Hệ thống pháp luật

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 200-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC ĐIỀU TRA NĂM 1958.

Để giúp việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1958, đồng thời chuẩn bị những số liệu thống kê cơ bản làm căn cứ cho việc lập kế hoạch năm 1959 và những kế hoạch sau này,

Theo đề nghị của Cục Thống kê Trung ương.

Thủ tướng Phủ chấp thuận cho tiến hành trong năm 1958 các cuộc điều tra sau đây:

1. Điều tra diện tích gieo cấy và sản lượng thu hoạch vụ chiêm năm 1957-1958.

2. Điều tra diện tích gieo cấy và sản lượng thu hoạch vụ mùa năm 1958.

3. Điều tra đất ruộng nông nghiệp thực có năm 1958 phân phối theo các hình thức chế độ sở hữu.

4. Điều tra chăn nuôi năm 1958.

5. Điều tra thủ công nghiệp cá thể và công nghiệp tư bản tư doanh năm 1958.

6. Điều tra sức mua  của xã hội năm 1957.

7. Điều tra giá trị tổng sản lượng nông nghiệp năm 1958.

Tất cả các cuộc điều tra nói trên sẽ do Cục Thống kê Trung ương lập biểu mẫu thống nhất, phương án điều tra, kế hoạch tiến hành, đồng thời phụ trách theo dõi chỉ đạo về nghiệp vụ tổng hợp số liệu trong phạm vi toàn quốc, báo cáo kết quả cho Thủ tướng Phủ, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cung cấp cho các ngành có liên quan những tài liệu cần thiết.

Cơ quan thống kê ở các cấp có trách nhiệm  chỉ đạo về nghiệp vụ, tổng hợp số liệu theo đúng kỳ hạn quy định cho từng cuộc điều tra, báo cáo kết quả cho Ủy ban hành chính, Ủy ban Kế hoạch đồng cấp và Cục Thống kê Trung ương.

Ủy ban hành chính  các cấp có trách nhiệm đảm bảo hoàn thành tốt các cuộc điều tra theo phương án và kế hoạch của Cục Thống kê Trung ương, và có trách nhiệm giải quyết các vấn đề cán bộ, phương tiện và chỉ tiêu nhằm đảm bảo kết quả tốt của các cuộc điều tra.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ điều tra thống kê trong năm 1958 như đã nói trên, Ủy ban hành chính  các cấp cần tăng cường lãnh đạo công tác thống kê hơn nữa, chú trọng kiện toàn các bộ máy thống kê thuộc cấp mình theo điều lệ của Thủ tướng Phủ.

Cục Thống kê Trung ương cần phối hợp với các Ủy ban hành chính  các cấp để bố trí lịch công tác cho hợp lý; và trong khi tiến hành cần cử cán bộ về giúp địa phương về mặt nghiệp vụ và về mọi mặt cần thiết.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 200-TTg năm 1958 về việc tổ chức các cuộc điều tra năm 1958 do Phủ Thủ Tướng ban hành

  • Số hiệu: 200-TTg
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 18/04/1958
  • Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng
  • Người ký: Phạm Văn Đồng
  • Ngày công báo: 07/05/1958
  • Số công báo: Số 16
  • Ngày hiệu lực: 03/05/1958
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản