Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/2015/TT-BQP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 215/2013/TT-BQP NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TRONG QUÂN ĐỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Thực hiện Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quân y,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bsung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội, như sau

1. Bổ sung thêm các Điểm l, mĐiểm n Khoản 1 Điều 2 như sau:

"l) Bệnh viện quân y 110 - Quân khu 1;

m) Bệnh viện quân y 7A - Quân khu 7;

n) Bệnh viện quân y 211 - Quân đoàn 3".

2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Bệnh viện quân y 91 - Quân khu 1;

b) Bệnh viện quân y 109 - Quân khu 2;

c) Bệnh viện quân y 6 - Quân khu 2;

d) Bệnh viện quân y 7 - Quân khu 3;

đ) Bệnh viện quân y 5 - Quân khu 3;

e) Bệnh viện quân y 4 - Quân khu 4;

g) Bệnh viện quân y 268 - Quân khu 4;

h) Bệnh viện quân y 13 - Quân khu 5;

i) Bệnh viện quân y 7B - Quân khu 7;

k) Bệnh viện Quân Dân Miền Đông - Quân khu 7;

l) Bệnh viện quân y 120 - Quân khu 9;

m) Bệnh viện quân y 4 - Quân đoàn 4;

n) Bệnh viện quân y 15 - Binh đoàn 15;

o) Bệnh viện quân dân y 16 - Binh đoàn 16;

p) Viện Y học Phòng không - Không quân - Quân chủng Phòng không - Không quân;

q) Viện Y học Hải quân - Quân chủng Hải quân".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Cục trưởng Cục Quân y, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
-
Bộ Y tế;
- Bộ Tổng Tham mưu;
- Tổng cục Chính trị;
- Tổng cục Hậu cần;
- Vụ Pháp chế, Bảo hiểm xã hội/BQP;
- Cục KH&ĐT, Cục Tài chính, Cục Quân y/BQP;
- Cục Cán bộ, Cục Tổ chức, Cục Chính sách/TCCT;
- Cục Quân lực/BTTM;
- Cục Doanh trại/TCHC;
- Công báo, Cổng thông tin điện t Chính phủ;
-
Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng;
- Các đơn vị có tên tại Khoản 1 Điều 1;
- Lưu: VP, THBĐ; Trg24b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Hữu Đức