Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2023/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 86/2016/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 2 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật ban hành vân ban quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bo vệ môi trường s 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật bo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đnghị của Cục trưng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi b Thông tư s 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quv dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bo vệ môi trường.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Số dư Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường đã trích lập nhưng chưa sử dụng hết ktừ thời diêm Thông tư này có hiệu lực thi hành được hạch toán vào thu nhập khác của năm tài chính hiện hành. Kế toán doanh nghiệp thực hiện như sau:

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả

Có TK 711- Thu nhập khác

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2023.

2. Cục trưng Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW & các Ban của Đảng;
- Văn phòn
g Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòn
g Chính phủ;
- V
ăn phòng Tổng Bí thư;
- VP ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP
;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn th
;
- HĐND, UBND các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Các
Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- C
ng thông tin điện tử Chính phủ;
- C
ng thông tin điện tử của Bộ Tài chính;
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN (
100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn