Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TUYẾN SỐ 1 (BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN) VÀ TUYẾN SỐ 2 (BẾN THÀNH - THAM LƯƠNG)

Ngày 27 tháng 02 năm 2018, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Tham dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai Dự án nêu trên để tổ chức thẩm định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 348/VPCP-CN ngày 11 tháng 01 năm 2018. Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 3 năm 2018.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xây dựng phương án nguồn vốn thực hiện Dự án, huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp theo quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định.

3. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Bộ Giao thông vận tải và dự thảo Báo cáo của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, Văn phòng Chính phủ bố trí họp Thường trực Chính phủ để xem xét thông qua, trình Quốc hội trước ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, Tài chính, XD;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, CN (2) Ha.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục