Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/1999/TCBĐ-TT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 1999

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/1998/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ “ QUY ĐỊNH CÁC HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG CỦA CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ; CỤ THỂ HOÁ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG” TRONG NGÀNH BƯU ĐIỆN.

Ngày 30 tháng 7 năm 1998, Chính phủ ban hành Nghị định 56/1998/NĐ-CP “Quy định các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động “; Để việc thực hiện Nghị định của Chính phủ được thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục hướng dẫn và cụ thể hoá việc thực hiện Nghị định trên của Chính phủ như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1- Công tác khen thưởng phải được tiến hành thường xuyên; Bình xét công khai, công bằng, dân chủ và dựa trên các tiêu chuẩn thi đua.

2- Mỗi hình thức khen thưởng có thể được tặng nhiều lần cho một đối tượng, nếu thành tích ở các giai đoạn là tương đương.

3- Chú trọng khen thưởng các đối tượng là cá nhân, tập thể nhỏ, các thành tích đột xuất, các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ.

4- Chỉ khen thưởng thành tích hàng năm cho các đơn vị, cá nhân có đăng ký thi đua, có tổ chức phong trào thi đua và có sơ tổng kết phong trào thi đua.

5- Kết quả khen thưởng thành tích đột xuất được xem xét khi xét khen thưởng thành tích toàn diện hàng năm cũng như từng giai đoạn.

6- Các hình thức khen thưởng gồm: Danh hiệu thi đua ( Lao động giỏi, chiến sỹ thi đua, tập thể lao động giỏi, tập thể lao động xuất sắc ); Giấy khen; Bằng khen; Cờ thi đua; Huân chương Lao động các hạng. Mỗi hình thức được khen thưởng cho một thành tích tương xứng.

7- Khen thưởng tinh thần đi đôi với khen thưởng vật chất.

8- Khen thưởng của cấp nào do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp đó quyết định theo đề nghị của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cùng cấp.

9- Các hình thức khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Khen thưởng theo Thông tri 38 TT/TW; Khen thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công, Chiến công; Phong tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành.

II. CÁC ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN.

Căn cứ các Điều 6,7,8,10,11,14,15,16 Chương II Nghị định 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ; Các đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng của Tổng cục Bưu điện được quy định như sau:

1- Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Công đoàn Bưu điện Việt Nam hoặc các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Tổng cục Bưu điện;

- Các tập thể cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Công đoàn Bưu điện Việt Nam; Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Tổng cục Bưu điện;

- Các tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Bưu điện Việt Nam.

2- Các hình thức khen thưởng gồm:

- Danh hiệu Thi đua ( Lao động giỏi, chiến sỹ thi đua ở cơ sở, chiến sỹ thi đua ngành Bưu điện, tập thể lao động giỏi, tập thể lao động xuất sắc);

- Giấy khen;

- Bằng khen;

- Cờ Thi đua.

3- Tiêu chuẩn khen thưởng:

a/ Tiêu chuẩn khen thưởng danh hiệu Lao động giỏi:

- Giỏi về nghiệp vụ chuyên môn được giao; Hiểu biết các nghiệp vụ liên quan; Luôn hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ công tác được giao; Có tinh thần hợp tác nhằm mục đích cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan đơn vị; Làm việc có kỷ luật, có chất lượng, đạt năng xuất lao động cao;

- Chấp hành tốt mọi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành; Có tinh thần đấu tranh chống tham ô, lãng phí, tham nhũng, buôn lậu. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới, xây dựng cộng đồng dân cư kiểu mẫu. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do đơn vị phát động.

b/- Tiêu chuẩn khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua ở cơ sở :

- Là người đạt tiêu chuẩn danh hiệu “ Lao động giỏi” ở mức xuất sắc.

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất ở cấp cơ sở trở lên hoặc phải có thành tích áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội hoặc tăng năng xuất lao động.

c/- Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Bưu điện :

- Là người tiêu biểu xuất sắc trong số những người được khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ở cơ sở” và phải là người đã có từ 2 đến 3 năm liên tục được khen thưởng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ở cơ sở” trong từng kế hoạch 5 năm.

d/- Tiêu chuẩn khen thưởng danh hiệu Tập thể lao động giỏi :

- Là tập thể hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác hoặc kế hoạch sản xuất được giao; Phong trào thi đua có nền nếp, hiệu quả.

- Trong tập thể có ít nhất 30% cá nhân trong đơn vị được khen thưởng danh hiệu “ Lao động giỏi”; Đơn vị không có người bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Là tập thể chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành; Gương mẫu trong các cuộc vận động thi đua; Là một tập thể đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động xã hội .

e/- Tiêu chuẩn danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc:

- Là tập thể tiêu biểu cho những tập thể được khen thưởng danh hiệu: “Tập thể lao động giỏi”.

- Có ít nhất 50% cá nhân trong đơn vị được khen thưởng danh hiệu “ Lao động giỏi” trong đó có người đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ở cơ sở “ trở lên. Trong đơn vị không có người bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Là tập thể gương mẫu chấp hành chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành; Gương mẫu trong các hoạt động xã hội, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hôị; Tích cực đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; Là một tập thể đoàn kết, có nếp sống văn minh.

g/- Tiêu chuẩn khen thưởng Giấy khen:

- Đối với tập thể: Là tập thể được khen thưởng danh hiệu ” Tập thể lao động xuất sắc”; hoặc tập thể lao động tiêu biểu cho những tập thể được khen thưởng danh hiệu “ Lao động giỏi “.

- Đối với cá nhân: Là những người được khen thưởng danh hiệu “ Chiến sỹ Thi đua ở cơ sở” hoặc cá nhân tiêu biểu cho những người được khen thưởng danh hiệu “ Lao động giỏi “.

- Khen thưởng cho những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc một dự án, một đề tài, một cuộc vận động thi đua hoặc một nhiệm vụ trọng tâm đột xuất của Ngành, của cơ quan, đơn vị hoặc gương người tốt, việc tốt .

h/- Tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen:

- Khen thưởng cho những cá nhân là “ Chiến sỹ thi đua ngành Bưu điện” hoặc cá nhân tiêu biểu cho những người được khen thưởng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ở cơ sở”.

- Khen thưởng cho những tập thể tiêu biểu được tặng danh hiệu” Tập thể lao động xuất sắc” hoặc những đơn vị hoàn thành xuất sắc chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong cơ sở hoặc cụm, khối ngành nghề, nghiệp vụ.

- Khen thưởng cho những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong một cuộc vận động thi đua, một công trình, một đề tài, một nhiệm vụ trọng tâm đột xuất hoặc nêu gương người tốt, việc tốt có phạm vi ảnh hưởng trong toàn ngành.

i/- Tiêu chuẩn khen thưởng Cờ Thi đua:

- Là đơn vị tiêu biểu nhất trong cơ sở hoặc cụm, khối ngành nghề, nghiệp vụ đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình công tác được giao; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách; Tích cực đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý; Thực hiện cải cách hành chính.

- Là đơn vị có nhân tố mới, có mô hình mới để các đơn vị trong cơ sở hoặc cụm, khối ngành nghề, nghiệp vụ học tập.

- Là đơn vị tiêu biểu trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

4- Thời hạn, thẩm quyền khen thưởng:

a- Khen thưởng các danh hiệu thi đua cho cá nhân:

- Danh hiệu “ Lao động giỏi”, “ Chiến sỹ thi đua ở cơ sở”mỗi năm khen thưởng một lần; Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Bưu điện” cứ 5 năm khen thưởng hai lần vào các năm thứ 3 và thứ 5 của mỗi kế hoạch 5 năm; Các danh hiệu trên được khen thưởng cho cán bộ công chức, công nhân viên chức và được bình xét từ đơn vị dưới cơ sở.

- Danh hiệu “ Lao động giỏi” do Thủ trưởng đơn vị cơ sở quyết định khen thưởng theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị dưới cơ sở và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở; Danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ở cơ sở” do Thủ trưởng đơn vị cấp trên cơ sở quyết định khen thưởng theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị cơ sở và Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp trên cơ sở; Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Bưu điện” do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện quyết định khen thưởng theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị cơ sở hoặc doanh nghiệp Bưu chính viễn thông và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục.

- Người được khen thưởng danh hiệu “ Lao động giỏi” trở lên được Thủ trưởng cấp quyết định cấp giấy chứng nhận và được thưởng một khoản tiền theo chế độ quy định.

Để đảm bảo sự thống nhất trong việc xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua giai đoạn 1991-1995 và 1996- 1998. Tổng cục quy định như sau:

- Danh hiệu” Chiến sỹ thi đua ở cơ sở”:

+ Những người đã được khen thưởng Bằng khen về thành tích toàn diện hàng năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam năm nào thì được công nhận là đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ở cơ sở” năm đó.

- Danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Bưu điện”:

+ Giai đoạn 1991-1995: Là những cá nhân đã liên tục từ 4 đến 5 năm được Tổng cục trưởng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, hoặc những cán bộ chuyên trách Công đoàn được Ban thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam khen thưởng Bằng khen về thành tích toàn diện hàng năm trở lên, những cá nhân điển hình trong số những cá nhân được Tổng cục trưởng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam khen thưởng Bằng khen về thành tích 5 năm (1991- 1995) sẽ được xét đề nghị Tổng cục trưởng ra quyết định công nhận đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Bưu điện” giai đoạn 1991-1993 và 1994-1995.

+ Giai đoạn 1996-1998: Là những cá nhân đã có liên tục 2 năm hoặc 3 năm 1997, 1998 được Tổng cục trưởng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam, cán bộ chuyên trách công đoàn được Ban thường vụ công đoàn Bưu điện Việt nam tặng thưởng Bằng khen về thành tích toàn diện hàng năm trở lên, sau đó vẫn giữ vững được thành tích sẽ được xét đề nghị Tổng cục trưởng ra quyết định công nhận đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Bưu điện” giai đoạn 1996-1998.

b/ Khen thưởng các danh hiệu thi đua tập thể:

- Danh hiệu ” Tập thể lao động giỏi”, “ Tập thể lao động xuất sắc được khen thưởng cho các tập thể lao động cấp dưới đơn vị cơ sở, mỗi năm xét khen thưởng một lần, được bình xét từ đơn vị dưới cơ sở .

- Danh hiệu ” Tập thể lao động giỏi” do Thủ trưởng đơn vị cơ sở quyết định khen thưởng theo đề nghị của Thủ tưởng đơn vị dưới cơ sở và Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cơ sở; Danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” do Thủ trưởng đơn vị cấp trên cơ sở quyết định khen thưởng theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị cơ sở và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trên cơ sở.

- Tập thể được khen thưởng danh hiệu “ Lao động giỏi”, “ Tập thể lao động xuất sắc” được Thủ trưởng đơn vị quyết định khen thưởng cấp giấy chứng nhận và được thưởng một khoản tiền theo chế độ quy định.

- Mỗi tập thể hoặc cá nhân mỗi năm chỉ được khen thưởng một danh hiệu thi đua; Trường hợp đề nghị khen thưởng ở mức cao hơn mà không được cấp có thẩm quyền chấp nhận thì được khen thưởng ở mức thấp hơn liền kề.

c/- Khen thưởng các hình thức Giấy khen, Bằng khen:

- Giấy khen, Bằng khen được khen thưởng cho các cá nhân , tập thể đạt tiêu chuẩn khen thưởng về thành tích toàn diện hàng năm hoặc thành tích đột xuất và được bình xét từ đơn vị dưới cơ sở.

- Giấy khen do Thủ trưởng đơn vị cơ sở quyết định theo đề nghị của Thủ tưởng đơn vị dưới cơ sở và Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cơ sở; Bằng khen do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện quyết định khen thưởng theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị cơ sở hoặc doanh nghiệp Bưu chính viễn thông và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục.

- Tập thể, cá nhân được khen thưởng Giấy khen, Bằng khen sẽ được nhận Giấy khen, Bằng khen kèm theo khung và một khoản tiền thưởng theo chế độ quy định.

k/ Khen thưởng Cờ Thi đua của Tổng cục Bưu điện.

Cờ Thi đua của Tổng cục Bưu điện được khen thưởng cho đơn vị cơ sở tiêu biểu nhất cho các cụm, khối ngành nghề, nghiệp vụ. Căn cứ vào mức độ thành tích hàng năm của toàn ngành hoặc từng lĩnh vực công tác, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục đề nghị Tổng cục trưởng quyết định số lượng cờ khen thưởng năm đó. Riêng đối với các đơn vị dưới cơ sở Tổng cục Bưu điện được quy định như sau:

+ Đơn vị cơ sở có dưới 10 đầu mối mỗi năm được khen thưởng cho 01 đơn vị dưới cơ sở;

+ Đơn vị cơ sở có từ 11 đến 15 đầu mối mỗi năm được khen thưởng 02 đơn vị dưới cơ sở;

+ Đơn vị cơ sở có trên 15 đầu mối được khen thưởng mỗi năm 03 đơn vị dưới cơ sở;

+ Các đơn vị cơ sở được khen thưởng Cờ Thi đua của Tổng cục trở lên năm nào thì năm đó được khen thưởng thêm 01 Cờ Thi đua của Tổng cục cho 01 đơn vị dưới cơ sở.

- Cờ Thi đua của Tổng cục mỗi năm được xét khen thưởng một lần; Được bình xét từ đơn vị dưới cơ sở; Do Thủ trưởng đơn vị cơ sở hoặc Thủ trưởng đơn vị cấp trên cơ sở ( nếu là Tổng công ty) đề nghị , Tổng cục trưởng quyết định khen thưởng theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục.

- Các đơn vị được khen thưởng Cờ Thi đua của Tổng cục được tặng thưởng cờ kèm theo một khoản tiền theo chế độ quy định.

III. ĐỐI TƯỢNG HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, NHÀ NƯỚC DO TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN XÉT TRÌNH HOẶC HIỆP Y TRÌNH .

Căn cứ vào các Điều 13, 14, 15, 16, 17 18,19, 20,21,22 Chương II của Nghị định 56/1998/NĐ- CP của Chính phủ, đối tượng, các hình thức và tiêu chuẩn được Tổng cục Bưu điện trình hoặc hiệp y trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng bao gồm:

1. Đối tượng:

a/- Khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

- Cán bộ, công chức, công nhân viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý Nhà nước của Tổng cục Bưu điện.

b/- Khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Các đơn vị ,cá nhân thuộc Tổng cục Bưu điện, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông không thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt nam.

- Tập thể Tổng công ty và các chức danh: Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc, Tổng Giám đốc, thành viên của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt nam.

c/- Khen thưởng Huân chương Lao động các hạng:

- Các đơn vị, cá nhân thuộc Tổng cục Bưu điện, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, các doanh nghiệp Bưu chính Viến thông thuộc quyền quản lý Nhà nước của Tổng cục Bưu điện.

2- Các hình thức khen thưởng:

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Cờ Thi đua của Chính phủ;

- Huân chương Lao động các hạng.

3- Tiêu chuẩn khen thưởng:

a/- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc:

- “ Chiến sỹ thi đua toàn quốc” phải là người tiêu biểu cho những cá nhân đã liên tục 2 lần trong một kế hoạch 5 năm đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Bưu điện”.

b/- Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ:

- Khen thưởng thành tích toàn diện từng giai đoạn:

+ Đối với tập thể: Là đơn vị đã liên tục 3 năm trở lên được Tổng cục khen thưởng cờ hoặc Tổng cục trưởng khen thưởng Bằng khen hoặc đã 3 năm liên tục trở lên được khen thưởng danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” sau đó tiếp tục phát huy thành tích ở mức cao hơn.

+ Đối với Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam: Hoàn thành toàn diện xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình công tác được Chính phủ giao.

+ Đối với cá nhân: Đã liên tục 3 năm được Tổng cục trưởng tặng Bằng khen về thành tích toàn diện hàng năm hoặc liên tục 5 năm được khen thưởng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ở cơ sở” sau đó tiếp tục phát huy thành tích ở mức cao hơn.

- Khen thưởng thành tích đột xuất:

Là những tập thể, cá nhân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc vận động thi đua, trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất từng thời kỳ, trong một công trình, một đề tài hoặc gương người tốt, việc tốt có tính điển hình trong toàn quốc.

c- Cờ Thi đua của Chính phủ:

- Là đơn vị hoàn thành vượt mức, toàn diện kế hoạch sản xuất, chương trình công tác đựơc giao trong năm; Thành tích của đơn vị phải là tiêu biểu cho các đơn vị cùng khối.

- Là đơn vị dẫn đầu về: Năng xuất, chất lượng, hiệu quả công tác được Lãnh đạo Tổng cục đánh giá cao và được các cơ quan hữu quan của Chính phủ thừa nhận;

- Có nhân tố mới, điển hình mới cho các đơn vị cùng ngành, nghề, nghiệp vụ cả nước học tập; Là đơn vị đi đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã hội ; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

d- Huân chương Lao động các hạng:

- Đối với cá nhân: Trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho những cá nhân đạt một trong những tiêu chuẩn sau:

+ Đã liên tục 10 năm được khen thưởng danh hiệu” Chiến sỹ thi đua ở cơ sở

+ Đã 2 lần tiên tục được khen thưởng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Bưu điện

+ Được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng Bằng khen về thành tích giai đoạn sau đó liên tục 2 năm được Tổng cục trưởng tặng thưởng Bằng khen.

Trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho những cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Đã liên tục được khen thưởng danh hiệu” Chiến sỹ thi đua toàn quốc” từ 2 lần trở lên;

+ Đã được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, sau đó liên tục 3 năm được Tổng cục trưởng khen thưởng Bằng khen về thành tích toàn diện hàng năm.

Trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho những cá nhân đạt một trong những tiêu chuẩn sau:

+ Đã được khen thưởng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua toàn quốc” liên tục 3 lần trở lên;

+ Đã được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì sau đó liên tục 5 năm được Tổng cục trưởng khen thưởng Bằng khen về thành tích toàn diện hàng năm trở lên.

- Đối với tập thể:

+ Có tốc độ tăng trưởng bình quân về: Doanh thu, khối lượng công tác hoặc khối lượng dịch vụ.

+ Có năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoặc nhiệm vụ công tác được giao; Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc sự nghiệp có thu phải chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ ngân sách.

+ Tích cực bảo vệ môi sinh, môi trường, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt các chính sách với người lao động. Gương mẫu và tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội.

Việc xét trình khen thưởng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể còn phải căn cứ vào thành tích đã được khen thưởng như sau:

+ Khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho những tập thể liên tục 2 năm được Chính phủ khen thưởng Cờ thi đua hoặc liên tục 3 năm được Tổng cục khen thưởng Cờ Thi đua hay 5 năm liên tục được Tổng cục trưởng khen thưởng Bằng khen về thành tích toàn diện hàng năm.

+ Khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho những tập thể tiêu biểu xuất sắc cho toàn ngành 3 năm liên tục được Chính phủ khen thưởng Cờ Thi đua hoặc đã được Nhà nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba sau đó liên tục 3 năm được khen thưởng Cờ Thi đua của Tổng cục, Bằng khen của Tổng cục trưởng về thành tích toàn diện hàng năm.

+ Khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho những đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong toàn ngành đã liên tục 4 năm được Chính phủ khen thưởng Cờ Thi đua hoặc đã được Nhà nước khen thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì sau đó 5 năm liên tục được khen thưởng Cờ Thi đua của Tổng cục hoặc được Tổng cục trưởng khen thưởng Bằng khen về thành tích toàn diện hàng năm.

3- Thời hạn, thẩm quyền trình hoặc hiệp y trình khen thưởng:

a/- Danh hiệuChiến sỹ thi đua toàn quốc:

- Danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cứ 5 năm khen thưởng một lần, do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện trình, Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng.

- Cá nhân được khen thưởng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được Thủ tướng Chính phủ cấp giấy chứng nhận, huy hiệu và được thưởng một khoản tiền theo chế độ quy định.

b/- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện trình, Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng cho thành tích toàn diện từng giai đoạn hoặc thành tích đột xuất đạt tiêu chuẩn khen thưởng.

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng Bằng khen, khung bằng và một khoản tiền thưởng theo chế độ quy định.

c/- Khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ:

- Cờ Thi đua của Chính phủ khen thưởng mỗi năm 01 lần, do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng.

- Đơn vị được khen thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ được tặng thưởng cờ kèm theo một khoản tiền thưởng theo chế độ quy định.

d/ Khen thưởng Huân chương Lao động các hạng:

- Khen thưởng Huân chương Lao động các hạng do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện trình hoặc hiệp y trình, Thủ tướng Chính phủ đề nghị và Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng Huân chương Lao động các hạng được tặng thưởng Huân chương, Bằng chứng nhận, khung bằng và một khoản tiền thưởng theo chế độ quy định.

IV. THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ TUYẾN TRÌNH KHEN THƯỞNG

Thực hiện Chương III của Nghị định 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục hướng dẫn cụ thể thêm về thủ tục hồ sơ, tuyến trình các hình thức khen thưởng như sau:

1- Hồ sơ đề nghị Tổng cục Bưu điện khen thưởng hoặc đề nghị Tổng cục Bưu điện trình, hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng :

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích hàng năm, từng giai đoạn:

+ Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng ( thành tích cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng chuyên môn, Chủ tịch công đoàn đơn vị trực tiếp, thành tích của đơn vị có chữ ký, con dấu của Thủ trưởng chuyên môn, Chủ tịch công đoàn, cấp uỷ Đảng đơn vị đề nghị khen thưởng).

+ Biên bản đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở ( nếu đơn vị thuộc Tổng cục, Công đoàn Bưu điện Việt Nam) hoặc doanh nghiệp Bưu chính viễn thông .

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị cơ sở ( nếu đơn vị thuộc Tổng cục, Công đoàn Bưu điện Việt Nam) hoặc Thủ trưởng doanh nghiệp Bưu chính viễn thông.

- Hồ sơ khen thưởng thành tích đột xuất:

+ Báo cáo tóm tắt thành tích do đơn vị đề nghị lập ( có chữ ký, con dấu của Thủ trưởng chuyên môn, Chủ tịch công đoàn đơn vị cơ sở);

+ Tờ trình khen thưởng của đơn vị cơ sở ( nếu là đơn vị thuộc Tổng cục, Công đoàn Bưu điện Việt Nam) hoặc Thủ trưởng doanh nghiệp Bưu chính viễn thông.

2- Tuyến trình khen thưởng:

- Hồ sơ trình khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Bưu điện ( Vụ Tổ chức cán bộ- 18 Nguyễn Du ,Hà Nội)

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân thuộc Tổng cục do các đơn vị cơ sở thuộc Tổng cục lập; Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các cán bộ chuyên trách công tác Công đoàn và các đơn vị thuộc Công đoàn do cơ quan Công đoàn Bưu điện Việt Nam lập; Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp do các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông lập.

3- Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng:

a/- Đề nghị Tổng cục Bưu điện khen thưởng:

- Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất là một tuần sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích.

- Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích hàng năm: chậm nhất là 31 tháng 3 năm sau của năm khen thưởng.

b/- Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị Tổng cục Bưu điện trình hoặc hiệp y trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng:

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất là một tuần sau khi thành tích lập được .

- Hồ sơ khen thưởng thành tích toàn diện:

+ Khen thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ: 31/12 hàng năm;

+ Bằng khen, Huân chương Lao động công bố khen thưởng vào 1/5 nộp hồ sơ vào 10/3;

+ Bằng khen, Huân chương Lao động công bố khen thưởng vào 2/9 nộp hồ sơ khen thưởng vào 10/7;

+ Bằng khen, Huân chương Lao động khen thưởng thành tích Lao động- Thương binh - Xã hội nộp hồ sơ vào 30/5;

+ Bằng khen, Huân chương Lao đọng khen thưởng thành tích Giáo dục nộp hồ sơ vào 30/9.

V. MỨC THƯỞNG VÀ NGUỒN QUỸ KHEN THƯỞNG

Thực hiện Chương IV Nghị định 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 24/1999/BTC-TT ngày 04 tháng 3 năm 1999 của Bộ Tài chính; Nguồn quỹ khen thưởng cho các đơn vị thuộc Tổng cục và mức tiền thưởng cho các đối tượng được khen thưởng các hình thức khen của Tổng cục Bưu điện, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước do Tổng cục Bưu điện trình như sau:

1- Mức tiền thưởng:

Mức thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số 24/1999/BTC-TT ngày 04 tháng 3 năm 1999 của Bộ Tài chính.

2- Nguồn kinh phí để khen thưởng:

a/- Đối với các đơn vị thuộc Tổng cục hưởng lương từ ngân sách nguồn, quỹ thưởng bằng 8% tổng qũy lương ngạch bậc theo biên chế được duyệt cả năm, trong đó 4% được giao xuống cơ sở, 4% hình thành quỹ khen thưởng tập trung của Tổng cục. Việc trích và quyết toán do Vụ Kinh tế- Kế hoạch Tổng cục hướng dẫn.

b/- Nguồn quỹ khen thưởng của các doanh nghiệp được trích lập và sử dụng theo chế độ tài chính hiện hành.

3- Sử dụng nguồn tiền thưởng:

a/- Nguồn quỹ khen thưởng tập trung của Tổng cục được sử dụng để in ấn Bằng khen, khung bằng và thưởng kèm theo các quyết định khen thưởng của Tổng cục trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước cho các đơn vị thuộc Tổng cục.

b/- Nguồn quỹ khen thưởng phân giao cho các đơn vị cơ sở thuộc Tổng cục để in ấn Giấy khen, giấy chứng nhận, khung giấy khen và khen thưởng các danh hiệu do Thủ trưởng đơn vị cơ sở quyết định.

c/- Các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông, các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Tổng cục, Công đoàn Bưu điện Việt Nam chịu trách nhiệm chi phí tiền thưởng kèm theo tất cả các hình thức khen thưởng của cơ sở, Tổng cục Bưu điện, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước cho các tập thể và cá nhân thuộc đơn vị mình.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiện toàn tổ chức Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và bộ máy chuyên trách giúp việc về công tác thi đua khen thưởng cấp mình theo mô hình được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoạt động theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ- HĐTĐKTTW ngày 03 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; Để giúp Hội đồng Thi đua- Khen thưởng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị dưới cơ sở và đơn vị cơ sở có dưới 06 đầu mối, có quy mô cán bộ, công chức, công nhân viên dưới 500 người cần bố trí cán bộ kiêm chức làm công tác thi đua khen thưởng; Các đơn vị cơ sở có từ 6 đến 10 đơn vị đầu mối, có quy mô cán bộ, công chức, công nhân viên trên 500 người cần bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác Thi đua khen thưởng, các đơn vị có cơ sở có trên 10 đầu mối, có quy mô cán bộ, công chức, công nhân viên trên 1000 người cần bố trí ít nhất là 02 cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng; Bộ máy giúp việc làm công tác thi dua khen thưởng đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng chuyên môn.

2- Cơ quan thường trực ( hoặc bộ máy giúp việc) và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phối hợp tốt với tổ chức chính trị xã hội, dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng cùng cấp, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kế hoạch, chương trình công tác để tổ chức phong trào thi đua ở đơn vị; Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, hướng dẫn của Thủ trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trên; Phối hợp với các đơn vị cùng khối, cụm ngành nghề, nghiệp vụ tổ chức giao kết thi đua thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và toàn ngành; Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, lựa chọn và nhân điển hình tiến tiến.

3- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện các Nghị định 104/CP ngày 18 tháng 7 năm 1963, Nghị định 80/CP ngày 13 tháng 5 năm 1964, Nghị định số 53/HĐBT ngày 25 tháng 2 năm 1985, Nghị định số 247/ HĐBT ngày 23 tháng 9 năm 1985 đều bãi bỏ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tổ chức triển khai Thông tư này trong cơ quan đơn vị mình, nếu có gì vướng mắc phản ảnh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Bưu điện ( Vụ Tổ chức cán bộ- Tổng cục Bưu điện , địa chỉ: 18 Nguyễn Du- Hà Nội) để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKTTW(B/cáo).
- Văn phòng Chủ tịch nước(B/cáo).
- Văn phòng Chính phủ (B/cáo).
- Viện TĐKTNN .
- Công đoàn BĐVN.
- Các đơn vị thuộc Tổng cục(T.hiện).
- Các doanh nghiệp BCVT(T.hiện).
- Lưu Pháp chế, Văn phòng, Vụ TCCB,TĐ).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Mai Liêm Trực

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 01/1999/TCBĐ-TT hướng dẫn Nghị định 56/1998/NĐ-CP quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động trong ngành bưu điện do Tổng cục Bưu điện ban hành

  • Số hiệu: 01/1999/TCBĐ-TT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 16/04/1999
  • Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện
  • Người ký: Mai Liêm Trực
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/05/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 11/03/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản