngắn 2: Gồm 2 cái, bằng thép CT3, Φ4mm, dài 60mm mạ Nicrôm 2 đầu được về tròn;

Trục thẳng dài: Gồm 3 cái, bằng thép CT3, Φ4mm, dài 100mm mạ Nicrôm, 2 đầu được vê tròn;

Trục quay: Bằng thép CT3, Φ4mm, dài 110mm mạ Nicrôm, 2 đầu được vê tròn;

Dây sợi: Dài 500mm;

Đai truyền: Gồm 2 cái, bằng cao su;

Vít dài: Gồm 2 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm M4, dài 26mm;

Vít nhỡ: Gồm 14 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4, dài 10mm;

Vít ngắn: Gồm 34 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4, dài 8mm;

Đai ốc: Gồm 44 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4;

Vòng hãm: Gồm 20 cái, bằng nhựa LD màu xanh da trời, đường kính ngoài 8,5mm, dày 3mm;

Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 75mm, cán bọc nhựa PS;

Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm;

Hộp đựng ốc vít: Bằng nhựa PP màu trắng, kích thước (88x35x15)mm, nắp và đáy đúc liền có 2 bản lề và khóa cài;

Tấm tam giác: Gồm 6 tấm, bằng nhựa ABS, có 6 lỗ, hình tam giác đều cạnh 30mm (4 tấm màu vàng, 2 tấm màu xanh lá cây);

Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ;

Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước (70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;

Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x10x2,2)mm;

Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, kích thước (30x10x2,2)mm (4 thanh màu đỏ, 4 thanh màu vàng);

Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm;

Thanh chữ U dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước (64,4x15x2,2)mm; chữ U: 15mm, có 7 lỗ;

Thanh chữ L dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước thân (25x10x2,2)mm kích thước để (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ;

Băng tải: Bằng sợi tổng hợp pha cao su, kích thước (200x30)mm;

Hộp đựng: Bằng nhựa PP, kích thước (241x142x35)mm, bên trong chia làm 6 ngăn, có nắp đậy, có 2 bản lề và khóa cài;

- Trên cơ sở bộ lắp ghép trên, bổ sung thêm các chi tiết để tạo thành:

Mô bình xe điện chạy bằng pin: giá 2 pin tiểu x 1,5V, động cơ, hệ truyền động, công tắc, dây nối diện;

Mô hình máy phát điện gió: máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh với tốc độ gió khác nhau;

Mô hình điện mặt trời: pin mặt trời có điện áp tối thiểu 3V, đèn LED, dây nối diện, nguồn sáng đủ cho pin mặt trời hoạt động;

- Hộp bảo quản, đủ để đựng các chi tiết trên, bằng nhựa hoặc vật liệu tương đương không cong vềnh, an toàn trong sử dụng.

x

x

Bộ

20/ PHBM

2

Bộ dụng cụ thủ công

Giúp HS thực hành các nội dung thủ công

- Bộ dụng cụ thủ công gồm:

Kéo: làm từ thép không gỉ, phần đầu bo tròn, bọc nhựa, kích thước 140mm;

Bộ thước: thước kẻ 150mm, thước tam giác vuông 90 độ 100mmx70mm, thước tam giác cân 45 độ 100mm, thước đo độ 180 độ 90mm;

Compa: Đầu kim loại không quá nhọn;

Bút chì: HB, 2B, bọc gỗ;

Màu sáp, tối thiểu 12 màu, 200 gram.

x

x

Bộ

20/ PHBM

3

Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây cảnh

Giúp HS thực hành chăm sóc hoa, cây cảnh

Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây cảnh cơ bản cầm tay loại thông dụng, dùng cho HS tiểu học, gồm có: găng tay làm vườn, xẻng nhỏ, cào đất, chĩa 3 bằng nhựa, bình tưới cây 4 lít bằng nhựa, kéo cắt cành và chậu cây.

x

x

Bộ

Dùng chung với Hoạt động trải nghiệm lớp 2

4

Máy thu thanh

Dừng trong thực hành máy thu thanh

Loại thông dụng, dùng 2 pm 1,5V, hỗ trợ band radio AP, FM.

x

x

Bộ

05/ PHBM

5

Ti vi

Dùng trong thực hành máy thu bình

Loại thông dụng

x

x

Sử dụng thiết bị dùng chung của trường

6

Máy tính (để bàn hoặc xách tay)

Dùng trong minh hoa, hướng dẫn thực hành Công nghệ

- Loại thông dụng, tối thiểu phải cài đặt được các phần mềm phục vụ dạy học;

- Có kết nối LAN, Wifi và Bluetooth.

x

x

Bộ

01/ PHBM

B

THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ

I

Tranh ảnh

1

Sử dụng đèn học

1.1

Đèn học

Giúp HS nhận biết được các bộ phận chính của đèn học

Minh hoạ cấu tạo cơ bản của đèn học.

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 3

1.2

Mất an toàn khi sử dụng đèn học

Giúp HS nhận biết được một số tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học

Minh hoạ một số tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học.

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 3

2

Sử dụng quạt điện

2.1

Quạt điện

Giúp HS nhận biết được các bộ phận chính của quạt điện

Minh hoạ cấu tạo cơ bản của quạt điện.

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 3

2.2

Mất an toàn khi sử dụng quạt điện

Giúp HS nhận biết được một số tình huống mất an toàn khi sử dụng quạt điện

Minh hoạ một số tình huống mất an toàn khi sử dụng quạt điện

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 3

3

Sử dụng máy thu thanh

Mối quan hệ đài phát thanh và máy thu thanh

Giúp HS nhận biết được mối quan hệ giữa đài phát thanh và máy thu thanh

Minh hoạ sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài phát thanh và máy thu thanh.

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 3

4

Sử dụng máy thu hình

Mối quan hệ đài truyền hình và máy thu hình (ti vi)

Giúp HS nhận biết được mối quan hệ giữa đài truyền hình và máy thu hình

Minh hoạ sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài truyền hình vả máy thu hình (tivi).

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 3

5

Trồng hoa và cây cảnh trong chậu

Quy trình các bước gieo hạt, trồng cây con trong chậu

Giúp HS nhận biết được các bước gieo hạt, trồng cây con trong chậu

Minh hoạ 2 quy trình:

- các bước gieo hạt;

- Trồng cây con trong chậu.

X

Tờ

01/GV

Dùng cho lợp 4

6

Sử dụng tủ lạnh

Các khoang trong Tủ lạnh

Giúp HS nhận biết vị trí các khoang khác nhau trong tủ lạnh và cách sử dụng tủ lạnh

Minh hoạ cách sắp xếp, bảo quản thực phẩm đúng cách và an toàn trong các khoang khác nhau của tủ lạnh.

x

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 5

7

Lắp ráp mô hình máy phát điện gió

Mô hình máy phát điện gió

Giúp HS nhận biết một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh với tốc độ gió khác nhau.

x

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 5

8

Lắp ráp mô hình điện mặt trời

Mô hình điện mặt trời

Giúp HS nhận biết một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

x

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 5

II

MÔ HÌNH, MẪU VẬT

1

Sử dụng đèn học

Đèn học

Giúp HS thực hành tìm hiểu cấu tạo và kiểu dáng của một số đèn học

Đèn học một số kiếu dáng và màu sắc khác nhau. Điện áp 220V.

x

x

Bộ

05/ PHBM

Dùng cho lớp 3

2

Sử dụng quạt điện

Quạt bàn

Giúp HS thực hành tìm hiểu cấu tạo và kiểu dáng một số quạt bàn

Quạt bàn loại cơ bản, thông dụng, bảng điều khiển nút vặn, nút bấm.

Thông số kĩ thuật: 220V-40W.

x

x

Bộ

05/ PHBM

Dùng cho lớp 3

III

VIDEO/CLIP

1

Lắp ghép mô hình kĩ thuật

Lắp ráp mô hình kĩ thuật

Giúp HS tìm hiểu về cách lắp ráp một số mô hình kĩ thuật

Giới thiệu một số cách lắp ráp các mô hình kĩ thuật: mô hình xe điện chạy pin, mô hình điện mặt trời, mô hình điện gió.

x

x

Bộ

01

Dùng cho lớp 4

2

Vai trò của công nghệ

Công nghệ trong đời sống

Giúp HS tìm hiểu về công nghệ trong đời sống

Giới thiệu vai trò quan trọng của công nghệ trong đời sống.

x

x

Bộ

01

Dùng cho lớp 5

3

Nhà sáng chế

Một số nhà sáng chế nổi tiếng

Giúp HS tìm hiểu về một số nhà sáng chế nổi tiếng

Giới thiệu một số nhà sáng chế nổi tiếng và những sản phẩm tiêu biểu của họ trong lịch sử loài người, như James Watt (động cơ hơi nước); Thomas Edison (bóng đèn sợi đốt); anh em nhà Wright - Orville Wright và Wilbur Wright (máy bay); Alexander Graham Bell (điện thoại); Karl Benz (ô tô)

x

x

Bộ

01

Dùng cho lớp 5

4

Tìm hiểu thiết kế

Các công việc chính khi thiết kế

Giúp HS tìm hiểu về một số công việc chính khi thiết kế

Giới thiệu một số công việc chính khi thiết kế (như tìm hiểu nhu cầu, lên ý tưởng, phác thảo, thiết kế mẫu, hoàn thiện thiết kế) và minh hoạ.

x

x

Bộ

01

Dùng cho lớp 5

5

Sử dụng tủ lạnh

Sử dụng tủ lạnh

Giúp HS tìm hiểu về một số cách sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lanh

Giới thiệu một số cách sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn và một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh trong quá trình sử dụng.

x

x

Bộ

01

Dùng cho lớp 5

Ghi chú:

- Giáo viên có thể khai thác các thiết bị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học;

- Các tranh/ảnh dùng cho giáo viên có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc phần mềm mô phỏng;

- Các tranh/ảnh trong danh mục có kích thước (790x540)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ;

- Số lượng thiết bị trong PHBM ở trên được tính cho một (01) PHBM với quy mô 35 HS, căn cứ thực tiễn về PHBM và số lượng HS có thể để điều chỉnh tăng/giảm số lượng cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho dạy và học;

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “PHBM”, “GV”, “HS” căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp, số lượng PHBM để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường;

- Những phần mềm trong danh mục chỉ trang bị cho các trường có điều kiện;

- Các Video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

HS: Học sinh;

GV: Giáo viên;

PHBM: Phòng học bộ môn.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12 /2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

I

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

1

Đồng hồ bấm giây

Dùng để đo thành tích, so sánh thời gian ở đơn vị nhỏ hơn giây

Loại điện tử hiện số, 10 LAP trở lên, độ chính xác 1/100 giây, chống nước. (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

Chiếc

01 / GV

2

Còi

Dùng để ra tín hiệu âm thanh trong hoạt động dạy, học

Loại thông dụng, chất liệu bằng nhựa hoặc chất liệu khác phù hợp, phát ra âm thanh để ra hiệu lệnh.

x

Chiếc

03 / GV

3

Thước dây

Dùng để đo khoảng cách trong hoạt động dạy, học.

Thước dây cuộn loại thông dụng có độ dài tối thiểu 10.000mm (10m).

x

x

Chiếc

01 / GV

4

Cờ lệnh thể thao

Dùng để ra tín hiệu trong hoạt động dạy, học

Hình chữ nhật, chất liệu bằng vải, kích thước 410x350mm(DxR), Cán dài khoảng 460mm, đường kính khoảng 15mm, tay cầm khoảng 110mm.

x

x

Chiếc

04 / GV

5

Biển lật số

Dùng để ghi điểm số trong các hoạt động chơi trò chơi, thi đua, thi đấu tập.

Hình chữ nhật, chất liệu bằng nhựa hoặc tương đương, có chân đứng, hai mặt có bảng số hai bên, có thể lật bảng số từ sau ra trước và ngược lại, kích thước bảng khoảng 400mmx200mm (DxC) (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Bộ

01 /GV

6

Nấm thể thao

Xác định các vị trí trong hoạt động dạy, học.

Hình nón, chất liệu bằng nhựa PVC hoặc tương đương; chiều cao 80mm, đường kính đế 200mm.

x

x

Chiếc

20 / GV

7

Bơm

Dùng để bơm hơi các thiết bị, dụng cụ

Loại thông dụng, chất liệu chính bằng kim loại, có đồng hồ đo áp lực, vòi bơm bằng ống cao su, van bơm có đầu cài tiện lợi.

x

x

Chiếc

02/trường

8

Dây nhảy cá nhân

Dùng để luyện tập, bổ trợ thể lực, vui chơi

Dạng sợi, chất liệu bằng cao su hoặc chất liệu khác phù hợp, có lò xo chống bào mòn, dài tối thiểu 2500mm, có cán cầm bằng gỗ hoặc nhựa.

x

Chiếc

20 / GV

9

Dây nhảy tập thể

Dạng sợi, chất liệu bằng cao su hoặc hoặc chất liệu khác phù hợp, dài tối thiểu 5.000mm.

x

Chiếc

1/ GV

10

Dây kéo co

Dạng sợi quấn, chất liệu bằng các sợi đay hoặc sợi nilon có đường kính khoảng 21-25mm, chiều dài tối thiểu 20.000mm (20m).

x

x

Cuộn

02/trường

II

THIẾT BỊ THEO CHỦ ĐỀ

1

Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

1.1

Cầu thăng bằng thấp

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện các kĩ năng thăng bằng của HS.

- Cầu: Đòn bằng gỗ hoặc chất liệu tương đương, chịu được nắng mưa, dài khoảng 5000mm và rộng khoảng 100mm;

- Giá đỡ hai đầu cầu: bằng sắt hoặc chất liệu tương đương, điều chỉnh được độ cao; cách mặt đất khoảng 200-400mm.

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Bộ

02/trường

Dùng cho lớp 4

1.2

Thảm xốp

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ năng quỳ, ngồi, lăn, lộn của HS.

Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút hoặc tương đương, có độ đàn hồi. Kích thước (1000x1000)mm, độ dày 25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt

x

Tấm

20/trường

Dùng cho lớp 2, 5

1.3

Thang chữ A

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ năng leo, trèo của HS.

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

x

x

Chiếc

02/ GV

Dùng cho lớp 5

2

Bài thể dục

Dùng cho lớp …

2.1

Hoa

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện Bài thể dục của HS.

Chất liệu bằng giấy lụa hoặc chất liệu tương đương; kích cỡ và màu sắc phù hợp với đặc tính bài thể dục, đế hoa có gắn đai để luồn ngón tay vào.

x

Chiếc

35/GV

……

2.2

Vòng

Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 90g, dày 7mm.

x

Chiếc

35/GV

2.3

Gậy

Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh.

x

x

Chiếc

35/GV

III

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN

( Chỉ trang bị những dụng cụ/thiết bị tương ứng, phù hợp với môn thể thao được nhà trường lựa chọn)

1

Bóng đá

…..

1.1

Quả bóng đá

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Bóng đá

Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ bền cao; chu vi khoảng 620 - 660mm, trọng lượng khoảng 330-420 gam. (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Quả

20/ GV

1.2

Cầu môn

- Cầu môn bóng đá 5 người: Hình chữ nhật, chất liệu bằng kim loại, cột dọc, xà ngang dạng ống tròn được nối với nhau, không vát cạnh, Kích thước rộng 3000mm, cao 2000mm, sâu 1200mm.

- Lưới: Dạng sợi, chất liệu bằng sợi dù hoặc tương đương, đan mắt cá, mắt lưới nhỏ hơn kích thước của bóng, được gắn và phủ toàn bộ phía sau cầu môn (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Bộ

02/ trường

2

Bóng rổ

Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5

2.1

Quả bóng rổ

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su hoặc chất liệu tương đương, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710 mm; nặng khoảng 470 - 500gram. (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Quả

20/GV

2.2

Cột, bảng bóng rổ

- Cột rổ: Dạng ống tròn, chất liệu bằng kim loại, được cố định trên mặt sân (hoặc có bánh xe di động). Chiều cao khoảng 2.100-2.600mm

- Bảng rổ: Hình chữ nhật, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, kích thước khoảng (1200x900)mm, dày 5 mm được gắn với cột rổ, có thể hạ, nâng độ cao;

- Vòng rổ: Hình tròn, chất liệu bằng kim loại, đường kính khoảng 320mm và được đan lưới, gắn cố định trên bảng rổ, mặt vòng rổ song song với mặt đất (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Bộ

02/ trường

3

Bóng chuyền hơi

Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5

3.1

Quả bóng

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn bóng chuyền hơi

Hình tròn, Chất liệu cao su mềm hoặc tương đương, mặt trơn bóng; Chu vi khoảng 650 - 750mm, Trọng lượng 120-150gram. (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

Quả

20/GV

3.2

Cột và lưới

- Cột: Dạng ống tròn, chất liệu bằng kim loại được cố định trên mặt sân hoặc có bánh xe di chuyển, phần trên có móc để treo lưới và có ròng rọc để điều chỉnh độ cao thấp (có thể điều chỉnh chiều cao từ 1.800 - 2.550mm )

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, được đan vuông với chiều rộng mắt khoảng 100mm, lưới có viền trên và viền dưới khác màu lưới. Dài khoảng 7000-10.000mm (7 - 10m), rộng khoảng 1000mm (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Bộ

02/trường

4

Đá cầu

Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5

4.1

Quả cầu đá

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Đá cầu

Chất liệu cánh bằng xốp, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường kính khoảng 37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, trọng lượng 13g. (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Quả

30/ GV

4.2

Cột, lưới

- Cột: Chất liệu bằng kim loại, có bánh xe, chốt khóa, tay quay căng lưới, điều chỉnh được độ cao; chiều cao tối đa 1700mm;

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, không thấm nước. Kích thước khoảng (7100x750)mm (DxC), viền lưới rộng 20mm, kích thước mắt lưới 20-23mm

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Bộ

3 / trường

5

Cờ Vua

Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5

5.1

Bàn và quân cờ

Dùng cho HS học và tập luyện môn Cờ vua

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng gỗ hoặc chất liệu khác phù hợp. Kích thước (400x400)mm.

Quân cờ: chất liệu bằng nhựa hoặc chất liệu khác phù hợp, kích thước: Vua cao 80mm, đế 25mm; Binh cao 33mm, đế 20mm (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

Bộ

20/GV

5.2

Bàn và quân cờ treo tường

Dùng cho GV giảng dạy môn Cờ vua

- Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu mặt bàn bằng kim loại có từ tính, kích thước (800x800)mm, có móc treo

- Quân cờ: chất liệu bằng nhựa hoặc chất liệu khác phù hợp, kích thước phù hợp với các ô trên bàn cờ, có nam châm gắn mặt sau. (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

Bộ

1/ GV

6

Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5

6.1

Đích đấm, đá (cầm tay)

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và luyện tập, thực hành của HS phù hợp với đặc điểm từng môn Võ thuật

Hình elip có tay cầm hoặc bộ phận gắn lên tay, chất liệu bằng da hoặc giả da mềm, ruột đặc, mềm. (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Chiếc

10/ GV

6.2

Thảm xốp

Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút hoặc tương đương. Kích thước 1000x1000mm, độ dày 25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt

x

x

Tấm

Sử dụng chung với phần trên

7

Bơi

Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4,5

7.1

Phao bơi

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Bơi.

Chất liệu bằng cao su bơm hơi hoặc chất liệu khác phù hợp. Loại thông dụng dùng cho tập luyện

x

Chiếc

20/trường

7.2

Sào cứu hộ

Dạng ống tròn, chất liệu bằng nhôm hoặc chất liệu khác phù hợp. Dài khoảng 5.000-7.000mm, đường kính 25mm, màu sơn đỏ - trắng.

x

x

Chiếc

02/trường

7.3

Phao cứu sinh

Hình tròn, chất liệu bằng cao su bơm hơi hoặc chất liệu khác phù hợp. Bọc ngoài bằng vải Polyethylene, màu cam phản quang, đường kính trong 460mm, Đường kính ngoài 720mm, Trọng lượng 2500g.

x

x

Chiếc

06/ trường

8

Thể dục Aerobic

Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5

8.1

Thảm xốp

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS nội dung Thể dục Aerobic

Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút hoặc tương đương, có độ đàn hồi. Kích thước (1000x1000)mm, độ dày 25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt

x

x

Tấm

(sử dụng chung với phần trên)

8.2

Thiết bị âm thanh đa năng di động

- Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đọc phát các định dạng tối thiểu ghi trên SD, USB trên thiết bị.

- Kết nối line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát âm thanh

- Công suất phù hợp với lớp học

- Kèm theo micro

- Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin sạc

x

Bộ

(Sử dụng thiết bị dùng chung)

9

Khiêu vũ thể thao

Thiết bị âm thanh đa năng di động

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Khiêu vũ thể thao

- Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đọc phát các định dạng tối thiểu ghi trên SD, USB trên thiết bị.

- Kết nối line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát âm thanh

- Công suất phù hợp với lớp học

- Kèm theo micro;

- Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin sạc

x

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 (Sử dụng thiết bị dùng chung)

Ghi chú:

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “GV”, “HS”, căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường;

- Ngoài các môn Thể thao được liệt kê ở trên, có thể thay thế bằng các môn Thể thao khác phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

HS: Học sinh;

GV: Giáo viên;

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN KHOA HỌC
(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

I

Tranh, ảnh

1

Chất

1.1

Nước

Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

HS thực hành, tìm hiểu về các thành phần và quá trình trong "Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên"

Tranh câm mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên; kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

3 mũi tên để thể hiện vòng tuần hoàn; 3 thẻ cài chữ. Nội dung từng thẻ: (1) Bay hơi; (2) Ngưng tụ; (3) Mưa; kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

x

x

Bộ

01/4 đến 6HS

Dùng cho lớp 4 (Có thể thay bằng phần mềm mô phỏng)

2

Năng lượng

2.1

Ánh sáng

Bộ tranh về bảo vệ mắt

HS thực hành, tìm hiểu về những việc nên làm và không nên làm để tránh ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt; không đọc, viết dưới ánh sáng quá yếu.

Gồm 05 tranh về việc nên làm hoặc không nên làm với nội dung như sau: (1) Vẽ một bạn nhìn về phía Mặt Trời; (2) Vẽ một bạn chĩa đèn pin về phía mặt bạn (một bạn khác lấy tay che lại); (3) Vẽ người thợ hàn đeo kính, lửa hàn lóe sáng. Một bạn nhìn vào lửa hàn; (4) Vẽ một bạn đọc sách trong phòng tối; (5) Vẽ bạn ngồi viết, đèn chiếu sáng đúng vị trí.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

x

Bộ

01/ 4 đến 6HS

Dùng cho lớp 4. (Có thể phối hợp với Bộ tranh về bảo vệ mắt ở lớp 1)

2.2

Năng lượng điện

Bộ tranh an toàn về điện

HS thực hành, tìm hiểu về những việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn về điện

Gồm 8 tranh có nội dung như sau:

Tranh về việc nên làm:

(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện;

(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt;

Tranh về việc không nên làm:

(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây xạc;

(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện;

(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế;

(6) Phơi quần áo trên dây điện;

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;

(8) Dùng dao cắt ngang dây điện.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

x

Bộ

01/ 4 đến 6HS

Dùng cho lớp 5

3

Thực vật và động vật

3.1

Nhu cầu sống của thực vật và động vật

Sơ đồ về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường

HS thực hành, tìm hiểu về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường

- 01 Sơ đồ diễn tả sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.

Kích thước (790x540) mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

- 05 thẻ chữ gồm: (1) nước, (2) hơi nước, (3) khí các-bô-níc, (4) khí ô - xi, (5) các chất khoáng.

Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

x

Bộ

01/ 4

đến 6HS

Dùng cho lớp 4

3.2

Sự sinh sản ở thực vật và động vật

Sơ đồ: Các bộ phận của hoa

HS thực hành, tìm hiểu về các bộ phận của hoa.

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

x

Bộ

01/ 4 đến 6HS

Dùng cho lớp 5

4

Con người và sức khỏe

4.1

Dinh dưỡng ở người

Tháp dinh dưỡng

HS tìm hiểu về dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi.

Tranh có nội dung về tháp dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Kích thước (790x540) mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 4

II

Video/clip

1

Chất

1.1

Nước

Xử lí nước cấp cho sinh hoạt

HS tìm hiểu về các bước cơ bản xử lí nước ngầm hoặc nước bề mặt thành nước cấp cho sinh hoạt tại các nhà máy nước.

Video/clip có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt, thể hiện được: Sơ đồ nguyên lí các bước cơ bản của quy trình xử lí nước cấp cho sinh hoạt; hình ảnh các bước cơ bản của quy trình xử lí nước cấp cho sinh hoạt tại nhà máy nước.

x

Bộ

01 / GV

Dùng cho lớp 4

1.2

Ô nhiễm, xói mòn đất

HS tìm hiểu về nguyên nhân, tác hại và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.

Video/clip có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt, thể hiện được nguyên nhân (từ con người, tự nhiên), tác hại (đối với con người, tài sản, môi trường) và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất (không dùng phần hóa học, rác thải bừa bãi, du canh du cư, chặt phá rừng; dùng ruộng bậc thang, trồng rừng).

x

Bộ

01 bộ/

GV

Dùng cho

lớp 5

III

Dụng cụ

1

Chất

1.1

Không khí

Hộp đối lưu

HS thực hiện thí nghiệm, tìm hiểu về sự di chuyển của không khí tạo thành gió

Gồm:

- Hộp có hình hộp chữ nhật, kích thước (240x150x360) mm dày 3 mm, chất liệu không bị nóng chảy khi làm thí nghiệm có đốt cháy. Nắp hộp có kích thước (150 x360) mm và có 02 lỗ Φ43 mm. Nắp hộp có thể mở/ tháo ra để đưa đĩa, nến vào bên trong một cách thuận lợi. Khi đậy nắp cần đảm bảo độ kín. Mặt trước hộp cần trong suốt.

- Có 2 ống hở hai đầu bằng thủy tinh trong suốt Φ42 mm, dài 280 mm dày 3 mm. Có 2 gioăng cao su gắn vừa ống thủy tinh và với lỗ Φ43 mm, đảm bảo độ khít;

- Đĩa đèn chịu nhiệt dùng đựng nến.

x

x

Bộ

05/PHBM

Dùng cho lớp 4

1.2

Không khí

Bộ thí nghiệm không khí cần cho sự cháy

HS tìm hiểu về không khí cần cho sự cháy

Gồm:

- Ống trụ: 2 ống trong suốt, có kích thước Φ80mm dài 200mm, một đầu kín, một đầu hở. Đầu kín có một lỗ tròn được đậy bằng nắp Φ30mm. Thân ống chia vạch 10mm (2 màu đen và trắng).

- Khay: Hình chữ nhật. Kích thước miệng khoảng (173x134)mm, đáy (150x110)mm, cao 68mm.

- Đĩa đèn chịu nhiệt dùng đựng nến.

- Các ống trụ, khay, đĩa đèn làm bằng chất liệu không bị nóng chảy khi làm thí nghiệm có đốt cháy.

x

x

Bộ

05/PHBM

Dùng cho lớp 4

2

Năng lượng

2.1

Ánh sáng

Hộp thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng"

HS thực hành, tìm hiểu ánh sáng cần cho sự nhìn thấy

Hộp thí nghiệm có dạng hình hộp chữ nhật. Kích thước (350x200x67)mm, độ dày vật liệu là 3mm, nắp có kích thước (350x200x3)mm có gờ tháo lắp được, mặt trong nhám có đặt nguồn chiếu sáng bằng điện; Kích thước đầu hộp (200x67)mm có khe nhìn kích thước (10x50)mm; có rãnh để cài 2 miếng kính (một trong, một mờ) kích thước (35x59)mm.

x

x

Bộ

05/PHBM

Dùng cho lớp 4

2.2

Điện

Bộ lắp mạch điện đơn giản

HS tìm hiểu về mạch điện; thực hành lắp mạch điện đơn giản

Gồm:

- Nguồn điện (pin 1,5V hoặc 3V); Bóng đèn/ đèn LED; Quạt điện mini; Công tắc (cầu dao). Các thiết bị này gắn trên đế bằng nhựa (hoặc vật liệu cách điện có độ cứng tương đương), có các đầu để bắt dây điện.

- Dây điện để ghép, nối mạch. Các dây điện có đầu kết nối phù hợp.

- Một số mảnh vật liệu dẫn điện, cách điện.

x

x

Bộ

05/PHBM

Dùng cho

lớp 5

2.3

Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

Mô hình phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió hoặc năng lượng nước chảy

HS tìm hiểu về sử dụng năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy để phát điện

1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng nước chảy, gồm:

- Tua - bin và hệ thống phát điện: Tua-bin có 8 cánh, một bánh răng kích thước Φ48mm, một trục kích thước Φ4mm và một bánh đai kích thước Φ70mm; Đế kèm gá đỡ buồng tua-bin, trên đế có gắn máy phát điện và đèn LED; Máy phát điện đủ làm sáng 1 đèn LED, bánh đai kích thước Φ10mm; Đai truyền bằng cao su nối 2 bánh đai; Buồng tua-bin kích thước 200mm, phía trên có ống đỡ phễu; Phễu để đổ nước.

- Khay chứa nước có dung tích 1,5lít, đỡ vừa đế tua-bin.

2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời. Gồm: Một tấm pin Mặt Trời được gắn trên giá có giắc cắm để lấy điện ra và có thể quay theo mọi phía để đón ánh sáng. Một động cơ, trên trục có lắp một hình tròn bằng nhựa, bề mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng biệt (đỏ, lục, lam) để quan sát

(dùng chung với môn Tin học và Công nghệ)

3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió. Gồm: Một motor quạt gió gắn trên trục nhựa cao 30mm và đế nhựa, đường kính sải cánh khoảng 60mm. Một đèn LED.

(dùng chung với môn Tin học và Công nghệ)

x

x

Bộ

05/PHBM

Dùng cho lớp 5

2.4

Nhiệt

Nhiệt kế

Đo nhiệt độ

Nhiệt kế rượu. Thang đo 0oC - 100oC, độ chia nhỏ nhất 1oC.

x

x

Cái

05/PHBM

Dùng cho lớp 4

2.5

Nhiệt

Nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể

Đo nhiệt độ cơ thể

Nhiệt kế điện tử, loại thông dụng.

x

x

Cái

05/PHBM

Dùng cho lớp 4

2.6

Nấm

Kính lúp

HS thực hành, quan sát nấm

Loại thông dụng (loại kính lúp cầm tay), độ phóng đại 6x.

x

Chiếc

05/PHBM

Dùng cho lớp 4

IV

Thiết bị phòng học bộ môn

1

Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)

Trình chiêu

Máy chiếu:

- Loại thông dụng.

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens;

- Độ phân giải tối thiểu XGA;

- Kích cỡ khi chiếu lên màn bình tối thiểu 100 inch;

- Điều khiển từ xa;

- Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển (nếu có).

Màn hình hiển thị:

- Loại thông dụng, màn hình tối thiểu 50 inch, Full HD;

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Có ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt;

- Điều khiển từ xa;