Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CAO SU THUỘC NHÓM 40.01, 40.02, 40.05 QUY ĐỊNH TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số …../2014/TT-BTC ngày …/…./2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất
(%)

1

40.01

Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

4001.10

- Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa:

- - Chứa trên 0,5% hàm lượng amoniac tính theo thể tích:

4001.10.11

- - - Được cô đặc bằng ly tâm

0

4001.10.19

- - - Loại khác

0

- - Chứa không quá 0,5% hàm lượng amoniac tính theo thể tích:

4001.10.21

- - - Được cô đặc bằng ly tâm

0

4001.10.29

- - - Loại khác

0

- Cao su tự nhiên ở dạng khác:

4001.21

- - Tấm cao su xông khói:

4001.21.10

- - - RSS hạng 1

0

4001.21.20

- - - RSS hạng 2

0

4001.21.30

- - - RSS hạng 3

0

4001.21.40

- - - RSS hạng 4

0

4001.21.50

- - - RSS hạng 5

0

4001.21.90

- - - Loại khác

0

4001.22

- - Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR):

4001.22.10

- - - TSNR 10

0

4001.22.20

- - - TSNR 20

0

4001.22.30

- - - TSNR L

0

4001.22.40

- - - TSNR CV

0

4001.22.50

- - - TSNR GP

0

4001.22.90

- - - Loại khác

0

4001.29

- - Loại khác:

4001.29.10

- - - Cao su tấm được làm khô bằng không khí

0

4001.29.20

- - - Crếp từ mủ cao su

0

4001.29.30

- - - Crếp làm đế giầy

0

4001.29.40

- - - Crếp tái chế, kể cả vỏ crếp làm từ mẩu cao su vụn

0

4001.29.50

- - - Crếp loại khác

0

4001.29.60

- - - Cao su chế biến cao cấp

0

4001.29.70

- - - Váng cao su

0

4001.29.80

- - - Loại tận thu (trên cây, dưới đất hoặc loại đã hun khói) và phần thừa lại trên cốc

0

- - - Loại khác:

4001.29.91

- - - - Dạng nguyên sinh

0

4001.29.99

- - - - Loại khác

0

4001.30

- Nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự:

- - Jelutong:

4001.30.11

- - - Dạng nguyên sinh

0

4001.30.19

- - - Loại khác

0

- - Loại khác:

4001.30.91

- - - Dạng nguyên sinh

0

4001.30.99

- - - Loại khác

0

2

40.02

Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

- Cao su styren-butadien (SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hóa (XSBR):

4002.11.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

4002.19

- - Loại khác:

4002.19.10

- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

0

4002.19.90

- - - Loại khác

0

4002.20

- Cao su butadien (BR):

4002.20.10

- - Dạng nguyên sinh

0

4002.20.90

- - Loại khác

0

- Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR); cao su halo-isobuten-isopren (CIIR hoặc BIIR):

4002.31

- - Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR):

4002.31.10

- - - Dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

0

4002.31.90

- - - Loại khác

0

4002.39

- - Loại khác:

4002.39.10

- - - Dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

0

4002.39.90

- - - Loại khác

0

- Cao su clopren (clobutadien) (CR):

4002.41.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

4002.49

- - Loại khác:

4002.49.10

- - - Dạng nguyên sinh

0

4002.49.90

- - - Loại khác

0

- Cao su acrylonitril-butadien (NBR):

4002.51.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

4002.59

- - Loại khác:

4002.59.10

- - - Dạng nguyên sinh

0

4002.59.90

- - - Loại khác

0

4002.60

- Cao su isopren (IR):

4002.60.10

- - Dạng nguyên sinh

0

4002.60.90

- - Loại khác

0

4002.70

- Cao su diene chưa liên hợp - etylen-propylen (EPDM):

4002.70.10

- - Dạng nguyên sinh

0

4002.70.90

- - Loại khác

0

4002.80

- Hỗn hợp của sản phẩm bất kỳ thuộc nhóm 40.01 với sản phẩm bất kỳ của nhóm này:

4002.80.10

- - Hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su tổng hợp

0

4002.80.90

- - Loại khác

0

- Loại khác:

4002.91.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

4002.99

- - Loại khác:

- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn:

4002.99.20

- - - - Của cao su tổng hợp

0

4002.99.20

- - - - Loại khác

0

- - - Loại khác:

4002.99.90

- - - - Của cao su tổng hợp

0

4002.99.90

- - - - Loại khác

0

3

40.05

Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

4005.10

- Hỗn hợp với muội carbon hoặc oxit silic:

4005.10.10

- - Của keo tự nhiên

0

4005.10.90

- - Loại khác

0

4005.20.00

- Dạng dung dịch; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân nhóm 4005.10

0

- Loại khác:

4005.91

- - Dạng tấm, lá và dải:

4005.91.10

- - - Của keo tự nhiên

0

4005.91.90

- - - Loại khác

0

4005.99

- - Loại khác:

4005.99.10

- - - Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

4005.99.90

- - - Loại khác

0

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 111/2014/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 18/08/2014
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: 16/09/2014
  • Số công báo: Từ số 855 đến số 856
  • Ngày hiệu lực: 02/10/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản