Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3225-CB/PL

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO GIẢNG VIÊN CÁC LỚP HUẤN LUYỆN NGẮN HẠN

Kính gửi:

- Các Bộ, các cơ quan đoàn thể trung ương
- Ủy ban Hành chính Khu Tự trị, thành phố, tỉnh

 

Hiện nay việc trả phụ cấp cho cán bộ giảng dạy ở các lớp huấn luyện, bổ túc nghiệp vụ ngắn hạn không được thống nhất và có điểm không hợp lý.

Để bổ khuyến tình trạng trên đây, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ tôi tạm thời quy định:

1) Cán bộ trong ngành hoặc ở ngành khác kiêm việc giảng dạy ở các lớp huấn luyện bổ túc nghiệp vụ ngắn hạn, mỗi khi lên lớp giảng bài được hưởng phụ cấp như sau:

- Lớp trung cấp : 1.000 đồng một giờ

- Lớp sơ cấp: 700 đồng một giờ

Việc xếp các lớp huấn luyện vào hạng trung cấp hay sơ cấp sẽ căn cứ vào yêu cầu và chương trình giảng dạy và do Bộ sở quan hay Ủy ban Hành chính địa phương quy định trong nghị định mở lớp huấn luyện.

2) Giáo viên các trường chuyên nghiệp được mời đến giảng ở lớp huấn luyện, ngoài số giờ chính thức phải bảo đảm ở trường chuyên nghiệp, được hưởng phụ cấp theo quy định ở điểm 1 trên.

3) Cán bộ giáo vụ, nếu phải dạy thêm giờ, ngoài số giờ chính thức quy định, cũng được hưởng phụ cấp theo quy định ở điểm 1.

4) Đối với các lớp huấn luyện cơ sở, giảng viên kiêm chức được bồi dưỡng (600đ), sáu trăm mỗi buổi giảng.

Những điểm quy định tạm thời này thi hành kể từ tháng 10-1958,

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu