Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34-TBXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1981

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 34-TBXH NGÀY 1-10-1981 QUY ĐỊNH KHOẢN TIỀN TRỢ CẤP CHÔN CẤT

Căn cứ vào Điều lệ tam thời về các chế độ bảo hiểm xã hội và Điều lệ đãi ngộ quân nhân; để thi hành quyết định số 218-CP và 220-CP ngày 29/5/1981 của Hội đồng Chính phủ, sau khi đã thoả thuận với Bộ Tài chính và các ngành liên quan Bộ Thương binh và xã hội quy định lại khoản tiền trợ cấp chôn cất cho phù hợp với tình hình giá cả trước mắt như sau:

1. Công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân (kể cả những người thuộc diện theo quy định hiện hành khi chết có trợ cấp tiền chôn cất) dù chết ở cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện... hay ở tại gia đình, để được trợ cấp một khoản tiền bằng 500 đồng để chi các khoản cần thiết về chôn cất.

2. Các mặt hàng dùng vào việc chôn cất bán theo giá thống nhất của Nhà nước.

3. Mức tiền trợ cấp chôn cất trên đây được thi hành từ ngày ký; những quy định trước trái với thông tư này đều bãi bỏ.

 

 

Nguyễn Kiện

(Đã Ký)