Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 218/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày 24 tháng 10 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

Thành phố Cần Thơ cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về một số đề nghị của Thành phố:

1. Về đường cao tốc Cần Thơ - Phnômpênh: đồng ý về nguyên tắc quy hoạch tuyến đường này vào mạng lưới đường cao tốc, đầu tư xây dựng theo hình thức BOT; giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang xây dựng cơ chế đầu tư để kêu gọi và lựa chọn nhà đầu tư.

2. Về Khu đô thị mới nằm trên địa bàn quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ và huyện Thốt Nốt, trên tuyến Sông Hậu và Quốc lộ 91: giao thành phố Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan xây dựng quy hoạch Khu đô thị mới trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng ý về nguyên tắc Thành phố được chọn nhà đầu tư nước ngoài có đủ năng lực để xây dựng quy hoạch và thực hiện Dự án.

3. Về quốc lộ 91 (đoạn từ ngã tư bến xe mới đến cảng Cần Thơ, dài 7km không thuộc dự án phát triển hạ tầng cơ sở vùng đồng bằng sông Cửu Long): giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh từ nguồn trái phiếu Chính phủ chưa sử dụng để bố trí vốn cho Dự án. Bộ Giao thông vận tải và thành phố Cần Thơ sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư để khởi công trong quý II năm 2008; tách hạng mục giải phóng mặt bằng giao cho thành phố Cần Thơ thực hiện.

4. Về tháo gỡ vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý chung cả nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-  Thủ tướng, các PTTg CP;
- TU, HĐND, UBND TP Cần Thơ;
- TU, HĐND, UBND tỉnh An Giang;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Websìte CP,
các Vụ: TH, KTTH, CN, IV, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5), Th (35b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy