Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP-BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-TT/LB

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT THÙ LAO VỀ CANH GIỮ LÂM SẢN PHẠM PHÁP

LIÊN BỘ NÔNG LÂM – TƯ PHÁP – TÀI CHÍNH

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh
- Các Khu, Ty Nông lâm và Ty Lâm nghiệp

 

Từ trước đến nay tiền chi phí về việc bắt, giữ các lâm sản phạm pháp chưa được quy định rõ ràng nên việc thi hành không thống nhất. Có địa phương trích trong số tiền thu để chi, làm thiệt cho công quỹ, có địa phương chỉ động viên tinh thần anh em dân quân du kích hay công an xã, nên kết quả tham gia giúp đỡ cán bộ lâm nghiệp trong việc kiểm soát rất kém, do đó còn xảy nhiều trường hợp thất thu.

Để việc chi tiêu được hợp lý và động viên được tinh thần hăng hái của anh em dân quân du kích hay công an xã tích cực giúp đỡ cán bộ lâm nghiệp, trong khi chờ việc bổ sung thể lệ lâm nghiệp, Liên Bộ tạm quy định như sau:

1) Lâm sản phạm pháp sẽ giao cho Ủy ban xã để sử dụng lực lượng dân quân du kích hay công an xã canh giữ trong thời gian chờ đợi sự giải quyết của Ủy ban Hành chính và cơ quan lâm nghiệp. Việc canh giữ này nhằm đề phòng sự trốn tránh hoặc phân tán lâm sản của người phạm pháp.

Tùy theo số lâm sản nhiều hay ít mà ấn định một hay hai người canh gác (không nên quá hai người).

2) Người phạm pháp phải chịu thêm khoản tiền chi phí về thuê phương tiện đuổi bắt như thuyền xe, và tiền thù lao của những người canh giữ lâm sản trái phép, ngoài số tiền phạt hoặc bồi thường theo xử lý của cơ quan lâm nghiệp.

3) Trường hợp lâm sản phạm pháp không có chủ (vô danh), cơ quan lâm nghiệp sẽ trích vào khoản tiền bán lâm sản tịch thu để trả tiền thù lao.

4) Cơ quan lâm nghiệp sẽ căn cứ vào số người và số ngày thực sự phải canh giữ, dựa theo giá nhân công trung bình của địa phương mà ấn định số tiền thù lao cho sát đúng.

Khoản tiền thù lao này sẽ do cơ quan lâm nghiệp trực tiếp thu cùng với lúc thu tiền phạt hoặc bồi thường, và trao cho Ủy ban địa phương để trả cho anh em.

Trên đây mới chỉ là tiền thù lao về canh giữ lâm sản phạm pháp, còn tiền thưởng cho những người chỉ điểm lâm sản phạm pháp, đang nghiên cứu và sẽ có quy định sau.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 
 


Trịnh Văn Bính

BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG LÂM

 

 
 
Nghiêm Xuân Yêm

BỘ TRƯỞNG
BỘ TƯ PHÁP 
 
Vũ Đình Hòe