Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2007 VỀ ĐỀ ÁN 112

Ngày 19 tháng 4 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về Đề án 112. Tham dự có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm; đại diện lãnh đạo các Bộ: Bưu chính, Viễn thông, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và Ban Điều hành Đề án 112. Sau khi nghe Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2001-2005 và định hướng thời gian tới, ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng và các cơ quan liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Không tiếp tục thực hiện Đề án 112, Ban Điều hành Đề án 112 hoàn chỉnh báo cáo tổng kết, nghiêm túc kiểm điểm những mặt được, chưa được và phân tích rõ nguyên nhân; đồng thời làm rõ những vấn đề đã nêu trong Báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Báo cáo số 1485/UBKHCNMT11 ngày 23 tháng 3 năm 2007). Ban Điều hành Đề án 112 hoàn thiện Báo cáo này trong tháng 5 năm 2007. Không tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện Đề án 112.

2. Thực hiện kiểm toán, quyết toán tài chính Đề án 112 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6258/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 10 năm 2006.

3. Ngày 10 tháng 4 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Các cơ quan thực hiện đúng các nhiệm vụ nêu trong Nghị định này.

4. Bộ Bưu chính, Viễn thông sử dụng kết quả tổng kết Đề án 112 như một tài liệu tham khảo để xây dựng Đề án Chính phủ điện tử giai đoạn 2007-2010 trình Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch.

5. Văn phòng Chính phủ khẩn trương tổ chức việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng , các Phó TTg CP;
- Các Bộ: Bưu chính, Viễn thông, Nội vụ,
 Khoa học và Công nghệ, Tài chính,
 Kế hoạch và Đầu tư;
- Thành viên Ban Điều hành ĐA 112;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KG, CN, TCCB,
 Website Chính phủ; TTTTBC
- Lưu VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 
 
 
Văn Trọng Lý