Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 1981

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC CHẤP HÀNH TRIỆT ĐỂ CÁC QUY ĐỊNH VỀ CẤM CHIẾU PHIM BẤT HỢP PHÁP

Mặt dù các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý thiết bị quay phim, chiếu phim, về quan hệ với cơ quan nước ngoài và người nước ngoài đã được phổ biến rộng rãi với yêu cầu chấp hành triệt để, nhưng thời gian qua chẳng những tư nhân mà cả một số đơn vị, cơ quan cán bộ nhân viên Nhà nước, kể cả của cơ quan trung ương đóng tại thành phố, vẫn còn vi phạm, còn giữ và tổ chức chiếu bất hợp pháp các loại phim cấm.

Ủy ban nhân dân thành phố nhắc Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành và đoàn thể từ thành đến cơ sở cần thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt trong nội bộ địa phương, ngành và đoàn thể mình việc chấp hành triệt để các quy định về cấm chiếu phim bất hợp pháp, và kiên quyết xử lý thích đáng mọi vi phạm.

Sở văn hoá và thông tin có trách nhiệm cùng với Sở Công an thường xuyên kiểm tra và báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình chấp hành quy định trên.

Sở Ngoại vụ cần có kế hoạch phổ biến, nhắc nhở và kiểm tra việc chấp hành các quy định về quan hệ với cơ quan nước ngoài và người nước ngoài.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT: CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn