Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2000/TT-BTM

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2000

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 01/2000/TT-BTM NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2000 BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 26/1999/TT-BTM NGÀY 19/08/1999 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VỀ ĐẶT GIA CÔNG HÀNG HOÁ Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bản hàng hoá với nước ngoài, Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/08/1998 và Thông tư số 26/1998/TT-BTM ngày 19/08/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định nói trên;
Căn cứ tính đặc thù của doanh nghiệp chế xuất được thành lập và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ,
Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung Thông tư số 26/1998/TT-BTM ngày 19/08/1999 của Bộ Thương mại về đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài như sau:

Thương nhân Việt Nam được đặt gia công hàng hoá với các Doanh nghiệp chế xuất mà không bị ràng buộc theo điều kiện đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài quy định tại Mục 6.b Thông tư số 26/1998/TT-BTM ngày 19/08/1999 của Bộ Thương mại.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Mai Văn Dâu

(Đã ký)