Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184-TC-SNP

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH LẠI VIỆC THANH TOÁN CÁC KHOẢN TRUY LĨNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CHÍNH PHỦ ĐÃ THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC QUA NHIỀU ĐƠN VỊ.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Các Bộ.
- Các cơ quan đoàn thể trung ương
- Các Ủy ban Hành chính liên khu, thành phố và tỉnh

 

Trước đây Bộ chúng tôi đã ban hành thông tư số 156-TC-HCP ngày 21-2-1956 để giải quyết thanh toán các khoản truy lĩnh cho cán bộ, công nhân và nhân viên của Chính phủ thuyên chuyển công tác qua nhiều đơn vị: hành chính sự nghiệp, công trường kiến thiết cơ bản hoặc xí nghiệp. Đó là cách giải quyết tạm thời cho những khoản truy lĩnh trong năm 1956. Đến nay cách giải quyết này không thích hợp nữa, nên Bộ chúng tôi quy định lại như sau:

1) Đối với các cán bộ, công nhân và nhân viên của Chính phủ đã thuyên chuyển công tác qua nhiều đơn vị, nay nếu có các khoản truy lĩnh thì đơn vị hiện đang sử dụng cán bộ công nhân viên có trách nhiệm thanh toán.

2) Về cách thanh toán mỗi khoản truy lĩnh quy định như sau:

a) Các cơ quan hành chính, sự nghiệp quyết định theo thực chi.

b) Các công trường kiến thiết cơ bản và các xí nghiệp tính và chi phí sản xuất và phân bổ vào giá thành sản xuất của các đơn vị hoặc tính vào phí tổn lưu thông hàng hóa.

3) Ngay từ bây giờ, trong kế hoạch giá thành 1957 các ngành cần dự trù các khoản chi về truy lĩnh, như điều chỉnh lương, mà Chính phủ đã công bố.

Nếu đến khi thực hiện, các khoản truy lĩnh chiếm tỷ lệ lớn trong yếu tố giá thành thì nên phân tích để nhận xét được chính xác việc thực hiện kế hoạch giá thành.

Những điều quy định này thi hành từ ngày 1-1-1957 những điều quy định trước đây trái với những điều quy định trong văn bản này đều bãi bỏ.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Văn Bính