Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 17-NL/GD

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ CHẾ ĐỘ HỌC TẬP NGHIỆP VỤ CHO CÁC CÁN BỘ TẠI CHỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM

Kính gửi:

-Các ông giám đốc Vụ, Viện, Sở, Trường
-Chủ tịch Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh
-Giám đốc các Khu Nông lâm
-Trưởng ty Nông lâm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp

 

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hiện nay là một vấn đề rất quan trọng để giúp cho cán bộ tiến kịp với yêu cầu công tác ngày càng cao, nhất là về mặt chỉ đạo kỹ thuật.

Ở Trung ương Bộ đã quy định một chế độ học tập cho cán bộ tại chức: mỗi tuần lễ, dành một buổi chiều để học tập nghiệp vụ. Chế độ này cũng cần được áp dụng cho cán bộ công tác ở các Khu Ty cụ thể như sau:

Cán bộ công tác kỹ thuật trong các đơn vị, hàng tuần để dành một buổi 3 giờ trong giờ chính quyền để học tập về nghiệp vụ.

Đối với các đơn vị thường có cán bộ công tác lưu động không thể học đều hàng tuần được thì sẽ quy định thống nhất ngày tập trung hàng tuần, hàng tháng để học tập.

Thời gian tập trung học tập theo nguyên tắc sẽ là tổng số giờ không được học hàng tuần được thì sẽ quy định thống nhất ngày tập trung hàng tuần: 12 giờ (1 ngày rưỡi).

để khỏi lưu lại lâu ngày quá ở đơn vị những cán bộ lưu động cải tiến lề lối làm việc: họp để kiểm điểm công tác sinh hoạt đoàn thể: (công đoàn, thanh  niên…) để được nhanh gọn. Đối với cán bộ công tác ở các nông trường, trại thí nghiệm cần căn cứ vào hoàn cảnh công tác để áp dụng thông tư này một cách linh động cho khỏi ảnh hưởng đến sản xuất. Đối với công nhân sản xuất sẽ có chế độ riêng sẽ quy định sau.

Ngoài giờ quy định như trên, cần hết sức tranh thủ ngoài giờ làm việc để học tập. Đối với cán bộ hành chính thì sẽ do quy định chung của các cơ quan hành chính trong khu, tỉnh.

Bộ mong Ủy ban chỉ thị cho các Khu, Ty Nông lâm lề lối tiến hành việc học tập và chấp hành chế độ học tập nghiệp vụ này nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, đẩy mạnh công tác chỉ đạo sản xuất.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
Nghiêm Xuân Yêm