Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-LĐ/TT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 1982

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG SỐ 18-LĐ/TT NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 1982 HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỂM 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 134-HĐBT NGÀY 17-8-1982 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để thi hành điểm 2 Quyết định số 134-HĐBT ngày 17-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc công nhân, viên chức các ngành thương nghiệp, cung ứng vật tư và sản xuất khác được thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng theo Quyết định số 51-CT ngày 11-3-1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Lao động hướng dẫn như sau:

Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1982, công nhân viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc các ngành thương nghiệp, cung ứng vật tư và sản xuất khác do trung ương và địa phương quản lý được thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo Quyết định số 51-CT ngày 11-3-1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Về nội dung, nguyên tắc áp dụng chế độ khuyến khích lương khoán, lương sản phẩm, tỷ lệ tiền thưởng và việc đưa phụ cấp lương tạm thời theo Quyết định số 219-CP vào mức lương chính hiện nay thành mức lương chính mới để làm cơ sở tính các khoản phụ cấp lương thi hành như Thông tư số 11-LĐ/TT ngày 4-6-1982 của Bộ Lao động đã hướng dẫn. Riêng về tỷ lệ khuyến khích lương khoán, lương sản phẩm và tỷ lệ tiền thưởng, sau khi trao đổi ý kiến với Ủy ban kế hoạch Nhà nước và các Bộ liên quan, Bộ Lao động phân bổ cụ thể như sau:

Ngành

Tỷ lệ khuyến khích lương khoán, lương sản phẩm bình quân

Tỷ lệ tiền thưởng bình quân

1. Ngành thương nghiệp

 

 

- Các đơn vị kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng, chất đốt và công ty thương nghiệp tổng hợp huyện15%20%

Riêng các ngành thu mua nông sản, thực phẩm, chất đốt, vật liệu xây dựng


20%


20%

- Các đơn vị kinh doanh hàng công nghệ phẩm, ăn uống, khách sạn và dịch vụ


10%


15%

2. Ngành cung ứng vật tư

15%

20%

3. Sản xuất vật chất khác

10%

15%

Các tỷ lệ bình quân được phân bổ trên đây nhằm bảo đảm cân đối giữa các ngành, nghề trong nền kinh tế quốc dân. Các ngành, các địa phương căn cứ vào tỷ lệ ấy và các quy định trong Thông tư số 11-LĐ/TT ngày 4-6-1982 của Bộ Lao động mà phân bổ cụ thể cho các đơn vị thuộc quyền theo tỷ lệ cao hoặc thấp hơn cho phù hợp với đặc điểm và tính chất công việc của từng đơn vị nhằm khuyến khích những đơn vị hoặc bộ phận hoàn thành nhiệm vụ có nhiều khó khăn hoặc điều kiện lao động vất vả, nhưng bình quân chung không vượt quá tỷ lệ bình quân đã phân bổ. Ví dụ: Nhân viên thu mua được phân bổ cao hơn nhân viên bán hàng, bảo quản, hoặc trong thu mua thì nhân viên thu mua những hàng hoá thiết yếu, khó mua được phân bổ cao hơn những hàng hoá thông thường hoặc dễ mua, v.v...

Căn cứ vào Thông tư này, các ngành, các địa phương ra văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cho các đơn vị thuộc quyền. Nếu có gì vướng mắc yêu cầu phản ảnh để Bộ Lao động nghiên cứu giải quyết.

`

Đào Thiện Thi

(Đã ký)