Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ CHẤP HÀNH KẾ HOẠCH NGOẠI HỐI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Các Bộ, các ngành trực thuộc Thủ tướng phủ, các đoàn thể ở trung ương; các Ủy ban Hành chính liên khu, khu, tỉnh và thành phố

Ngày 21-3-1956, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành điều lệ tạm thời quản lý ngoại hối số 709-TTg quy định các việc thanh toán và thu chi ngoại hối phải tập trung thống nhất qua Ngân hàng quốc gia Việt nam.

Đến nay nói chung công tác quản lý ngoại hối đã thu được một kết quả. Tuy nhiên do các ngành chưa quan niệm đúng mức về việc thu chi ngoại tệ và thanh toán quốc tế phải thống nhất qua Ngân hàng, nên có ngành đã tự động vay tiền của Đại sứ quán ta ở nước ngoài để chi, hoặc lấy tiền viện trợ để chi mà Ngân hàng không biết, làm cho việc quản lý ngoại hối gặp nhiều khó khăn và lãng phí vốn Nhà nước.

Để bổ khuyết tình trạng trên, để thi hành việc quản lý ngoại hối cho chặt chẽ và có kế hoạch, tất cả các Bộ, các ngành có thu chi ngoại tệ đều phải lập kế hoạch ngoại tệ quy định dưới đây:

1) Kế hoạch ngoại tệ phải lập cho cả năm, cho từng quý và chia ra từng tháng.

2) Kế hoạch thu chi ngoại tệ về mậu dịch do Bộ Thương nghiệp hướng dẫn các ngành mậu dịch xuất nhập khẩu lập, có sự tham gia ý kiến của Ngân hàng, rồi tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ duyệt.

3) Kế hoạch ngoại tệ về phi mậu dịch như: các khoản chi phí về hành chính, ngoại giao, học sinh ra ngoài nước thực tập, trao đổi văn hóa, v .v… (thuộc kinh phí ngân sách đài thọ) do Bộ Tài chính hướng dẫn các ngành lập và tổng hợp gửi Ngân hàng.

4) Ngân hàng lập kế hoạch thu chi ngoại tệ của các cơ quan thuộc quỹ kinh doanh đài thọ, và lập kế hoạch về nghiệp vụ ngoại hối đối với tư nhân như: cảng phí, kiều hối, chuyển tiền, đổi tiền ra nước ngoài v .v…

Ngân hàng quốc gia căn cứ các kế hoạch trên lập kế hoạch tổng hợp toàn bộ dự toán thu chi ngoại tệ (mậu dịch, phi mậu dịch, giao dịch tư nhân) trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt.

Căn cứ mức kế hoạch cả năm và từng quý đã được chuẩn y, Ngân hàng hướng dẫn các ngành lập kế hoạch từng tháng, chịu trách nhiệm cung cấp ngoại tệ cho các ngành trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt và đôn đốc các ngành thực hiện đúng kế hoạch.

Các ngành phải bảo đảm thu chi trong phạm vi dự toán và mức kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp cần phải điều chỉnh kế hoạch thu chi ngoại tệ tháng này qua tháng khác, hoặc quý này qua quý khác trong phạm vi dự toán và mức kế hoạch đã được duyệt thì phải có sự thỏa thuận trước của Ngân hàng. Những khoản chi tiêu ngoài dự toán và kế hoạch nhất thiết phải được Thủ tướng Chính phủ xét duyệt.

Tất cả các việc thanh toán về mậu dịch, phi mậu dịch, viện trợ, vay dài hạn giữa một tổ chức trong nước với một tổ chức nước ngoài đều phải qua Ngân hàng quốc gia Việt nam, không cơ quan nào được tự do vay mượn, thanh toán thu chi với nhau.

Ngân hàng quốc gia Việt nam, Bộ Thương nghiệp, Bộ Tài chính nghiên cứu thông tư này để quy định chế độ cụ thể hướng dẫn các cấp, các ngành, các đơn vị thi hành.

Các Bộ, các ngành trực thuộc Thủ tướng phủ, các đoàn thể ở trung ương, các Ủy ban Hành chính địa phương có quan hệ giao dịch với nước ngoài về mặt ngoại hối cần phổ biến các điều quy định trên đây thật rộng rãi để tất cả các đơn vị và cán bộ đều thông suốt và chấp hành nghiêm chỉnh chính sách quản lý ngoại hối và thanh toán quốc tế của Chính phủ.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng