Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 273/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NHÀ NƯỚC

Ngày 27 tháng 8 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng – Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo thảo luận một số nội dung thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương và công tác tiền lương, phụ cấp công vụ, bảo hiểm xã hội và trợ cấp trong năm 2010, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công năm 2010, lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo về nhu cầu và nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2010 và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng – Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Về thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012 theo Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X.

Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước cần tổ chức sơ kết 3 năm (2008 - 2010) thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012:

a) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành đề cương đánh giá thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách kinh tế - xã hội để làm căn cứ cho các Bộ, ngành và địa phương tổ chức sơ kết.

b) Trên cơ sở kết quả sơ kết của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2009, trong đó cần làm rõ:

- Những mặt được, chưa được của việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong giai đoạn vừa qua; tình hình xây dựng và triển khai các đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học Công nghệ, Văn hóa, Thể thao…; đánh giá mặt tích cực và hạn chế (nếu có) của việc thực hiện phân biệt tiền lương theo các khu vực hưởng lương từ ngân sách, sự nghiệp và sản xuất kinh doanh trong chính sách tiền lương chung; phân biệt chính sách tiền lương với chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách trợ cấp ưu đãi người có công.

- Những giải pháp cần thực hiện để tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong những năm 2011 – 2012.

2. Về thực hiện sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

a) Hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 trong tháng 9 năm 2009.

b) Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thực hiện theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004.

c) Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 40-KL/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 và trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

3. Về phương án điều chỉnh tiền lương và trợ cấp xã hội

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương và trợ cấp năm 2010 theo lộ trình cải cách tiền lương và phù hợp với khả năng ngân sách, trình Thủ tướng Chính phủ với các nội dung chính như sau:

- Đối với khu vực doanh nghiệp:

+ Hoàn thiện phương án và sớm ban hành các chính sách cần thiết để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp trong nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, với mức tăng lương tối thiểu ở vùng thấp nhất theo mức 12,3%;

+ Thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp FDI trên cơ sở điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng với các doanh nghiệp trong nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, để bảo đảm phù hợp với lộ trình thực hiện thống nhất mức lương tối thiểu giữa các loại hình doanh nghiệp.

- Thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung (bằng mức lương vùng thấp nhất của doanh nghiệp trong nước) từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 theo mức là 12,3% đối với những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và doanh nghiệp trong nước.

- Đối với người nghỉ hưu, người có công với cách mạng, cũng thực hiện phương án điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với người có công theo mức là 12,3%, từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

b) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 báo cáo Trung ương và Quốc hội về việc tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó, nêu rõ những thuận lợi và khó khăn về nguồn kinh phí cũng như mối quan hệ phát sinh đối với các ngành y tế, văn hóa khi thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục… Vì vậy, năm 2009 Chính phủ chưa triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời cũng chưa triển khai thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong năm 2010.

c) Bộ Tài chính khẩn trương tính toán khả năng ngân sách năm 2010, trong đó báo cáo rõ những khó khăn về bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh tiền lương và trợ cấp năm 2010 theo lộ trình cải cách tiền lương trên cơ sở đó làm rõ điều kiện để thực hiện chính sách tiền lương năm 2010.

4. Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã, phường, thị trấn, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước, các Bộ, cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các thành viên BCĐ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, KTTH, TCCV, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo số 273/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 273/TB-VPCP
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 01/09/2009
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Phạm Văn Phượng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/09/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản