Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4654/TB-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10  năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG HÀ HÙNG CƯỜNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM TIN HỌC NGÀY 24/10/2007

Ngày 24 tháng 10 năm 2007 Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có buổi làm việc với Trung tâm Tin học để nghe báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm thời gian qua và định hướng công tác trong thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính. Về phía Trung tâm Tin học có các đồng chí trong Ban Giám đốc và cán bộ, công chức của Trung tâm.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Tin học báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động, định hướng công tác của Trung tâm, các đồng chí dự họp phát biểu, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà Trung tâm Tin học đã đạt được trong thời gian qua. Để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ, trong Ngành, đồng thời nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Hà Hùng Cường có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trung tâm cần tham mưu cho lãnh đạo Bộ hoạch định chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bộ, của Ngành, của người dân và doanh nghiệp, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam theo lộ trình của Đảng và Nhà nước; sớm xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp” để trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt. Trước mắt chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc chỉ đạo, điều hành trực tuyến của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đối với hoạt động của Ngành; tổ chức rút kinh nghiệm việc áp dụng các phần mềm ứng dụng (như: phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm quản lý tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự…) trên cơ sở đó triển khai đồng bộ trong toàn cơ quan nhằm quản lý thống nhất công tác văn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kiểm soát quá trình, tiến độ xử lý công việc được phân công của từng đơn vị, từng cá nhân; khai thác triệt để những tiện ích của mạng Internet, mạng nội bộ trong việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị, các cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm; nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức lại Trung tâm thành đơn vị quản lý Nhà nước, trong đó xác định rõ mô hình tổ chức, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu giải quyết công việc và định hướng phát triển trong thời gian tới, Trung tâm cần xác định rõ cơ cấu nhân sự của Trung tâm để có kế hoạch tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

3. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ, trong Ngành, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các đơn vị, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đảm bảo các thông tin trên Cổng thông tin điện tử đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời và hữu ích.

4. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ. Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Tin học xem xét khả năng bố trí phòng học được trang bị máy tính để phục vụ nhu cầu đào tạo kiến thức tin học cho cán bộ, công chức.

Trên đây là nội dung ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại buổi làm việc với Trung tâm Tin học ngày 24 tháng 10 năm 2007, Văn phòng Bộ thông báo để Trung tâm Tin học và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- Các Thứ trưởng (b/c);
- Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm Tin học, Vụ TCCB, Vụ KHTC, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Lãm