Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2004/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2004

 

THÔNG TƯ

SỐ 10/2004/TT-BKHCN NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG, DẦU

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng, dầu;
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu nhiên liệu (sau đây gọi tắt là xăng, dầu) từ nguyên liệu nhập khẩu; nội dung, thủ tục đánh giá và cấp văn bản xác nhận điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu.

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng, dầu có công suất không quá 01 (một) triệu tấn sản phẩm/năm.

Điều kiện kỹ thuật đối với doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng, dầu có công suất trên 01 (một) triệu tấn sản phẩm/năm sẽ do Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét từng trường hợp cụ thể.

Thông tưư này không áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng, dầu dùng cho máy bay.

2. Doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng, dầu là các doanh nghiệp đáp ứng các quy định tại Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.

3. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng, dầu phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện nhập khẩu nguyên liệu xăng, dầu, hóa chất quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành .

4. Doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng, dầu phải công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của mình theo Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Chất lượng xăng, dầu thành phẩm không được thấp hơn mức chất lượng quy định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc trong các quy định kỹ thuật hiện hành.

II. KIỆN KỸ THUẬT SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG, DẦU

Các doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng, dầu phải đáp ứng những kiện sau:

1. Có dây chuyền công nghệ và hệ thống bể chứa, bể pha trộn, hệ thống đường ống công nghệ, hệ thống bơm chuyển phù hợp với:

Chủng loại nguyên liệu đầu vào;

Chủng loại xăng, dầu thành phẩm;

Công suất sản xuất, pha chế.

2. Các thiết bị đo lường, thử nghiệm phải được kiểm định theo quy định hiện hành và đang trong thời hạn sử dụng.

3. Có khả năng kiểm tra tất cả các chỉ tiêu chất lượng của xăng, dầu thành phẩm nêu trong tiêu chuẩn chất lượng đã công bố (quy định tại Mục I.4 của Thông tư này) và theo các phương pháp thử tưương ứng quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Quốc tế ISO hoặc tiêu chuẩn của hiệp hội thử nghiệm vật liệu Hoa kỳ (ASTM).

Trong trường hợp không đầu tư được thiết bị kiểm tra chất lượng xăng, dầu thành phẩm, cho phép doanh nghiệp sử dụng phòng thử nghiệm của tổ chức khác thông qua hợp đồng thử nghiệm giữa hai bên. Doanh nghiệp cần ưu tiên lựa chọn phòng thử nghiệm xăng, dầu đã có chứng chỉ VILAS đối với các chỉ tiêu chất lượng của xăng, dầu cần thuê thử nghiệm.

Việc sử dụng phòng thử nghiệm chưa có chứng chỉ VILAS phải được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chấp nhận trước khi doanh nghiệp ký hợp đồng thử nghiệm.

4. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 và/hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001:2003 - Công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành - Các yêu cầu đối với tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ (dưới đây gọi tắt là hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí).

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá và cấp giấy xác nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí.

Thời điểm được cấp chứng chỉ phù hợp ISO 9001: 2000 và/hoặc giấy xác nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí phải thực hiện trước ngày 31/12/2005.

5. Có đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Có hệ thống xử lý đảm bảo an toàn môi trường theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành quy trình sản xuất, pha chế xăng, dầu đã được đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí công tác.

III. NỘI DUNG VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ KIỆN KỸ THUẬT SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG, DẦU

1. Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký sản xuất, pha chế xăng, dầu. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Giấy đăng ký đánh giá kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Bản Thuyết minh hoạt động sản xuất, pha chế xăng, dầu trong đó nêu rõ:

+ Tên, loại xăng, dầu thành phẩm và ký hiệu - số hiệu của tiêu chuẩn xăng, dầu thành phẩm (trong trường hợp không sử dụng tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế cho thành phẩm thì doanh nghiệp cần gửi văn bản tiêu chuẩn kèm theo hồ sơ);

+ Bản kê khai chủng loại và chất lượng các nguyên liệu, phụ gia dùng trong quá trình sản xuất, pha chế xăng, dầu;

+ Phương án sản xuất, pha chế; quy trình sản xuất, pha chế; quy trình kiểm tra quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm; sơ đồ hệ thống sản xuất, pha chế; đặc tính kỹ thuật thiết bị công nghệ;

+ Danh mục thiết bị kiểm tra chất lượng xăng, dầu (hoặc danh sách tổ chức thử nghiệm dự kiến ký hợp đồng thử nghiệm theo quy định tại Mục II.3. của Thông tư này);

+ Bản kê khai về cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành hệ thống sản xuất, pha chế xăng, dầu (số lượng, trình độ kỹ thuật).

c) Văn bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

d) Giấy xác nhận đảm bảo các yêu cầu về môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về môi trường cấp.

e) Giấy chứng nhận kiểm định và/hoặc giấy xác nhận hiệu chuẩn đối với các thiết bị đo lường.

f) Chứng chỉ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và/hoặc giấy xác nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí.

2. Hồ sơ đăng ký gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức xem xét hồ sơ và đánh giá thực tế.

Doanh nghiệp sau đánh giá đạt yêu cầu sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bản xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu.

Doanh nghiệp không đạt yêu cầu sẽ được thông báo bằng văn bản kèm theo những vấn đề cần khắc phục. Sau khi khắc phục, doanh nghiệp có thể đăng ký để được đánh giá lại.

4. Khi thay đổi điều kiện kỹ thuật đã được đánh giá, doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức đánh giá lại để có thông báo bổ sung thích hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Doanh nghiệp được cấp văn bản xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu phải đảm bảo chất lượng xăng, dầu thành phẩm sau sản xuất, pha chế đạt mức chất lượng đã công bố và phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.

2. Đối với những doanh nghiệp đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép sản xuất, pha chế xăng, dầu trước khi Thông tư này có hiệu lực, phải thực hiện chuyển đổi văn bản xác nhận đủ điều kiện sản xuất, pha chế xăng, dầu theo hướng dẫn tại Thông tư này trước ngày 01/9/2004.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức việc kiểm tra các doanh nghiệp đã được cấp văn bản xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu định kỳ 01 lần/năm và kiểm tra đột xuất khi có khiếu nại, tố cáo hoặc phát hiện có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng xăng, dầu thành phẩm sau sản xuất, pha chế.

4. Doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng, dầu vi phạm các điều khoản quy định tại Thông tư này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

6. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, các khó khăn vướng mắc (nếu có) cần được phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

 

PHỤ LỤC

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN DOANH NGHIỆP
PHA CHẾ XĂNG, DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ... năm ...

 

GIẤY ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ KIỆN KỸ THUẬT SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG, DẦU

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:................Fax:................., E.mail:...............................

4. Địa chỉ nơi sản xuất, pha chế xăng, dầu

Hồ sơ đính kèm:

+ Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

+ Bản Thuyết minh hoạt động sản xuất, pha chế xăng, dầu

+ Văn bản xác nhận đủ kiện phòng cháy chữa cháy

+ Giấy xác nhận đảm bảo các yêu cầu về môi trường

+ Giấy chứng nhận kiểm định/Giấy xác nhận hiệu chuẩn

các thiết bị đo lường

+ Chứng chỉ áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra và cấp văn bản xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu.

 

Đại diện doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)