Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 11/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 1977

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM VIỆC LẠC QUYÊN

Trong tình hình đời sống của cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân còn nhiều khó khăn, Ủy ban nhân dân Thành phố quyét định :

1. Nghiêm cấm các ngành, các cấp lạc quyên tiền bạc, đồ đạc, hàng hóa trong nhân dân để tổ chức ăn Tết, phục vụ cho nhân dân hồi hương hoặc đi kinh tế mới, đi lao động thủy lợi và để tiêu dùng vào bất cứ việc gì khác.

2. Trường hợp nhân dân tự nguyện ủng hộ cho sự nghiệp công ích, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và quyết định, các Ban, Ngành, Sở và Ủy ban nhân dân các cấp không được tự ý nhận để tiêu dùng.

3. Giao nhiệm vụ cho ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân công bố quyết định này của Ủy ban nhân dân Thành phố để các ngành, các cấp và nhân dân biết để thi hành.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu