Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2023/TT-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nội dung nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

1. Tham mưu về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ:

a) Xây dựng chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, gửi Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố cho ý kiến, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định và theo phân cấp;

b) Hướng dẫn, kiểm tra hỗ trợ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Phối hợp tham mưu, đề xuất chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với cán bộ thuộc diện quản lý; chế độ đối với đội ngũ nhân viên y tế thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh, thành phố;

d) Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ:

a) Quản lý sức khỏe: Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe cán bộ cho các đối tượng theo quy định và theo phân cấp; phối hợp với Hội đồng chuyên môn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố trong việc phân loại sức khỏe cán bộ thuộc diện quản lý;

b) Tiếp nhận khám bệnh, cấp cứu, điều trị ngoại trú, nội trú, chuyển tuyến theo quy định; tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ; điều trị, xử lý kịp thời diễn biến bệnh mạn tính đối với các cán bộ thuộc diện quản lý khi điều trị ngoại trú; thăm khám, tư vấn, theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc tại cơ quan đối với cán bộ thuộc diện phối hợp quản lý theo quy định;

c) Thực hiện, phối hợp khám phân loại sức khỏe trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý và các đối tượng khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quy định;

d) Thực hiện truyền thông, cung cấp thông tin, tư vấn về sức khỏe; hướng dẫn phòng, chống bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, vắc xin phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cán bộ thuộc diện quản lý;

đ) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức phương án bảo đảm về y tế, xử lý các tình huống cấp cứu đối với các cán bộ thuộc diện quản lý theo phân cấp khi tham gia các hội nghị, sự kiện, công tác trên địa bàn;

e) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; tổ chức nghỉ điều dưỡng kết hợp điều trị bệnh lý theo đúng quy định và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

3. Quản lý và huy động các nguồn lực:

a) Lập và quản lý danh sách nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương tham gia hội đồng chuyên môn để hội chẩn, tham gia cấp cứu trong các trường hợp cần thiết;

b) Quản lý các nguồn lực về nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản bảo đảm cho nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo đúng quy định và theo phân cấp;

c) Huy động hoặc tham gia huy động các nguồn lực để thực hiện giải quyết tình huống cấp cứu cán bộ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi công tác tại địa phương và các cán bộ thuộc diện quản lý theo phân cấp.

4. Phối hợp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp cục, vụ, viện và tương đương trở lên của các cơ quan Trung ương; cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý đang công tác hoặc đã nghỉ hưu trên địa bàn.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công của cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Đầu mối tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 2 Thông tư này; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy xem xét, tựa chọn và quyết định giao cơ sở y tế là Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố; Bệnh viện đa khoa tuyến Trung ương (nếu có) đóng trên địa bàn hoặc cơ sở y tế khác (gọi chung là đơn vị) để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền bảo đảm các nguồn lực đáp ứng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cho các đối tượng theo quy định trên địa bàn;

d) Tham mưu cho Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trong việc thành lập Hội đồng chuyên môn theo từng lĩnh vực, gồm đội ngũ nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi hội chẩn, điều trị và quyết định các biện pháp chuyên môn y tế. Nhiệm vụ, chế độ làm việc, số lượng và tiêu chuẩn đối với các thành viên của Hội đồng chuyên môn thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền;

đ) Thực hiện báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn theo quy định.

2. Thủ trưởng đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ có trách nhiệm:

a) Đầu mối tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo quy dinh tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 2 Thông tư này;

b) Quy định hoặc trình cấp có thẩm quyền quy định hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ là Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố hoặc Khoa Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố; hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức, chức danh nghề nghiệp (danh mục vị trí việc làm) trong tổng số người làm việc của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Xây dựng quy chế phối hợp trong việc thực hiện nội dung về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cho các đối tượng theo phân cấp: Tổ chức nhận lịch đặt khám bệnh, tiếp đón, thăm khám, cấp cứu, đưa cán bộ đi khám bệnh chuyên khoa, thăm khám cận lâm sàng, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ và quản lý hồ sơ bệnh án ngoại trú, nội trú theo quy định;

d) Tổ chức phân luồng riêng để tiếp nhận khám, kiểm tra sức khỏe cán bộ; bố trí khu vực riêng có đủ điều kiện tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng của đơn vị để tiếp nhận điều trị ngoại trú, điều trị nội trú cho cán bộ theo phân cấp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương;

đ) Kịp thời báo cáo với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố về tình trạng sức khỏe, bệnh lý và khả năng sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cán bộ thuộc diện quản lý theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2023.

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, các vụ, cục của Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan để hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT);
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế:
- Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB (03b), PC (02b).

BỘ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 18/2023/TT-BYT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • Số hiệu: 18/2023/TT-BYT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 25/10/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Đào Hồng Lan
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/12/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản