Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 271/TB-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/2007/CT-TTG NGÀY 1/8/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH KIỀM CHẾ TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ THỊ TRƯỜNG

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện ngay các công việc sau:

1. Giao KBNN chủ trì:

- Phối hợp với Vụ Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức ngay việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu kho bạc và tín phiếu kho bạc với nhiều kỳ hạn khác nhau.

- Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu NSNN đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Giao Vụ Đầu tư chủ trì:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát báo cáo Bộ để thực hiện việc cắt, điều chuyển và thu hồi vốn đối với các Bộ, cơ quan, đơn vị không thực hiện đúng thời hạn điều hòa, điều chuyển vốn theo quy định.

- Chuẩn bị tài liệu để Lãnh đạo Bộ làm việc với các một số Bộ ngành lớn (GTVT, NNPTNT …) về tiến độ giải ngân vốn ĐT XDCB.

Hoàn thành trước ngày 4/8/2007.

3. Giao vụ HCSN chủ trì:

- Phối hợp với Vụ NSNN và các đơn vị liên quan trong Bộ và Bộ NNPTNT đảm bảo kinh phí hỗ trợ mua vắc xin, tiêm phòng, tiêu hủy gia súc bị bệnh; bổ sung kinh phí nhập khẩu vắc xin cúm gia cầm H5N1 cho kế hoạch tiêm phòng năm 2007; thực hiện cơ chế hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn như cơ chế hỗ trợ với dịch lở mồm, long móng ở gia súc.

4. Giao UBCKNN chủ trì:

- Phối hợp với Cục TCDN và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán và điều hòa cung cầu chứng khoán; lựa chọn những công ty có uy tín để phát hành cổ phiếu thu hút tiền từ lưu thông cho sản xuất.

5. Giao Cục QLG chủ trì:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ và cơ quan chức năng của Bộ Thương mại, Bộ quản lý ngành, nghiên cứu tham mưu cho Bộ tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển sang cơ chế giá thị trường đối với các loại dầu vào thời điểm thích hợp.

- Phối hợp với các Bộ quản lý sản xuất, các tập đoàn, các tổng công ty ngành hàng lớn để trình Bộ về giải pháp điều hành hợp lý giá một số vật tư, hàng hóa quan trọng trong quý III/2007 đối với:

+ Giá bán điện;

+ Giá bán than cho sản xuất xi măng, phân lân, giấy viết, điện;

+ Giá cước vận tải hành khách xe buýt;

+ Giá nước sạch sinh hoạt;

+ Giá dịch vụ bưu chính.

- Phối hợp với Bộ Bưu chính viễn thông, các cơ quan liên quan trình Bộ phương án giảm giá đối với dịch vụ viễn thông và một số hàng hóa, dịch vụ khác ngay trong quý III/2007.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ thành lập ngay các đoàn kiểm tra, kiểm soát các yếu tố hình thành giá của các mặt hàng đang có giá tăng cao như: thép, gas, … Tăng cường kiểm soát giá độc quyền, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định đối với các hành vi định giá, liên kết định giá bất hợp lý, đầu cơ găm hàng đẩy giá lên cao.

- Có công văn hướng dẫn và yêu cầu Sở Tài chính các địa phương tiến hành kiểm tra, kiểm soát giá trên địa bàn. (Hoàn thành trước 8/8/2007).

6. Giao vụ CST chủ trì

- Rà soát và thực hiện ngay giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng, thức ăn cho chăn nuôi.

- Trình Bộ phương án điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tăng cung ứng cho thị trường trong nước.

- Trình Bộ việc giãn thời hạn nộp thuế GTGT đối với vật tư hàng hóa nhập khẩu là đầu vào của sản xuất.

(Thời hạn hoàn thành trước ngày 8/8/2007).

7. Giao TCHQ có công văn chỉ đạo ngay trong toàn hệ thống thực hiện thông quan trong ngày đối với các loại thực phẩm và một số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu nhập khẩu. (Hoàn thành trong ngày 3/8/2007).

8. Giao TCT chủ trì:

- Phối hợp với TCHQ và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Luật quản lý thuế; rà soát lại và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

- Trình Bộ về việc miễn thu thuế trong khâu lưu thông đối với hàng hóa lương thực, thực phẩm và một số hàng hóa khác phục vụ thiết yếu sinh hoạt, đời sống; giữ ổn định mức thuế khoán đối với các hộ kinh doanh đang áp dụng chế độ thuế khoán đến hết năm 2007 theo mức đã khoán thụ của 6 tháng đầu năm 2007. (Hoàn thành trước 5/8/2007).

9. Giao Vụ NSNN chủ trì:

- Phối hợp với TCT, TCHQ, KBNN và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ việc thu chi NSNN, đảm bảo giữ mức bội chi ngân sách trong khoảng 5% GDP.

10. Giao vụ TCNH:

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của NHNN kịp thời tham mưu về các chính sách tiền tệ, tín dụng góp phần kiểm soát lạm phát.

11. Giao VPB chủ trì:

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trong và ngoài ngành có các bài viết, đưa tin tuyên truyền phù hợp về tình hình tăng giá cũng như các biện pháp bình ổn giá từ nay đến hết năm 2007.

- Theo dõi đôn đốc các đơn vị trong Bộ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu khẩn trương và hiệu quả theo chỉ đạo của Bộ, của Chính phủ.

Các đơn vị theo chức năng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ và định kỳ 3 ngày/lần báo cáo đồng chí Thứ trưởng phụ trách khối và Bộ trưởng về tình hình triển khai thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo tiếp tục thực hiện.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Ngô Văn Tuấn