Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 215-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐIỀU TRA THỦ CÔNG NGHIỆP CÁ THỂ VÀ CÔNG TƯ DOANH NỬA ĐẦU NĂM 1957

Để nắm tình hình chính xác và cụ thể của thủ công nghiệp cá thể và công nghiệp tư doanh trong toàn miền Bắc về các mặt: số hộ, số người sản xuất, sản lượng sản phẩm chủ yếu, giá trị tổng sản lượng, đặng giúp cho việc chỉ đạo sản xuất, cho việc theo dõi kiểm tra thực hiện kế hoạch năm 1957 và chuẩn bị làm kế hoạch sắp đến, cho việc chuẩn bị chính sách căn bản và lâu dài đối với thủ công nghiệp cá thể và công nghiệp tư doanh.

Theo đề nghị của ông cục trưởng Cục Thống kê trung ương, Thủ tướng Chính phủ quyết định mở một cuộc điều tra về tình hình thủ công nghiệp các thể và công nghiệp tư doanh nửa đầu năm 1957 (tình hình thủ công nghiệp cá thể và công nghiệp tư doanh trong khoảng thời gian ấy). Cuộc điều tra này quy định như sau:

1. Về các chỉ tiêu số hộ, ngành, nghề, số người sản xuất, sản lượng sản phẩm chủ yếu sẽ điều tra trong tất cả các vùng nông thôn và thành thị ở miền Bắc để nắm được số liệu toàn diện, đối với miền núi thì Ban chỉ đạo cuộc điều tra ở trung ương sẽ thảo luận với các Ủy ban Hành chính tỉnh cách điều tra nhằm lấy số liệu một cách đơn giản hơn.

2. Về chỉ tiêu tổng sản lượng,Cục Thống kê trung ương sẽ do tình hình cụ thể từng địa phương mà tổ chức điều tra toàn diện hoặc sưu tầm số liệu của thuế vụ và điều tra điển hình thêm để tính số liệu toàn diện.

3. Để lãnh đạo cuộc điều tra này, ở trung ương sẽ thành lập một ban chỉ đạo gồm:

Đại biểu của Cục Thống kê Trung ương làm trưởng ban.

Đại biểu của Bộ Thương nghiệp làm ủy viên.

Đại biểu của Sở Thuế vụ trung ương (Bộ Tài chính) làm ủy viên.

4. Ở địa phương, việc điều tra này đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Hành chính địa phương. Ủy ban Hành chính các cấp cần huy động lực lượng các ngành có liên quan như Công thương, Thuế vụ và Thống kê tham gia cuộc điều tra. Các bộ máy thống kê Nhà nước ở các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo về phương diện chuyên môn.

5. Các chi phí trong cuộc điều tra này sẽ do Ủy ban Hành chính các cấp đài thọ.

6. Thời gian tiến hành cuộc điều tra quy định trong vòng tháng 6, tháng 7, trong tháng 8 năm 1957 phải hoàn thành.

Công tác điều tra thủ công nghiệp cá thể và công nghiệp tư doanh là một công tác khó khăn, phức tạp nhưng rất quan trọng trong việc nghiên cứu chính sách căn bản và lâu dài đối với thủ công nghiệp cá thể và công nghiệp tư doanh, đồng thời cho việc kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân, cho nên các cấp cần hết sức coi trọng công tác này, chú ý lãnh đạo nó thực hiện được tốt, bảo đảm yêu cầu của cuộc điều tra.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng