Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

Số: 517/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP CẢNG HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2

Ngày 7/11/2007 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc của dự án cải tạo nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn 2. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Giám định & QLCL CTGT, Vụ KHĐT, Ban QLDA Cảng Hải Phòng và tư vấn dự án. Sau khi nghe Ban QLDA báo cáo tình hình thực hiện, vướng mắc trong công tác giải ngân của Dự án và ý kiến của các cơ quan tham mưu, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1/ Giao Vụ KHĐT căn cứ văn bản chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ số 81/TTg-CN ngày 13/01/2006, văn bản số 5747/VPCP-CN ngày 10/10/2007 thông báo ý kiến của Phỏ Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc giao Bộ GTVT quyết định theo thẩm quyền việc bổ sung, gia hạn hợp đồng gói thầu 1 và thực tế thực hiện gói thầu 1 để dự thảo văn bản về việc điều chuyển cơ cấu vốn dự án từ hạng mục mua tàu nạo vét sang sử dụng cho hạng mục nạo vét sâu thêm luồng Bạch Đằng và kênh Hà Nam.

2/ Giao Cục Giám định trên cơ sở văn bản điều chuyển cơ cấu vốn trên đây của Bộ và các báo cáo thẩm định đã có, dự thảo quyết định phê duyệt TKKT và dự toán hạng mục nạo vét sâu thêm luồng Bạch Đằng, kênh Hà Nam và một số hạng mục liên quan, làm cơ sở để Bộ phê duyệt phụ lục hợp đồng và thánh toán cho nhà thầu gói 1 theo đề nghị của Ban QLDA cảng Hải Phòng.

3/ Ban QLDA cảng Hải Phòng, Vụ KHĐT tập hợp các văn bản liên quan dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ để thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư Dự án cảng Hải Phòng giai đoạn 2.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị tham dự;
- Lưu VT, VP

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công