Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 205-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1958

 

THÔNG TƯ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 205-TTG NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1958 VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG MINH CHO CÁN BỘ TRONG NĂM 1958-1959

Kính gửi: Các Bộ, các Uỷ ban hành chính khu, Tỉnh, Thành phố

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 577/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1957 về việc cấp giấy chứng minh cho mỗi người dân Việt Nam, kể cả cán bộ, nhân viên, công nhân của Chính phủ.

Giấy chứng minh này có giá trị trong 5 năm.

Thi hành Nghị định trên, Bộ Công an đã có kế hoạch trong năm 1958 (và một vài tháng đầu năm 1959) sẽ cấp phát xong giấy chứng minh cho nhân dân ở các thành phố, thị xã, thị trấn trên toàn miền Bắc.

Do đó, trong lúc chờ đợi lĩnh giấy chứng minh mới, việc cấp phát chứng minh thư cho cán bộ, nhân viên, công nhân quy định như sau:

- Trong năm 1958, nếu cơ quan nào chưa cấp phát chứng minh thư thì nên gia hạn vào chứng minh thư năm 1957 không cần cấp giấy mới, để tránh lãng phí.

- Từ năm 1959, sẽ bỏ chế độ cơ quan cấp phát chứng minh thư cho cán bộ, nhân viên, công nhân để đơn giản giấy tờ, đỡ tốn kém cho công quỹ. Trong việc giao dịch hàng ngày, cán bộ và nhân dân đều dùng thống nhất loại giấy chứng minh đã được Chính phủ quy định.

 

Phan Kế Toại

(Đã ký)