Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 007-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ THỂ LỆ CẤT NHÀ DƯỚI ĐƯỜNG GIÂY ĐIỆN CAO THẾ HÀ NỘI, HƯNG YÊN, NAM ĐỊNH, THÁI BÌNH

Kính gửi:

 

- Các Bộ,
- Ủy ban Hành chính Hà Nội,
- Ủy ban Hành chính Liên khu III,
- Ủy ban Hành chính tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh.

Hiện nay Bộ côngnghiệp đang tiến hành phục hồi đường giây điện cao thế từ Hà nội đến Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định.

Để đảm bảo an toàn tính mệnh cho nhân dân, theo nguyên tắc kỹ thuật, các công trình hay nhà cửa không được xây dựng trong khoảng 6 thước hoặc 8 thước tính từ trung tâm đường giây.

Nhưng hiện nay theo báo cáo của Bộ Công nghiệp thì có công trình của cơ quan, nhà cửa của đồng bào đã xây dựng hoặc đang xây dựng trong thời kỳ Bộ Công nghiệp đã bắt đầu nghiên cứu để đặt đường giây.

Để đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo đảm nguyên tắc kỹ thuật và tiết kiệm công quỹ của Nhà nước  tránh tình trạng xây dựng công trình này  phải phá công trình khác, trong khi chờ đợi sự ban hành bản quy tắc đặt điện mà hiện nay Cục điện lực Bộ Công nghiệp đang nghiên cứu.

Văn phòng Thủ tướng phủ thông tri cho các Bộ, các Ủy ban thuộc địa phương có đường giây đi ngang qua để các Bộ, các Ủy ban phổ biến cho các cơ quan và nhân dân ven theo đường giây nguyên tắc sau đây:

1) Từ nay cơ quan và nhân dân cất nhà  gần đường giây cao thế phải giữ đúng từ trung tâm đường giây đến bộ phận chia ra ngoài nhiều nhất của mái nhà tối thiểu là 6 thước.

2) Đối với những công trình cơ quan và nhà của đồng bào đã cất trước ngày ra thông tư này, Bộ Công nghiệp sẽ thương lượng giải quyết.

 

 

TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phan Mỹ