Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2800-HCTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY TƯ PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG CÔNG VIỆC TƯ PHÁP CỦA CÁC THỊ XÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Kính gửi:

-Các Ủy ban Hành chính khu và tỉnh
-Các ông Chánh án vàm Công tố Ủy viên các toà án nhân dân khu và tỉnh

 

Điều 11 Sắc lệnh số 13 ngày 24 thàng giêng năm 1946 có quy định rằng: ở các thành phố và thị xã, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể đặt tòa án sơ cấp (nay gọi là Toà án nhân dân thị xã có thẩm quyền của một tòa án nhân dân huyện).

Nay căn cứ vào tình hình các thị xã nói chung Bộ quy định sau đây về cách tổ chức để giải quyết những công việc tư pháp ở các thị xã:

A. TẠI CÁC THỊ XÃ ÍT QUAN TRỌNG

Sẽ không thành lập tòa án nhân dân thị xã. Tuỳ điều kiện cụ thể của từng nơi, sẽ tổ chức để giải quyết những công việc tư pháp ở các thị xã đó theo hai cách sau đây:

1) Giao cho một toà án nhân dân huyện đóng trụ sở ở gần thị xã phụ trách cả công việc tư pháp của thị xã. Tòa án nhân dân huyện sẽ giải quyết những công việc tư pháp của thị xã theo thẩm quyền của một tòa án nhân dân huyện thường.

2) Nếu giao cho tòa án nhân dân huyện không tiện mà tòa án nhấn dân tỉnh lại đóng trụ sở ở gần thị xã thì tòa án nhân dân tỉnh sẽ phụ trách cả công việc tư pháp của thị xã. Trong trường hợp này, nếu xét cần thì Ủy ban Hành chính tỉnh sẽ dự kiến thêm biên chế cho tòa án nhân dân tỉnh một thư ký tư pháp tòa án nhân dân tỉnh sẽ xử những công việc tư pháp của thị xã theo thẩm quyền của tòa án nhân dân tỉnh, tức là xử chung thẩm ngay những việc mà đáng lẽ ra nếu có tòa án nhân dân thị xã hoặc tòa án nhân dân huyện thì tòa án nhân dân thị xã hoặc tòa án nhân dân huyện phải xử sơ thẩm trước.

B. TẠI CÁC THỊ XÃ QUAN TRỌNG HOẶC TƯƠNG ĐỐI QUAN TRỌNG

Bộ sẽ ra nghị định thành lập các tòa án nhân dân thị xã. Tuỳ tình hình cụ thể của từng nơi, những tòa án nhân dân thị xã này sẽ có một thẩm phán hoặc một thẩm phán và một hay hai thư ký tư pháp. Cũng tuỳ theo sự thuận lợi của địa phương, những tòa án nhân dân thị xã này cũng có thể đóng trụ sở với tòa án nhân dân tỉnh hoặc đóng trụ sở cùng với các cơ quan của thị xã.

Những tòa án nhân dân thị xã này sẽ xét xử theo thẩm quyền của một tòa án nhân dân huyện.

Hiện nay Bộ đã ra nghị định thành lập tòa án nhân dân thị xã ở những nơi mà biên chế đã có ít nhất một thẩm phán phụ trách thị xã. Trong khi xét duyệt biên chế năm 1957, Bộ sẽ tiếp tục xét việc thành lập thêm những tòa án nhân dân thị xã khác nếu xét cần thiết.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Vũ Đình Hòe