Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2011/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2007/TT-BKHCN NGÀY 28/9/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật như sau:

1. Thay cụm từ: “Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ: “Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” tại điểm 5.3.1 Mục III.

2. Sửa đổi điểm 1.3.3 Mục IV như sau:

“1.3.3 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thẩm tra hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng để xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và chuyển hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kèm theo biên bản thẩm tra đến Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổ chức thẩm định”.

3. Bãi bỏ các điểm 1.4 và 1.5 Mục VI.

4. Sửa đổi điểm 1.6 Mục VI như sau:

“1.6. Phần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Phần này quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tuân thủ các yêu cầu quy định tại phần quy định kỹ thuật và phần quy định quản lý của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”.

5. Sửa đổi điểm 1.7 Mục VI như sau:

“1.7. Phần quy định về tổ chức thực hiện

Phần này quy định cụ thể:

- Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức triển khai, thực hiện quy chuẩn kỹ thuật;

- Lộ trình thực hiện cho các đối tượng khác nhau của quy chuẩn kỹ thuật (nếu có)”.

6. Bổ sung khoản 5 vào Mục VI quy định về đơn vị đo lường hợp pháp như sau:

“5. Sử dụng đơn vị đo lường

Các đơn vị đo lường sử dụng trong quy chuẩn kỹ thuật phải tuân theo quy định pháp luật về đo lường.

Trong trường hợp do đặc thù của ngành, lĩnh vực cụ thể, nếu sử dụng hệ đơn vị đo lường khác, phải kèm theo giá trị quy đổi sang hệ đơn vị đo lường chính thức”.

7. Sửa đổi Phụ lục VII như sau:

Bỏ tên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây trong bảng kèm theo mục 2 “Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương”.

Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 30/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bãi bỏ Quy định của Thông tư 23/2007/TT-BKHCN hướng dẫn xây dựng, thẩm định và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 30/2011/TT-BKHCN
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 15/11/2011
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Việt Thanh
  • Ngày công báo: 27/01/2012
  • Số công báo: Từ số 131 đến số 132
  • Ngày hiệu lực: 01/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản