Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 159/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA MỘT SỐ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, XÂY DỰNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 19 tháng 8 năm 2007 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bùi Thanh Thu, Phó Ban chỉ đạo Tây Bắc; Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2007 và công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng kết luận như sau:

1. Hòa Bình là một tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, trong những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, nội bộ Đảng bộ và chính quyền đoàn kết. Tuy nhiên, tỉnh Hòa Bình cần quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển dân trí và nguồn nhân lực.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền đã có nhiều cố gắng trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình. Từ năm 2003-2006 tỉnh đã bàn giao cơ bản mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để tổ chức thi công. Tuy nhiên, từ cuối năm 2006 đến nay đã phát sinh khiếu kiện đông người liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng, một số công dân đã ngăn cản thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua các huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi và Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. Nguyên nhân của tình trạng trên là do có sai phạm của một số cơ quan, cá nhân có trách nhiệm của tỉnh Hòa Bình trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chưa xây dựng khu tái định cư để bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất; chưa làm tốt việc công khai, dân chủ, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân; sự phối hợp giữa tỉnh và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý PMU 5 chưa chặt chẽ.

2. Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh là dự án trọng điểm của quốc gia, do đó Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các Bộ, ngành chức năng có liên quan của Trung ương theo chức năng của mình phải tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm thông tuyến trong tháng 10/2007. Yêu cầu các Bộ, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện những nội dung sau đây:

- Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành chức năng của Trung ương phải phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời những đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình để giải phóng và bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công, xây dựng khu tái định cư và giải quyết những vấn đề khác có liên quan đến Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng bảo vệ thi công và kinh phí cho Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng các huyện đến hết tháng 12/2007; tổ chức thi công hoàn trả (có cải thiện) mặt đường bê tông nhựa quốc lộ 21 (đoạn từ km59+500 đến km 72+700 dài 13,2km). Đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng kiên cố Trường Tiểu học xã Hưng Thi, huyện Yên Thủy và hệ thống kênh mương huyện Yên Thủy và Lạc Sơn. Kinh phí thực hiện các công trình trên lấy từ kinh phí xây dựng đường Hồ Chí Minh.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chỉ đạo giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân (nhất là những người bị thu hồi đất) đồng tình ủng hộ việc triển khai xây dựng đường Hồ Chí Minh, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, gây rối trật tự công cộng, cản trở việc thi công xây dựng. Trong quá trình giải quyết, nếu có khó khăn vướng mắc thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chủ động phối hợp với các Bộ, ngành chức năng của Trung ương để giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình;
- VPCP: BTCN , các Phó Chủ nhiệm,
 các Vụ: CN, NN, KTTH, ĐP, TTBC, TH,
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ II (3), PL.35

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo số 159/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến giải phóng mặt bằng, xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 159/TB-VPCP
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 24/08/2007
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Kiều Đình Thụ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản