Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 086-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ GÓP VỐN XÂY DỰNG NHÀ MÁY DỆT HÀ NỘI

Kính gửi:

Hội Liên hiệp phụ nữ trung ương, Bộ Tài chính
Ngân hàng quốc doanh Việt Nam, các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh

 

Hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 09-03-1960 đã xét và chấp thuận đề nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ trung ương về việc vận động giới phụ nữ góp vốn xây dựng nhà máy dệt Hà Nội.

Mục đích của cuộc vận động là thiết thực góp vốn xây dựng nhà máy để góp phần xây dựng miền Bắc giàu mạnh, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà; đồng thời, qua cuộc vận động, giáo dục, nâng cao nhiệt tình xã hội chủ nghĩa, tinh thần yêu nước, cổ vũ lòng hăng hái, phấn khởi, tin tưởng của giới phụ nữ trên mọi mặt công tác.

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp sẽ đứng ra vận động phụ nữ góp vốn dưới hình thức cho Hội Liên hiệp phụ nữ vay dài hạn. Hội Liên hiệp phụ nữ sẽ lấy số tiền đó cho Chính phủ vay để góp phần xây dựng nhà máy dệt Hà Nội. Sau một thời gian, Chính phủ sẽ trả cho Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Liên hiệp phụ nữ sẽ trả cho những người đã cho vay.

Đối tượng cuộc vận động là toàn thể phụ nữ trong và ngoài Hội. Nam giới, nếu tự nguyện, cũng có thể cùng phụ nữ góp vốn xây dựng nhà máy.

Thời gian của cuộc vận động là từ nay đến vụ mùa; trong thời gian đó, có thể chia làm hai đợt thực hiện, tránh làm liên miên.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể, các ngành để cho cuộc vận động thu được kết quả tốt. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi người thật sự tự nguyện tham gia, tránh gò ép; đề phòng tham ô.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính, Ngân hàng quốc gia Việt Nam trung ương nghiên cứu và bàn biện pháp cụ thể, thể thức vay và trả, để giúp Hội Liên hiệp phụ nữ trung ương tiến hành cuộc vận động trên đây có kết quả tốt.

Các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh cần nhận rõ đây là một công tác lớn của giới phụ nữ có tác dụng lớn về chính trị, kinh tế và tổ chức trong phong trào phụ nữ. Vì vậy Ủy ban cần có sự giúp đỡ để Hội Liên hiệp phụ nữ làm tốt cuộc vận động này.

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Hùng