Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/TB-VPCP

Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY

Ngày 15 tháng 02 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về Dự án đầu tư đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp: Công ty Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (IDICO), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo tình hình chuẩn bị Dự án, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam báo cáo sơ bộ phương án đầu tư Dự án và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1, Hoan nghênh Bộ Giao thông vận tải và Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã khẩn trương lập Dự án đầu tư đường ô tô cao tốc thành phố hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh về cơ cấu vốn của Dự án, nhất là phần vốn góp từ Ngân sách Nhà nước, đảm bảo Dự án khả thi.

Ngoài phương án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 56/TTg-CN ngày 10/01/2007, đồng ý nghiên cứu thêm phương án đầu tư theo phương thức BOT do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chủ trì đề xuất.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh phương án đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2007. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thẩm định hai phương án nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong tháng 4/2007.

2. Đồng ý Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chủ trì, cùng các đơn vị liên quan  xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư đường cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu theo phương thức BOT.

3. Bộ Giao thông vận tải tạo điều kiện để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam xây dựng phương án đầu tư hai tuyến đường cao tốc nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn SinhHùng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải,
 Xây dựng,Kế hoạch và Đầu tư,
 Tài chính;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty IDICO
 (151 ter Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TPHCM)
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,Văn Trọng Lý;
 các Vụ: KTTH, QHQT,ĐP,TH,TTBC,Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 


Văn Trọng Lý