Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Viễn thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

Điều 3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hình thức quản lý được quy định tại các Phụ lục sau:

a) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.

b) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

2. Theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông soát xét, sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với chính sách quản lý của Nhà nước.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý

1. Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư này được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nêu tại Phụ lục I và Phụ lục II của Thông tư này được thực hiện theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2014.

2. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 20/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và Thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, Cục VT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

PHỤ LỤC I

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG

1.

Thiết bị đầu cuối

1.1

Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

QCVN 10:2010/BTTTT

QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

1.2

Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng

Máy di động GSM (Pha 2 và 2+)/Thiết bị đầu cuối GSM (Pha 2 và 2+)

QCVN 12:2010/BTTTT

Máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz/ Thiết bị đầu cuối CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz (*)

QCVN 13:2010/BTTTT

Máy di động CDMA 2000-1x băng tần 450 MHz/ Thiết bị đầu cuối CDMA 2000-1x băng tần 450 MHz (*)

QCVN 47:2011/BTTTT

Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 15:2010/BTTTT

1.3

Thiết bị đầu cuối xDSL

QCVN 22:2010/BTTTT

TCVN 7189:2009

2.

Thiết bị vô tuyến điện

2.1

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên

2.1.1

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất

Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM

QCVN 41:2011/BTTTT

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x (*)

QCVN 14:2010/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 16:2010/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz

QCVN 23:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz

QCVN 25:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

QCVN 37:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)

QCVN 42:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự

QCVN 43:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)

QCVN 44:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA

QCVN 45:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA

QCVN 46:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA

QCVN 48:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA

QCVN 49:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

QCVN 54:2011/BTTTT

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

QCVN 65:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 66:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QCVN 75:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QCVN 76:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị khác

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.1.2

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá

Thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự

QCVN 17:2010/BTTTT

Thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số DVB-T

QCVN 31:2011/BTTTT

Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

QCVN 77:2013/BTTTT

Thiết bị khác

QCVN 47:2011/BTTTT

2.1.3

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)

QCVN 29:2011/BTTTT

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)

QCVN 30:2011/BTTTT

Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz

QCVN 70:2013/BTTTT

Thiết bị khác

QCVN 47:2011/BTTTT

2.1.4

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.1.5

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 55:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.1.6

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị di động dùng trong hàng hải và hàng không)

Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C

QCVN 38:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku

QCVN 39:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1-3 GHz

QCVN 40:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị khác

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.1.7

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS

QCVN 24:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn

QCVN 26:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển

QCVN 27:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển

QCVN 28:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn

QCVN 50:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông

QCVN 51:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải

QCVN 52:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

QCVN 57:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị gọi chọn số DSC

QCVN 58:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Điện thoại vô tuyến MF và HF

QCVN 59:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn

QCVN 60:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Điện thoại vô tuyến UHF

QCVN 61:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải

QCVN 62:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77 sử dụng trên tàu biển

QCVN 67:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển

QCVN 68:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Thiết bị khác

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.1.8

Thiết bị vô tuyến nghiệp dư

QCVN 56:2011/BTTTT

2.1.9

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.2

Thiết bị Rađa

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.3

Thiết bị vô tuyến dẫn đường

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.4

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (**)

2.4.1

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz - 25 MHz

QCVN 55:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.4.2

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 25 MHz - 1 GHz

QCVN 73:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.4.3

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz

QCVN 74:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.4.4

Thiết bị khác

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

2.5

Thiết bị truyền dẫn viba số

QCVN 53:2011/BTTTT

QCVN 47:2011/BTTTT

3

Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp

QCVN 72:2013/BTTTT

Ghi chú:

(*)Quy định chỉ có hiệu lực cho đến khi các Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ CDMA bị thu hồi hoặc hết hạn.

(**) Chỉ thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khi thiết bị phù hợp về băng tần và điều kiện kỹ thuật, khai thác được quy định tại Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG

1

Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer)

TCVN 7189:2009

2

Máy tính chủ (Server)

TCVN 7189:2009

3

Máy tính xách tay (Laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

4

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

5

Thiết bị định tuyến (Router)

TCVN 7189:2009

6

Thiết bị tập trung (Hub)

TCVN 7189:2009

7

Thiết bị chuyển mạch (Switch)

TCVN 7189:2009

8

Thiết bị cổng (Gateway)

TCVN 7189:2009

9

Thiết bị tường lửa (Fire wall)

TCVN 7189:2009

10

Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình vệ tinh

TCVN 7189:2009

11

Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số

TCVN 8666:2011

12

Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (Set Top Box DVB-T2)

QCVN 63:2012/BTTTT

13

Máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV) (*)

QCVN 63:2012/BTTTT

14

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng

QCVN 20:2010/BTTTT

QCVN 21:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

TCVN 7189:2009

15

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây

QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

16

Tổng đài PABX

QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

17

Thiết bị truyền dẫn quang

QCVN 2:2010/BTTTT

QCVN 7:2010/BTTTT

Ghi chú( *): Thời gian áp dụng bắt buộc phải công bố hợp quy đối với Máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV) được sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam tuân theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 3 năm 2013, cụ thể như sau:

- Từ ngày 01 tháng 4 năm 2014 áp dụng đối với tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình trên 32 inch;

- Từ ngày 01 tháng 4 năm 2015 áp dụng đối với tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình từ 32 inch trở xuống.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 05/2014/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  • Số hiệu: 05/2014/TT-BTTTT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 19/03/2014
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Nguyễn Bắc Son
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/05/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản