Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

Số: 519/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP MỞ ĐẦU VỚI ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Ngày 01 tháng 11 năm 2007, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp Mở đầu với đoàn Giám sát của Ngân hàng Thế giới (WB) về tình hình thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng Sông Cửu Long (Dự án WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Tham dự buổi họp có đại diện của Ngân hàng Thế giới, Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Vận tải, Cục Giám định & QLCLCT, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sông Việt Nam, Ban QLDA.1 và Ban QLCDA đường thủy. Sau khi nghe ý kiến của đại diện WB, báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải đánh giá Dự án WB5 là dự án quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy phía Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để Dự án có thể được thực hiện hiệu quả, chất lượng và đảm bảo tiến độ.

2. Bộ nhất trí với những nội dung, nhiệm vụ của Đoàn Giám sát do WB đề xuất và đề nghị WB cùng phối hợp giải quyết các vướng mắc được tìm ra trong quá trình làm việc của Đoàn.

3. Hiện tại công tác quản lý dự án của các cơ quan kể cả cấp Ban QLDA và các đơn vị tham mưu của Bộ chưa đạt yêu cầu, Bộ GTVT mong muốn xây dựng một đội ngũ cán bộ và đơn vị quản lý dự án chuyên nghiệp nhằm quản lý thực hiện dự án một cách tốt nhất, đảm bảo sử dụng nguồn vốn Nhà nước có hiệu quả. Bộ GTVT đề nghị WB hỗ trợ, tăng cường năng lực cho Bộ về lĩnh vực này.

4. Ban Chỉ đạo dự án sẽ họp thường kỳ để theo dõi chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện Dự án và kịp thời giải quyết các vướng mắc gặp phải.

5. Hiện tại Bộ GTVT nhận được nhiều đề nghị của các tỉnh tham gia Dự án xin chuyển các hạng mục đầu tư từ giai đoạn II lên giai đoạn I, bổ sung và điều chỉnh qui mô của các hạng mục thuộc Hợp phần C của Dự án, Bộ đề nghị WB phối hợp cùng tìm phương án giải quyết đảm bảo trong phạm vi kinh phí của Dự án được duyệt.

6. Bộ nhất trí đẩy nhanh công tác tuyển chọn Tư vấn xây dựng Trung tâm hỗ trợ vùng để hỗ trợ công tác Quản lý, thực hiện Dự án cho các đơn vị thuộc địa phương đảm bảo Dự án được thực hiện tốt.

7. Về việc xây dựng Hệ thống quản lý tài chính tại Ban Quản lý các dự án Đường thủy (điều kiện hiệu lực của Hiệp định tín dụng vay vốn), Bộ thống nhất với WB bổ sung Hợp đồng cho tư vấn TKKT giai đoạn I thực hiện. Ban QLDA1, Cục Đường sông Việt Nam và Ban QLCDA ĐT làm việc với WB để đề xuất về nguồn vốn trình Bộ và WB chấp thuận.

8. Lãnh đạo Bộ sẽ chủ trì cuộc họp với Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Cục Đường sông Việt Nam và Ban QLCDA ĐT để giải quyết các vướng mắc về thủ tục pháp lý và kinh phí hoạt động của Ban QLCDA ĐT thực hiện dự án WB5 trong thời gian sớm nhất.

9. Vụ KHĐT bố trí cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì vào ngày 18/11/2007 giữa Cục ĐBVN, Cục Đường sông VN, các tỉnh tham gia giai đoạn I, các Ban QLDA và tư vấn TKKT giai đoạn I (BECOM) để giải quyết các vướng mắc trong công tác TKKT giai đoạn I của Dự án.

10. Ban QLDA1, Ban QLCDA ĐT khẩn trương phát hành thư mời quan tâm cho tư vấn TKKT giai đoạn II và giám sát toàn bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

11. Vụ KHĐT chuẩn bị cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án trong tháng 11/2007. Trên cơ sở báo cáo của các Chủ đầu tư, Vụ KHĐT có báo cáo Lãnh đạo Bộ hàng tháng về quá trình thực hiện Dự án WB5 để kịp thời giải quyết các vướng mắc của Dự án.

12. Bộ nhất trí với đề xuất của WB về ngày ký Hiệp định tín dụng vay vốn vào 16/11/2007 (với sự nhất trí của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

13. Các vướng mắc cụ thể sẽ được phối hợp giải quyết sau khi Đoàn giám sát kết thúc đợt công tác.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.Tr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội;
- Các đơn vị tham dự họp;
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, KHĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công