Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2012/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRONG NƯỚC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THIẾT YẾU

Căn cứ Luật Báo bí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 nám 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động Truyền hình trả tiền;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, gồm:

1. Danh mục các kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia (Phụ lục 1).

2. Danh mục các kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương (Phụ lục 2).

Điều 2. Căn cứ tình hình thực tế trong từng giai đoạn, danh mục tại Điều 1 Thông tư này sẽ được điều chỉnh để phù hợp yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương.

Điều 3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có trách nhiệm cung cấp các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu thuộc danh mục tại Điều 1 Thông tư này theo quy định tại Điều 21 Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2012.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP Trung ương và các Ban Đảng;
- VP Tổng Bí thư;
- VP Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân TC; Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục PTTH, TH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRONG NƯỚC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THIẾT YẾU CỦA QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/TT-BTTTT ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên kênh chương trình/biểu tượng

Tên cơ quan báo chí

Nội dung

1.

Kênh thời sự - chính trị tổng hợp (VTV1)

Đài Truyền hình Việt Nam

Thời sự - chính trị tổng hợp

2.

Kênh Khoa học và giáo dục (VTV2)

Khoa học, giáo dục, phổ biển kiến thức, tìm hiểu thế giới khoa học và đời sống

3.

Kênh đối ngoại (VTV4)

Chương trình đối ngoại

4.

Kênh tiếng dân tộc (VTV5)

Chương trình tiếng dân tộc

5.

Kênh thời sự - chính trị tổng hợp (VTC1)

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Thời sự - chính trị tổng hợp

6.

Kênh VTC10-NETVIET

Văn hóa Việt - phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại

7.

Kênh phòng chống giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng (VTC14)

Phòng chống thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng

8.

Kênh nông nghiệp - nông thôn - nông dân (VTC16)

Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

9.

Kênh truyền hình Thông tấn (Vnews)

Thông tấn xã Việt Nam

Tin tức

10.

Kênh truyền hình Công an nhân dân (AnninhTV)

Trung tâm Điện ảnh, Phát thanh, Truyền hình Công an nhân dân (Bộ Công an)

Tổng hợp về an ninh, trật tự

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRONG NƯỚC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THIẾT YẾU CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/TT-BTTTT ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên kênh chương trình/biểu tượng

Tên cơ quan báo chí

Nội dung

1.

Kênh Truyền hình Hà Nội (H1)

Đài PTTH Hà Nội

Thời sự - chính trị tổng hợp

2.

Kênh Truyền hình Tp HCM (HTV9)

Đài TH TP. Hồ Chí Minh

Thời sự - chính trị tổng hợp

3.

Kênh Truyền hình Hải Phòng (THP)

Đài PTTH Hải Phòng

Thời sự - chính trị tổng hợp

4.

Kênh Truyền hình Đà Nẵng (DRT2)

Đài PTTH Đà Nẵng

Thời sự - chính trị tổng hợp

5.

Kênh Truyền hình An Giang (ATV)

Đài PTTH An Giang

Thời sự - chính trị tổng hợp

6.

Kênh Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu

Đài PTTH Bà Rịa- Vũng Tàu

Thời sự - chính trị tổng hợp

7.

Kênh Truyền hình Bạc Liêu (BTV1)

Đài PTTH Bạc Liêu

Thời sự - chính trị tổng hợp

8.

Kênh Truyền hình Bắc Giang (BBS)

Đài PTTH Bắc Giang

Thời sự - chính trị tổng hợp

9.

Kênh Truyền hình Bắc Kạn (TBK)

Đài PTTH Bắc Kạn

Thời sự - chính trị tổng hợp

10.

Kênh Truyền hình Bắc Ninh (BTV)

Đài PTTH Bắc Ninh

Thời sự - chính trị tổng hợp

11.

Kênh Truyền hình Bến Tre (THBT)

Đài PTTH Bến Tre

Thời sự - chính trị tổng hợp

12.

Kênh Truyền hình Bình Dương (BTV)

Đài PTTH Bình Dương

Thời sự - chính trị tổng hợp

13.

Kênh Truyền hình Bình Định (BTV)

Đài PTTH Bình Định

Thời sự - chính trị tổng hợp

14.

Kênh Truyền hình Bình Phước (BPTV1)

Đài PTTH Bình Phước

Thời sự - chính trị tổng hợp

15.

Kênh Truyền hình Bình Thuận (BTV)

Đài PTTH Bình Thuận

Thời sự - chính trị tổng hợp

16.

Kênh Truyền hình Cao Bằng (CRTV)

Đài PTTH Cao Bằng

Thời sự - chính trị tổng hợp

17.

Kênh Truyền hình Cà Mau (CTV1)

Đài PTTH Cà Mau

Thời sự - chính trị tổng hợp

18.

Kênh Truyền hình Thành phố Cần Thơ (THTPCT)

Đài PTTH Cần Thơ

Thời sự - chính trị tổng hợp

19.

Kênh Truyền hình Gia Lai (THGL)

Đài PTTH Gia Lai

Thời sự - chính trị tổng hợp

20.

Kênh Truyền hình Hòa Bình (HBTV)

Đài PTTH Hòa Bình

Thời sự - chính trị tổng hợp

21.

Kênh Truyền hình Hà Giang (HTV)

Đài PTTH Hà Giang

Thời sự - chính trị tổng hợp

22.

Kênh Truyền hình Hà Nam (HANAM)

Đài PTTH Hà Nam

Thời sự - chính trị tổng hợp

23.

Kênh Truyền hình Hà Tĩnh

Đài PTTH Hà Tĩnh

Thời sự - chính trị tổng hợp

24.

Kênh Truyền hình Hưng Yên (HY)

Đài PTTH Hưng Yên

Thời sự - chính trị tổng hợp

25.

Kênh Truyền hình Hải Dương (THD)

Đài PTTH Hải Dương

Thời sự - chính trị tổng hợp

26.

Kênh Truyền hình Hậu Giang (HGTV)

Đài PTTH Hậu Giang

Thời sự - chính trị tổng hợp

27.

Kênh Truyền hình Điện Biên (ĐTV)

Đài PTTH Điện Biên

Thời sự - chính trị tổng hợp

28.

Kênh Truyền hình Đắk Lắk (DRT)

Đài PTTH Đắk Lắk

Thời sự - chính trị tổng hợp

29.

Kênh Truyền hình Đắk Nông (PTD)

Đài PTTH Đắk Nông

Thời sự - chính trị tổng hợp

30.

Kênh Truyền hình Đồng Nai (ĐN1-RTV)

Đài PTTH Đồng Nai

Thời sự - chính trị tổng hợp

31.

Kênh Truyền hình Đồng Tháp (THĐT)

Đài PTTH Đồng Tháp

Thời sự - chính trị tổng hợp

32.

Kênh Truyền hình Khánh Hòa (KTV)

Đài PTTH Khánh Hòa

Thời sự - chính trị tổng hợp

33.

Kênh Truyền hình Kiên Giang (KG)

Đài PTTH Kiên Giang

Thời sự - chính trị tổng hợp

34.

Kênh Truyền hình Kon Tum (KRT 2)

Đài PTTH Kon Tum

Thời sự - chính trị tổng hợp

35.

Kênh Truyền hình Lai Châu (LTV)

Đài PTTH Lai Châu

Thời sự - chính trị tổng hợp

36.

Kênh Truyền hình Long An (LA34)

Đài PTTH Long An

Thời sự - chính trị tổng hợp

37.

Kênh Truyền hình Lào Cai (THLC)

Đài PTTH Lào Cai

Thời sự - chính trị tổng hợp

38.

Kênh Truyền hình Lâm Đồng (LTV)

Đài PTTH Lâm Đồng

Thời sự - chính trị tổng hợp

39.

