Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04-TBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 1977

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THÔI THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 24-NV NGÀY 19-10-1963 CỦA BỘ NỘI VỤ ( NAY LÀ BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI) QUY ĐỊNH TRỢ CẤP TỐI THIỂU ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC VÀ QUÂN NHÂN MIỀN NAM TẬP KẾT VỀ HƯU TRÍ VÀ NGHỈ VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG

Ngày 19 tháng 10 năm 1963. Bộ Nội vụ (nay là Bộ Thương binh và Xã hội) đã ban hành Thông tư số 24-NV cho công nhân, viên chức miền Nam tập kết về hưu, hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động có mức trợ cấp hàng tháng dưới 25 đồng được nâng lên cho bằng 25 đồng, theo Chỉ thị số 1000-TTg ngày 9-8-1956 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ an dưỡng đối với cán bộ, đồng bào miền Nam tập kết già yếu, mất sức lao động.

Chỉ thị số 1000-TTg đã được Hội đồng Chính phủ bổ sung và sửa đối về đối tượng được xét trợ cấp an dưỡng tại quyết định số 182-CP ngày 27-7-1974. Nay tình hình đất nước đã thống nhất, số đông cán bộ và đồng bào miền Nam ra ở miền Bắc trước đây, đã trở về quê hương, nên Hội đồng Chính phủ đã có quyết định số 216-CP ngày 8-11-1976 thôi thực hiện quyết định số 182-CP.

Thi hành quyết định số 216-CP của Hội đồng Chính phủ, từ nay mức trợ cấp thấp nhất của công nhân, viên chức và quân nhân miền Nam tập kết còn đang công tác ở các tỉnh phía Bắc khi về hưu, hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động cũng thi hành như đã quy định ở điều 36 và 48 của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Nhà nước, và ở điều 23 và điều 35 của Điều lệ tạm thời về các chế độ đãi ngộ quân nhân khi ốm đau, bị thương về hưu, nghỉ mất sức lao động… cụ thể là:

 -Trợ cấp hưu trí thấp nhất là 22 đồng;

 -Trợ cấp thôi việc vì mất sức lao động thấp nhất là 15 đồng.

Riêng những người về hưu, hoặc nghỉ vì mất sức lao động (còn trong thời hạn hưởng trợ cấp từ trước ngày ban hành thông tư này, đã được nâng mất trợ cấp bằng 25 đồng, thì nay vẫn được giữ nguyên.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Tất Đắc