Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 514/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THẨM DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC LỘ 12A-ĐOẠN TRÁNH NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH VÀ HẠNG MỤC THẢM BÊ TÔNG NHỰA MẶT ĐƯỜNG THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL 12A ĐOẠN KHE VE-CHALO (KM107-KM153), TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 25 tháng 10 năm 2007, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp thẩm định Dự án đầu tư xây dựng QL12A – Đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh và Hạng mục thảm bê tông nhựa mặt đường thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn Khe Ve-Cha Lo (Km107-Km153), tỉnh Quảng Bình. Tham dự cuộc họp, có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Giám định và QLCL CTGT, Sở GTVT Quảng Bình (Chủ đầu tư), Tư vấn lập dự án (Công ty Cổ phần TVXDGT Quảng Bình và Công ty TVGT 533).

Sau khi nghe Báo cáo của Sở GTVT Quảng Bình, của tư vấn lập dự án và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

I. ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC LỘ 12A – ĐOẠN TRÁNH NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH:

1. Về chủ trương chung:

- Để giải quyết tình hình đảm bảo an toàn giao thông trước mắt cũng như lâu dài của Quốc lộ 12A đoạn qua nhà máy xi măng Sông Gianh, trong các buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Bộ GTVT đã có Thông báo số 616/TB-BGTVT ngày 08/12/2005 về chủ trương đầu tư và Thông báo số 394/TB-BGTVT ngày 23/8/2007 về chủ trương triển khai xây dựng vào cuối năm 2007 hoặc đầu năm 2008. Bộ đã ra các Quyết định số 663/QĐ-BGTVT ngày 17/3/2006 cho phép chuẩn bị đầu tư; Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ngày 10/07/2006 phê duyệt đề cương và kinh phí khảo sát, lập dự án. Về thủ tục đầu tư của dự án đã được Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ.

- Về sự cần thiết và mục tiêu đầu tư của dự án cần lập luận rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa Quốc lộ 12A hiện tại với hoạt động của nhà máy xi măng Sông Gianh và quy hoạch đô thị - cụm công nghiệp Tiến Hóa của tỉnh, tình hình bức thiết về đảm bảo giao thông trong quá trình khai thác đá và hoạt động giao thông, vận tải nội vùng, đảm bảo khai thác bình thường trên Quốc lộ 12A, tránh ách tắc, đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao năng lực khai thác của tuyến vận tải Quốc tế qua cửa khẩu Cha Lo, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của khu vực.

2. Về kỹ thuật:

- Quy mô: Tuân thủ theo quy mô đầu tư của Quốc lộ 12A. Đường cấp IV đồng bằng, chỉ đấu nối với các đường trục chính khu vực theo quy định tại Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 7/11/2005, bố trí các đường gom dân sinh đối với khu dân cư đoạn cuối tuyến, đầu nối tại một số vị trí thích hợp. UBND tỉnh cần phải cam kết không bố trí dân cư dọc bên tuyến QL12A mới.

- Hướng tuyến: Xác định tuyến phải phù hợp với Quy hoạch đã được duyệt, có sự chấp thuận của địa phương, Vụ KHĐT khảo sát thực tế để tham mưu Bộ phê duyệt dự án đầu tư, Lưu ý ở bước thiết kế sau cần nghiên cứu kỹ hơn tại các đoạn tuyến đào sâu để đảm bảo tính ổn định lâu dài đối với mái ta luy dương nền đường.

- Công trình cầu: Hai cầu lớn qua thượng lưu hai hồ chứa thủy lợi Khe Chù và Khe Mưng cần được nghiên cứu kỹ hơn ở bước thiết kế sau, đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật và ít ảnh hưởng đến tính năng các hồ thủy lợi này.

3. Về nguồn vốn:

- Quốc lộ 12A được đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Bộ đã có văn bản số 6795/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2007 đề nghị bổ sung này vào nguồn vốn TPCP, giao Vụ Kế hoạch đầu tư tham mưu để bố trí nguồn vốn, ưu tiên hoàn thiện các thủ tục trình Chính phủ bổ sung vào danh mục các dự án có nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

II. ĐỐI VỚI HẠNG MỤC THẢM BÊ TÔNG NHỰA MẶT ĐƯỜNG THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL12A ĐOẠN KHE VE – CHALO (KM107-KM153):

1. Về kỹ thuật:

- Trong bước thiết kế kỹ thuật cần nghiên cứu, tính toán thêm để lựa chọn hợp lý các yếu tố chiều dày, mô đun đàn hồi trên cơ sở kết cấu đường cũ, các yếu tố tải trọng, lưu lượng, đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình khai thác quốc lộ 12A. Giao vụ KHĐT chủ trì phối hợp với Cục GĐ&QLCL CTGT thống nhất.

2. Về nguồn vốn:

- Phê duyệt bổ sung vào Tổng mức đầu tư của Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Khe Ve-ChaLo (Km107-Km153) bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải xin thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để B/c);
- TT. Nguyễn Hồng Trường (để B/c);
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, KHĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công