Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1195-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1956 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT Ở NHỮNG TỈNH CHƯA CÓ UỶ BAN NÀY.

Trước đây phần lớn các tỉnh chưa có Uỷ ban cải cách ruộng đất. Một số tỉnh lại quan niệm cải cách ruộng đất căn bản đã xong, nên không nghĩ gì tới việc thành lập Uỷ ban cải cách ruộng đất nữa. Như thế là không đúng.

Việc sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức là công tác trung tâm và đột xuất hiện nay. Uỷ ban Hành chính tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sửa chữa sai lầm trong tỉnh mình.

Để giúp Uỷ ban Hành chính tỉnh chỉ đạo công tác đó được tốt, cần có Uỷ ban cải cách ruộng đất tỉnh với nhiệm vụ:

a) Giúp Uỷ ban Hành chính tỉnh nghiên cứu theo dõi tình hình và đôn đốc sửa chữa sai lầm.

b) Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương mà đề nghị với Uỷ ban Hành chính tỉnh những ý kiến về thực hiện chính sách của Chính phủ và giúp tỉnh tổ chức việc thực hiện chỉ đạo công tác sửa sai.

c) Căn cứ vào chỉ thị hướng dẫn của Chính phủ mà giúp Uỷ ban Hành chính tỉnh chuẩn bị tổng kết toàn cuộc cải cách ruộng đất ở địa phương mình.

d) Giúp Uỷ ban Hành chính tỉnh theo dõi giúp đỡ, giáo dục cán bộ đi cải cách ruộng đất về.

Vì vậy những tỉnh nào chưa có Uỷ ban cải cách ruộng đất thì nay cần thành lập ngay Uỷ ban cải cách ruộng đất tỉnh (trừ những tỉnh miền núi trước đây không làm giảm tô và cải cách ruộng đất).

Chủ nhiệm của Uỷ ban cải cách ruộng đất tỉnh là chủ tịch hoặc phó chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh.

Thanh phần của Uỷ ban cải cách ruộng đất tỉnh cần rộng rãi, gồm đại biểu các chính đảng, nhân sĩ trong mặt trận, đại biểu các ngành công an, tư pháp. Như vậy thì có thể tranh thủ ý kiến và động viên được lực lượng của các ngành, các đoàn thể tích cực tham gia việc sửa sai và phối hợp chặt chẽ trong việc sửa sai ở địa phương.

Mong các tỉnh thành lập ngay Uỷ ban cải cách ruộng đất và báo cáo kết quả về Thủ tướng phủ trước ngày 5 tháng 1 năm 1957.

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phan Kế Toại