Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
*******

Số: 35TT/NV

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1957

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ĐỊNH CÁC MẪU DẤU CHO HỘI ĐỒNG BẦU CỬ VÀ CÁC BAN BẦU CỬ TRONG CUỘC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, Hải Phòng

Để việc dùng dấu được thống nhất trong các thành phố, Bộ Nội vụ quy định mẫu con dấu của Hội đồng bầu cử và các Ban bầu cử như sau:

1 – Hình thể: Dấu hình tròn.

2- Khuôn khổ: Đường kính con dấu của Hội đồng bầu cử rộng 36 ly. Đường kính con dấu của Ban bầu cử rộng 38 ly.

3 - Đường chỉ: Dấu của Hội đồng bầu cử và các Ban bầu cử có một đường chỉ to ở ngoài.

Trong lòng con dấu có một vòng, vòng trong cách đường chỉ ngoài 5 ly.

4 - Nội dung:

Dấu của Hội đồng bầu cử:

Vành ngoài đề Việt-nam Dân chủ Cộng hòa (có sao nhỏ giữa chữ Việt và chữ Hòa).

Trong lòng để Hội đồng bầu cử thành phố (tên thành phố như Hà Nội hay Hải Phòng).

Dấu của các Ban bầu cử:

Vành ngoài: phía trên đề ¶ Việt nam dân chủ cộng hòa ¶ ; phía dưới đề thành phố ... (Hà Nội hay Hải Phòng).

Trong lòng đề Ban bầu cử đơn vị bầu cử … (đề tiếp số hiệu hay tên của đơn vị bầu cử).

5 - Mực dấu:

Hội đồng bầu cử và các Ban bầu cử đều dùng dấu mực đỏ.

Đính kèm: một bản mẫu các con dấu.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG




Tô Quang Đẩu