Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 048-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 1956 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN THỐNG KÊ VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT TRỰC THUỘC VÀO ỦY BAN CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT CÁC CẤP

Hiện nay công tác sửa sai bước 1 về căn bản đã hoàn thành các nơi đang tiến hành công tác sửa sai bước 2. Bước 2 là bước quan trọng và có tính chất quyết định cho toàn bộ công tác sửa sai về giảm tô và cải cách ruộng đất. Vì vậy công tác thống kê về cải cách ruộng đất để phục vụ công tác sửa sai và tổng kết toàn bộ cuộc vận động cải cách ruộng đất ở miền Bắc rất là cấp thiết. Sau khi công tác sửa sai và tổng kết cuộc vận động cải cách ruộng đất ở miền Bắc rất là cấp thiết. Sau khi công tác sửa sai và tổng kết cuộc vận động cải cách ruộng đất hoàn thành, thì những số liệu thống kê này sẽ chuyển sang hệ thống thống kê kế hoạch Nhà nước nghiên cứu và lưu trữ.

Để làm tốt công tác thống kê kể trên, Thủ tướng phủ yêu cầu Ủy ban Hành chính các cấp thi hành các điểm sau đây:

1) Ở các Ủy ban Hành chính liên khu, khu, thành phố, tỉnh và huyện đang tiến hành công tác sửa sai về giảm tô và cải cách ruộng đất thì nay sẽ thành lập ở mỗi cấp một bộ phận thống kê về cải cách ruộng đất. Các bộ phận thống kê về cải cách ruộng đất này sẽ đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban Hành chính các cấp. Ở các liên khu, khu, thành phố và tỉnh, nó sẽ trực thuộc vào Ủy ban cải cách ruộng đất các cấp, và ở huyện nó sẽ là một bộ phận của văn phòng Ủy ban Hành chính huyện.

2) Ủy ban Hành chính các liên khu, khu, thành phố và tỉnh sẽ lựa chọn trong số cán bộ thuộc biên chế sửa sai (cán bộ chủ lực cải cách ruộng đất, cán bộ các ngành được cử đi sửa sai) mà thành lập bộ phận thống kê về cải cách ruộng đất ở cấp mình.

Tùy theo nhu cầu và khối lượng công tác của từng địa phương, số biên chế sẽ định ở cấp huyện từ 1 đến 2 người, và ở cấp liên khu, thành phố và tỉnh từ 2 đến 3 người. Nên cố gắng điều động số cán bộ hiện đó trong biên chế, hết sức tránh tuyển người thêm.

3) Về phương diện chuyên môn, tổ chức thống kê kế hoạch Nhà nước từ trung ương đến huyện có nhiệm vụ giúp đỡ và hướng dẫn các bộ phận thống kê về cải cách ruộng đất để tiến hành công tác.

4) Ở cấp xã. Ban thống kê thuộc hệ thống thống kê kế hoạch Nhà nước ngoài nhiệm vụ thường xuyên đã được Cục Thống kê trung ương quy định, sẽ làm công tác thống kê sửa sai và tổng kết cải cách ruộng đất cho đến khi hoàn thành. Ban thống kê xã sẽ chịu sự lãnh đạo của Ủy ban Hành chính xã.

Việc thành lập bộ phận thống kê về cải cách ruộng đất phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 1957.

Mong Ủy ban Hành chính các liên khu, khu, thành phố và tỉnh thi hành tốt chỉ thị này và báo cáo kết quả về Thủ tướng phủ.

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phan Kế Toại