Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2001/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 34 /2001/TT/BGDĐT NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 2001SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 14/1999/TT/BGDĐT NGÀY 22/3/1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/1998/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CÁC HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG CỦA CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, UBND CÁC CẤP; CỤ THỂ HOÁ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

Sau một thời gian triển khai thực hiện Thông tư số14/1999/TT/BGD&ĐT ngày 22/3/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động, nay Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm 1 mục IV về thành phần Hội đồng Thi đua-Khen thưởng nhà trường đối với trường Trung học chuyên nghiệp, trường Cao đẳng, trường Đại học của Thông tư số14/1999/TT/BGD&ĐT này như sau:

"- Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng: Hiệu trưởng

- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch công đoàn.

- Các uỷ viên: Phó Hiệu trưởng, các Trưởng phòng: Tổ chức-Cán bộ, Đào tạo, Công tác chính trị, Hành chính-Tổng hợp, Nghiên cứu khoa học, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Thi đua-Khen thưởng."

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ, các quy định khác của Thông tư số 14/1999/TT/BGD&ĐT ngày 22/3/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ nguyên hiệu lực.

 

Nguyễn Minh Hiển

(Đã ký)