Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1999

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 05/1999-TT/BTM NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 1999 SỬA ĐỔI BỔ SUNG KHOẢN 5 MỤC II THÔNG TƯ SỐ 03/1999/TT-BTM NGÀY 15/01/1999 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ quy định tại Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 1999.
Bộ Thương mại điều chỉnh khoản 5 mục II của Thông tư 03/1999/TT-BTM ngày 15/01/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 254/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 như sau:

Các doanh nghiệp trong nước có đầu tư sản xuất lắp ráp xe 2 bánh gắn máy dạng IKD được nhập khẩu linh kiện IKD theo năng lực sản xuất phù hợp với xác nhận đủ điều kiện lắp ráp xe 2 bánh gắn máy dạng IKD của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường sau khi đã cùng kiểm tra và thống nhất với Bộ Công nghiệp và Bộ Giao thông vận tải; phù hợp với danh mục các chi tiết nhập khẩu, danh mục các chi tiết nội địa hoá có xác nhận của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các quy định khác tại Thông tư số 04/1998/TT-BTM ngày 12/3/1998 của Bộ Thương mại.

Quy định này đồng thời thay thế cho điểm 2.3 khoản 2 mục II Thông tư 04/1998/TT-BTM ngày 12/03/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện xe 2 bánh gắn máy dạng IKD. Những quy định khác của Thông tư số 04/1998/TT-BTM ngày 12/3/1998 của Bộ Thương mại giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Thông tư 03/1999/TT-BTM ngày 15/01/1999 của Bộ Thương mại.

Mai Văn Dâu

(Đã ký)