Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2007 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP PHÂN ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ GIỮA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG

Ngày 5 tháng 3 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp phân định chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý lưu vực sông. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Đặng Quốc Tiến, Thứ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo về việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý lưu vực sông, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi, phân tích, làm rõ sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của 2 Bộ và có ý kiến kết luận như sau:

1. Quản lý lưu vực sông là một trong những nội dung chủ yếu của quản lý tài nguyên nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, trong đó có lưu vực sông, có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá nguồn nước của lưu vực sông, điều phối sử dụng tổng hợp nguồn nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững;

- Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về sử dụng và bảo vệ nguồn nước trong các lưu vực sông;  làm đầu mối trong việc hợp tác quốc tế về tài nguyên nước và lưu vực sông;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lập danh mục các lưu vực sông trong phạm vi cả nước và nghiên cứu xây dựng quy hoạch khai thác, sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước các lưu vực sông lớn, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phê duyệt các quy hoạch lưu vực sông (ngoài quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

2. Theo tinh thần trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh lại nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý lưu vực sông, trình Chính phủ trong quý II năm 2007.

3. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển giao Uỷ ban sông Mê Kông Việt Nam từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Bộ Tài nguyên và Môi trường. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường xem xét kế hoạch và xác định thời gian thực hiện việc chuyển giao trên, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công nghiệp, Thuỷ sản, Tổng cục Du lịch và các Bộ ngành khác, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành mình và nhu cầu sử dụng nước, lập quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên nước của ngành, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trước khi phê duyệt theo quy định.

5. Căn cứ nhiệm vụ nêu tại điểm 1 trên đây, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 và Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành liên quan biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, ngành: NN&PTNT, TN&MT, Nội vụ, TP,
CN, XD, Thuỷ sản, GTVT, Y tế, Tổng cục Du lịch;
- Các Vụ: KTTH, ĐP, CN, NC, VX, KG, TH, Website CP;
- Lưu VT, NN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Văn Trọng Lý