Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 505/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THÔNG QUA DỰ ÁN SỬA CHỮA MẶT CẦU THĂNG LONG GIAI ĐOẠN 2

Ngày 30 tháng 10 năm 2007, tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp thông qua Dự án sữa chữa mặt cầu Thăng Long giai đoạn 2. Tham dự họp có các đại diện: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tài chính, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổ công tác của Bộ, ban QLDA Đường bộ II, Tổng Công ty TVTK GTVT,Viện Khoa học  công nhệ GTVT (danh sách các đại biểu kèm theo).

Sau khi nghe Cục Đường bộ Việt Nam – chủ đầu tư dự án báo cáo toàn bộ diễn biến của Dự án cũng như các nội dung chủ yếu của hồ sơ trình cuối cùng và nghe các đơn vị dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Dự án này đã được Bộ nghe và cho ý kiến chỉ đạo nhiều lần trước đây, đã kết luận những nội dung cơ bản của Dự án. Chủ đầu tư và Tư vấn lập dự án đã cố gắng triển khai theo các ý kiến chỉ đạo của Bộ về khảo sát để khẳng định công nghệ cào bóc cũng như tìm hiểu để đề xuất việc sử dụng vật liệu thích hợp. Đây là dự án cần đầu tư và triển khai thi công cấp bách từ năm 2008 trở đi. Bộ sẽ bố trí vốn kế hoạch ưu tiên cho Dự án này để khắc phục hư hỏng khá nghiêm trọng của lớp phủ mặt cầu hiện nay.

2. Cơ bản thống nhất sửa chữa theo phương án 1 trong Tờ trình số 4315/TT-CĐBVN ngày 25/10/2007 của Cục ĐBVN. Để có đầy đủ cơ sở cho việc quyết định đầu tư giao Vụ KHCN nghiên cứu tham mưu cho Lãnh đạo Bộ việc sử dụng lớp bê tông nhựa tạo nhám trên cùng theo công nghệ Novachip.

3. Đây là dự án nhóm C nhưng có áp dụng một số công nghệ mới của nước ngoài mà ở Việt Nam chưa thực hiện nên Bộ GTVT sẽ phê duyệt dự án đầu tư. Để đảm bảo thủ tục, trên cơ sở văn bản ý kiến tham gia của Vụ KHCN, Vụ KHĐT tổng hợp, thẩm định trình Bộ phê duyệt dự án trong tháng 10 để đảm bảo tiến độ ghi kế hoạch vốn năm 2008.

Thừa lệnh Bộ trường, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công