Kênh Truyền hình Lạng Sơn (LSTV)

Đài PTTH Lạng Sơn

Thời sự - chính trị tổng hợp

40.

Kênh Truyền hình Nam Định (NTV)

Đài PTTH Nam Định

Thời sự - chính trị tổng hợp

41.

Kênh Truyền hình Nghệ An (NTV)

Đài PTTH Nghệ An

Thời sự - chính trị tổng hợp

42.

Kênh Truyền hình Ninh Bình (NTV)

Đài PTTH Ninh Bình

Thời sự - chính trị tổng hợp

43.

Kênh Truyền hình Ninh Thuận (NTV)

Đài PTTH Ninh Thuận

Thời sự - chính trị tổng hợp

44.

Kênh Truyền hình Phú Thọ (PTV)

Đài PTTH Phú Thọ

Thời sự - chính trị tổng hợp

45.

Kênh Truyền hình Quảng Bình (QBTV)

Đài PTTH Quảng Bình

Thời sự - chính trị tổng hợp

46.

Kênh Truyền hình Quảng Nam (QRT)

Đài PTTH Quảng Nam

Thời sự - chính trị tổng hợp

47.

Kênh Truyền hình Quảng Ngãi (PTQ)

Đài PTTH Quảng Ngãi

Thời sự - chính trị tổng hợp

48.

Kênh Truyền hình Quảng Ninh (QTV1)

Đài PTTH Quảng Ninh

Thời sự - chính trị tổng hợp

49.

Kênh Truyền hình Quảng Trị (QTV)

Đài PTTH Quảng Trị

Thời sự - chính trị tổng hợp

50.

Kênh Truyền hình Sóc Trăng (STV1)

Đài PTTH Sóc Trăng

Thời sự - chính trị tổng hợp

51.

Kênh Truyền hình Sơn La (STV)

Đài PTTH Sơn La

Thời sự - chính trị tổng hợp

52.

Kênh Truyền hình Thanh Hóa (TTV1)

Đài PTTH Thanh Hóa

Thời sự - chính trị tổng hợp

53.

Kênh Truyền hình Thái Bình (TBTV)

Đài PTTH Thái Bình

Thời sự - chính trị tổng hợp

54.

Kênh Truyền hình Thái Nguyên (TN1)

Đài PTTH Thái Nguyên

Thời sự - chính trị tổng hợp

55.

Kênh Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT1)

Đài PTTH Thừa Thiên Huế

Thời sự - chính trị tổng hợp

56.

Kênh Truyền hình Tiền Giang (THTG)

Đài PTTH Tiền Giang

Thời sự - chính trị tổng hợp

57.

Kênh Truyền hình Trà Vinh (THTV)

Đài PTTH Trà Vinh

Thời sự - chính trị tổng hợp

58.

Kênh Truyền hình Tuyên Quang (TTV)

Đài PTTH Tuyên Quang

Thời sự - chính trị tổng hợp

59.

Kênh Truyền hình Tây Ninh (TTV11)

Đài PTTH Tây Ninh

Thời sự - chính trị tổng hợp

60.

Kênh Truyền hình Vĩnh Long (THVL2)

Đài PTTH Vĩnh Long

Thời sự - chính trị tổng hợp

61.

Kênh Truyền hình Vĩnh Phúc (VP)

Đài PTTH Vĩnh Phúc

Thời sự - chính trị tổng hợp

62.

Kênh Truyền hình Yên Bái (YTV)

Đài PTTH Yên Bái

Thời sự - chính trị tổng hợp

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 09/2012/TT-BTTTT về danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • Số hiệu: 09/2012/TT-BTTTT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 06/07/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Nguyễn Bắc Son
  • Ngày công báo: 31/07/2012
  • Số công báo: Từ số 467 đến số 468
  • Ngày hiệu lực: 22/08/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 12/08/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản