Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09-TT/LB

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 1973 

 

THÔNG TƯ

GIẢI THÍCH THÊM VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hai Bộ Tài chính – Lao động đã ra thông tư số 17-TT-LB ngày 25-10-1972 quy định phụ cấp chức vụ cho kế toán trưởng và ngày 5-1-1973, Bộ Tài chính đã ra thông tư số 01-TC-CĐKT hướng dẫn, nhưng đến nay việc thi hành vẫn còn gặp khó khăn nên hai Bộ ra thông tư giải thích thêm một số điểm sau đây:

I. VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thông tư liên bộ quy định kế toán trưởng phải được chính thức bổ nhiệm mới được hưởng phụ cấp chức vụ là nhằm bảo đảm việc bổ nhiệm kế toán trưởng được tiến hành đúng thủ tục và đúng tiêu chuẩn cán bộ.

Để có kế toán trưởng đủ tiêu chuẩn, thật sự làm được nhiệm vụ như điều lệ tổ chức kế toán, Nhà nước đã quy định các ngành, các cấp cần làm tốt bước chuẩn bị, về mặt cán bộ phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn, về mặt tổ chức phải xác định cơ quan, xí nghiệp nào có đủ điều kiện đặt kế toán trưởng và phải làm cho các nơi ấy thấy rõ được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng để giúp đỡ và tạo điều kiện cho họ làm tốt nhiệm vụ. Căn cứ vào tinh thần ấy, ngành nào, cấp nào đã chính thức bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc chính thức giao nhiệm vụ cho trưởng ban, tổ trưởng phụ trách công tác kế toán ở những đơn vị chưa hạch toán kế toán như điều lệ đã quy định, thì được thi hành chế độ phụ cấp chức vụ, nơi nào chưa đủ điều kiện, cần tích cực chuẩn bị rồi mới thi hành, nhất thiết không vì vội giải quyết thêm một khoản phụ cấp mà coi nhẹ việc chuẩn bị chu đáo về tổ chức cán bộ, làm cho chế độ kế toán trưởng sẽ kém tác dụng. Việc bổ nhiệm kế toán trưởng phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn cán bộ, nên không phải tất cả các trưởng phòng kế toán tài vụ đều đương nhiên là kế toán trưởng.

II. VẤN ĐỀ XẾP LẠI LƯƠNG ĐỂ ÁP DỤNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thông tư liên bộ đã quy định kế toán trưởng chỉ được hưởng phụ cấp chức vụ nếu đã xếp bậc theo thang lương cán bộ, nhân viên kế toán (hiện nay là thang lương của nhân viên, cán sự, chuyên viên). Nếu hiện nay đã xếp theo lương chức vụ cán bộ lãnh đạo như trưởng phó phòng, phó giám đốc xí nghiệp, vụ trưởng, vụ phó ở một số Tổng cục…thì sau khi xếp vào thang lương cán sự, chuyên viên sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ.

Theo quy định trên, những kế toán trưởng khi được bổ nhiệm đã sắp xếp theo thang lương nhân viên, cán sự, chuyên viên, thì vẫn giữ lương ấy và được hưởng thêm phụ cấp chức vụ. Những trường hợp đã xếp theo bảng lương chức vụ trưởng, phó phòng, phó giám đốc xí nghiệp…thì phải xếp qua thang lương cán sự, chuyên viên rồi mới được hưởng phụ cấp chức vụ.

Để nguyên tắc trên đây được thi hành thống nhất, bảo đảm tương quan hợp lý về tiền lương với các loại cán bộ khác, đồng thời có chiếu cố đến tình hình thực tế việc xếp lương hiện nay, đối với một số trường hợp xếp chuyển sang thang lương cán sự, chuyên viên gặp khó khăn thì việc áp dụng phụ cấp chức vụ sẽ giải quyết như sau:

1. Trước khi có thông tư liên bộ số 17-TT/LB ngày 25-10-1972 quy định chế độ phụ cấp chức vụ kế toán trưởng, nếu có kế toán trưởng khi được bổ nhiệm đã kết hợp xếp bậc và tăng lương theo thang lương chức vụ trưởng phòng, phó giám đốc xí nghiệp nay xếp chuyển sang thang lương cán sự, chuyên viên gặp khó khăn vì sẽ thấp hơn mức lương hiện hưởng nên chưa xếp lại, thì được tiếp tục hưởng mức lương đã xếp nhưng chưa hưởng phụ cấp chức vụ.

2. Sau khi đã có thông tư số 17-TT/LB ngày 25-10-1972 nếu có trường hợp được đề bạt trưởng phòng và xếp theo bảng lương chức vụ trưởng phòng, sau đó mới được bổ nhiệm kế toán trưởng, mà việc xếp chuyển sang thang lương cán sự, chuyên viên gặp khó khăn như đã nói ở điều 1 nên chưa xếp lại, thì được tiếp tục hưởng mức lương  như đã xếp, còn phụ cấp chức vụ có được hưởng hay không thì do thủ trưởng các ngành các cấp căn cứ vào tương quan tiền lương  giữa các cán bộ trong mỗi đơn vị mà quyết định cụ thể.

Cách giải quyết một số trường hợp chưa xếp chuyển sang thương lượng cán sự, chuyên viên và chưa được hưởng phụ cấp chức vụ kế toán trưởng nói trên chỉ là tạm thời, khi nào có điều kiện thì phải giải quyết theo đúng nguyên tắc quy định. Từ nay về sau khi bổ nhiệm kế toán trưởng phải xếp theo thang lương cán sự, chuyên viên, không được tùy tiện xếp và nâng lương theo bảng lương chức vụ trưởng phòng hoặc phó giám đốc xí nghiệp nữa.

III. VIỆC PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG XÍ NGHIỆP ĐỂ ÁP DỤNG CÁC MỨC PHỤ CẤP

1. Các mức phụ cấp kế toán trưởng được ấn định theo loại, hạng xí nghiệp, vì thế phải phân loại, xếp hạng xí nghiệp thì mới có cơ sở áp dụng.

a) Nói chung các xí nghiệp đã được xếp hạng thì phụ cấp chức vụ kế toán trưởng áp dụng theo hạng xí nghiệp. Nếu xí nghiệp nào cần xếp lại hạng cho phù hợp với sự phát triển của xí nghiệp, thì các Bộ, Tổng cục, Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố dự kiến tiêu chuẩn xếp hạng cụ thể gửi Bộ Lao động tham gia ý kiến rồi sẽ quyết định xếp hạng lại.

b) Đối với những xí nghiệp đã có tiêu chuẩn xếp hạng được Bộ Lao động tham gia ý kiến thì căn cứ vào tình hình phát triển của xí nghiệp, nếu đạt tiêu chuẩn hạng nào sẽ điều chỉnh xếp lại theo hạng ấy.

c) Đối với các xí nghiệp chưa xếp hạng thì Bộ, Tổng cục, Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố cần xúc tiến việc xếp hạng theo quy định hiện hành; trong khi chưa xếp hạng mà đã bổ nhiệm chính thức kế toán trưởng, thì vẫn chưa cho hưởng phụ cấp chức vụ, khi nào xếp hạng xí nghiệp chính thức sẽ cho hưởng mức phụ cấp định cho hạng xí nghiệp ấy và không đặt vấn đề truy lĩnh.

2) Đối với các đơn vị sự nghiệp thì các ngành chủ quản ở trung ương cần dự kiến các mức phụ cấp thích hợp, trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính và Bộ Lao động rồi ra văn bản hướng dẫn áp dụng, thí dụ:

- Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp sẽ dự kiến mức phụ cấp cho kế toán trưởng ở các trường đại học, trung học chuyên nghiệp.

- Bộ Y tế sẽ dự kiến mức phụ cấp cho kế toán trưởng ở các bệnh viện, trại điều dưỡng, an dưỡng, v.v…

Nếu chưa làm theo đúng thủ tục trên đây thì chưa áp dụng chế độ phụ cấp kế toán trưởng mặc dù đã bổ nhiệm rồi.

IV. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THI HÀNH

1. Thông tư liên bộ có hiệu lực từ ngày ký. Nhưng để thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ kế toán trưởng, l các ngành, các địa phương phải có thời gian chuẩn bị, vì vậy kế toán trưởng chỉ được hưởng phụ cấp chức vụ kể từ ngày cơ quan, cấp quản lý cán bộ ra quyết định cho được hưởn, không đặt vấn đề truy lĩnh.

2. Các ngành, các địa phương nào đã ra thông tư hướng dẫn hoặc áp dụng chế độ phụ cấp kế toán trưởng chưa đúng với sự hướng dẫn của thông tư này, cần hướng dẫn hoặc áp dụng cho đúng để việc thi hành được thống nhất.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng

K.T.  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đào Thiện Thi